Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Podzimní LitovelPodzimní Litovel
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Husova uliceHusova ulice
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Park pod sněhemPark pod sněhem
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Zima a podzimZima a podzim
Nové osvětleníNové osvětlení
« »

Rekonstrukce sociálního zařízení na Sokolovně - výzva k podání nabídek

VÝZVA

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázky malého rozsahu

Výběr zhotovitele na akci

„Sokolovna Litovel - obnova sociálního zařízení“

Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále zákon) postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Zakázka je zadána s dodržením transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a v souladu s organizační směrnicí č.1/2009 Města Litovel.

1.  Identifikační údaje zadavatele

Název: Město Litovel
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města
Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Tel.: 585 153 133
IČ: 00299138

2.  Druh a předmět veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: konec června 2011
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: srpen 2011

Předmětem veřejné zakázky je obnova sociálního zařízení v objektu sokolovny v Litovli dle projektu Ing. Josefa Popelky z dubna 2011.

Součástí dodávky a cenové nabídky bude
- revizní zpráva elektroinstalace
- revizní zpráva plynové instalace
- revizní zpráva kouřové cesty
- tlakové zkoušky vody
- tlakové zkoušky kanalizace
- funkční zkoušky ústředního topení
včetně předávacích protokolů.

Uchazeč je povinen překontrolovat všechny výměry uvedené v zadávací dokumentaci, na zjištěné rozdíly jmenovitě upozornit a nabídkovou cenu zpracovat tak, aby zahrnovala veškeré práce, dodávky a služby, přirážky, poplatky a podmínky spojené se zhotovením díla.

3. Kontakty

Zadávací dokumentaci a případné další informace o předmětu plnění veřejné zakázky můžete získat u Ing. Vlastimila Habermanna, vedoucího OŠKS, Městského úřadu v Litovli, nám. Přemysla Otakar 778, telefon 585 153 153, mobil 602 790 829, e-mail: habermann@mestolitovel.cz.

Zadavatel požaduje úhradu nákladů souvisejících s reprodukcí zadávací dokumentace ve výši 500 Kč. Úhradu provedou uchazeči hotově při převzetí zadávací dokumentace.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. června 2011 do 13.00 hodin. V této lhůtě je nutné doručit nabídky na adresu Město Litovel, nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel.
V pracovních dnech je možno předkládat nabídky osobně na Městský úřad Litovel, a to v době Po, St od 7.00 do 16.00 hodin, Út, ČT od 7.00 – 14.00, Pá 7.00 – 12.00.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. §53 zákona 137/2006 Sb., odst. 1, písm. a) - i) prokáže uchazeč čestným prohlášením.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 zákona 137/2006 Sb. prokáže uchazeč předložením dokladů uvedených v ustanoveních písm. a), b) - výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v roz­sahu odpovídajícím, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Způsob prokázání: ověřené kopie (opisy) originálů požadovaných dokumentů.

Ekonomické a finanční předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem

6. Pokyny pro zpracování a obsah nabídky

Pokyny pro zpracování nabídky:
a. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce.
b. Nabídka musí být svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh formou provázání a zapečetění nabídky. Nabídka musí být potvrzena a podepsána v souladu s výpisem z obchodního rejstříku.
c. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Obsah nabídky:
Dokumenty a doklady předložené uchazečem budou obsahovat tři samostatné části:

1. část nabídky – vlastní nabídka
Prvním listem nabídky bude Krycí list nabídky, který bude obsahovat identifikační údaje uchazeče, cenovou nabídku a délku záruky na jakost. Krycí list bude podepsán oprávněnou osobou uchazeče.
Druhým listem nabídky bude obsah nabídky.
Za druhým listem bude následovat vlastní návrh smlouvy o dílo podepsaný v souladu s výpisem z obchodního rejstříku.

2. část nabídky – doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
Tyto dokumenty budou řazeny následovně:
- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53, odst. 1 zákona 137/2006 Sb.
- doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 zákona 137/2006 Sb.
- doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 zákona 137/2006 Sb.

3. část nabídky – doklady prokazující výši nabídkové ceny
Ve třetí části nabídky bude předložena
- rekapitulace nabídkové ceny
- oceněný soupis prací a dodávek
- položky, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, budou oceněny a budou uvedeny pod čarou

7. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Zadávací lhůta je stanovena na 30 (třicet) kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

8. Hodnotící kritéria

Výše nabídkové ceny váha 75%
Záruky za jakost v měsících (min. 60 měsíců) váha 25%

9. Prohlídka místa plnění

Termín společné prohlídky objektu je stanoven na pondělí 23. května a na středu 25. května, vždy v 10 hodin na místě.

10. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek se uskuteční 6. června 2011 ve 14.00 hodin v kanceláři vedoucího OŠKS č. dveří 17. Otevírání obálek je neveřejné.

11. Další informace

Obálku označte heslem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Sokolovna Litovel - obnova sociálního zařízení  NEOTVÍRAT“

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu zadání veřejné zakázky zrušit.

Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek posouzení nabídek.

V Litovli dne 17. května 2011

...........................................

Ing. Vlastimil Habermann

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Městský úřad Litovel

17.5.2011 15:00:01 | přečteno 2254x | dita.bednarova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load