Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zimní ránoZimní ráno
Park pod sněhemPark pod sněhem
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Svatojánský mostSvatojánský most
GymnáziumGymnázium
Podzim a zimaPodzim a zima
První hokejistéPrvní hokejisté
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Nové osvětleníNové osvětlení
« »

Slovo starosty o investičních akcích roku 2023

SNK Viktor Kohout kopie

Vážení občané,

dovolte mi Vás seznámit s plánem investičních akcí v letošním roce. Zastupitelstvo města Litovel na svých jednáních jednomyslně schválilo mnoho zajímavých akcí. Litovel jako celek je ekonomicky v dobré kondici (i díky dotacím z EU), a proto si může dovolit opět investovat do mnoha připravených projektů v hodnotě cca 290 mil. Kč. Další investiční akce mohou přibýt v závislosti na úspěšnosti námi podaných žádostí o dotace, u kterých teprve čekáme na výsledek. Nemalý objem finančních prostředků je také vyčleněn na údržbu a opravy stávajícího majetku města.

Největší akcí, která bude realizována, je solární sušárna kalů z čistírny odpadních vod. Sušárna vznikne u nynější čistírny, která stojí v lese u bývalého lesního závodu. Město na výstavbu získalo před několika dny dotaci cca 77 mil. Kč. Hlavním cílem je odstranit z kalů vodu, čímž se sníží jejich hmotnost o 77 % (z 3 000 tun ročně na pouhých 700 tun). V opačném případě bychom, i díky legislativě a připravovaným nařízením, museli za likvidaci čistírenských kalů platit mnohonásobně více, a to by se projevilo v navýšení ceny stočného. Je to investice do budoucnosti, na kterou město Litovel bude připraveno jako jedno z prvních měst v ČR. 

Další velkou akcí bude revitalizace vnitřního průtahu v místní části Nasobůrky. Jde o společnou investici města Litovel a Olomouckého kraje. Olomoucký kraj vybuduje novou komunikaci místo nynější kostkové (15 mil. Kč) a město zde vybuduje parkovací zálivy, chodníky, optiku i nové veřejné osvětlení (27 mil. Kč). Akce by měla začít nejdříve v květnu a bude trvat cca 5 měsíců. 

Další velkou investiční akcí v Litovli měla být výstavba cyklostezky kolem nově zrekonstruované ul. Dukelské a Palackého. Z důvodu střetu naší akce s akcí Olomouckého kraje před firmou Head jsme nuceni výstavbu cyklostezky přeložit na r. 2024. Akce byla kryta schváleným rozpočtem, a proto jsme zastupitelstvu předložili návrh na zařazení náhradních akcí, které jsou administrativně připraveny k realizaci. 

Zastupitelstvo města Litovel na svém zasedání dne 9. února schválilo zařazení IV. etapy revitalizace sídliště Uničovská předměstí, ul. K. Sedláka. Touto akcí bude řešena komplexní oprava stávajících veřejných ploch, kdy bude provedena rekonstrukce silniční komunikace, komunikací pěších, včetně vzniku cca 70 parkovacích míst, úprava kontejnerových stání a umístění městského mobiliáře a sadové úpravy. Dále se vybuduje nové víceúčelové hřiště pro míčové sporty u internátu (předpoklad červen–září). Poté nám již bude chybět pouze VI. etapa, která bude řešit vnitroblok mezi sídlišti K. Sedláka a Gemerskou.

Druhou nově zařazenou akcí je výstavba parkoviště na křižovatce ulic Sušilova – Vítězná. Vznikne zde 40 parkovacích míst, která budou sloužit pro návštěvníky pošty, obyvatele okolních domů nebo pro návštěvníky haly. Dojde také k úpravě celé křižovatky. Výjezd z ul. Sušilova se zúží a u Svatojánského mostu vznikne malý parčík s posezením. Tím se uleví nejen občanům sídliště Vítězná, ale i návštěvníkům pošty či občanům, kteří navštěvují sportovní halu (realizace cca červen až září).

Je třeba myslet i na občanskou vybavenost. Z jara začnou práce v areálu mezi loděnicí a koupalištěm, kde vznikne nový skatepark a pumptrack – máme zažádáno o dotaci. Držte nám palce, aby vše dopadlo dle našeho očekávání. Zastaralé a hlučné hřiště v ul. K. Sedláka bude zrušeno a bude sloužit pro potřeby kroužků DDM. Město Litovel dlouhodobě usiluje o revitalizaci venkovního sportoviště u ZŠ Vítězná. Kvalita povrchu hřiště je za zenitem své životnosti, a proto jsme se rozhodli realizovat revitalizaci z vlastních zdrojů. Vznikne zde nové multifunkční menší fotbalové hřiště s umělým trávníkem včetně EPP pružné podložky a dále 2x hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal z modulového venkovního polypropylénového povrchu a atletická rovinka včetně doskočiště. Areál bude sloužit pro potřeby ZŠ, sportovních klubů či spolků, ale i veřejnosti za dodržení návštěvního řádu. V létě rovněž proběhne ve sportovní hale oprava palubky. 

Na dobré cestě je uskutečnění projektu ředitelky Mgr. Evy Hrachovcové a jejího týmu ZŠ Jungmannova. Jde o kompletní rekonstrukci dvou školních družin a modernizaci ICT vybavení včetně serveru. 

V současné době se již na koupališti buduje malé brouzdaliště pro nejmenší děti, které bude mít svou vlastní filtraci a nebude napojené na biotop. Další investicí, která je nutná na koupališti provést, je oprava lagun u biologické čistírny. Z důvodu sesedání zeminy bude muset být provedena její stabilizace. 

Další plánovanou akcí je obnova svítidel veřejného osvětlení za přispění dotace z Národního programu obnovy. Postupně od května do září se vymění celkem 241 svítidel v ulicích Zahradní, Králova, Loštická, Novosady, Vítězná od Svatojánského mostu, část Žerotínovy ul., Komenského, Boženy Němcové, Smyčkova, Vodní, Příčná, Nábřežní, Frištenského a Palackého.

Opraví se Sochova hrobka na městském hřbitově a také se postaví nová urnová zeď. V květnu budou k mání stavební pozemky na výstavbu rodinných domů na Pavlínce od developera NEORENT, a.s. V minulosti město prodalo tyto pozemky za účelem přípravy inženýrských sítí pro nové rodinné domy a firma si připravené pozemky bude prodávat. Současně město bude mít v průběhu roku zasíťované další tři pozemky v této lokalitě, které budou zveřejněny k prodeji přímo městem. Upozorňuji na to, že se v lokalitě Pavlínka řeší ještě jiný developerský záměr soukromého subjektu na svých pozemcích (prodej parcel) a město v minulosti ani v současnosti nemá žádné vazby na tento projekt. Dle informací by měla mít firma Forblock, s.r.o., která od města koupila pozemky na ul. Severní za účelem stavby bytového domu, v srpnu stavební povolení a tudíž v nejbližší době by měla být zahájena stavba 54 bytů, které budou k prodeji.

Na našich obcích kromě již zmíněné akce v Nasobůrkách a dalších mnoha menších investic bude realizováno: oprava střechy obecního domku v Chudobíně, v Nové Vsi se dokončí dětské hřiště (reklamace), ve Vísce dojde k opravě prostranství před Kulturním domem, v Nasobůrkách se uskuteční projektování opravy kaple. Mimo jiné Nasobůrky slaví výročí založení obce a město se podílí finančně na vydání almanachu Nasobůrky – Víska. V Chudobíně se vybuduje nový chodník pro pěší včetně vjezdů k soukromým nemovitostem a nové napojení místních komunikací na silnici II. třídy. Součástí je přeložka sítí Cetinu a nová dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch. Navržený chodník spojuje jihozápadní část obce s centrem (práce proběhnou od května do září). V Chořelicích se budou realizovat odstavné plochy na návsi dle zpracované projektové dokumentace ( červen až srpen). V Unčovicích je připraveno stavební povolení včetně projektu na rekonstrukci stávajícího hřiště v areálu Sokolovny, kde dojde k odvodnění stávající hrací plochy a tím i zkvalitnění hracího povrchu. Tento záměr zatím zastupitelstvem neprošel z důvodu přehodnocení priorit ze strany OV. Ve Třech Dvorech dojde k rekonstrukci místní komunikace u restaurace. Rekonstrukce místní komunikace spočívá v odstranění konstrukčních vrstev a vybudování nové komunikace s asfaltobetonovým krytem lemovanou silničními obrubníky. Dotčené plochy stávající komunikace budou přefrézovány a pracovní spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. Rekonstrukcí komunikace dojde k napojení na již dokončenou stavbu podélných stání. Rekonstrukcí komunikace bude zvýšena bezpečnost a přehlednost provozu (červen až srpen). V Myslechovicích konečně dojde k opravě krajské komunikace a město zde vybuduje nový chodník a autobusový záliv (začátek akce bude koncem března). Dále probíhají dokončovací práce na dobývacím prostoru u Chudobína. 

Nemalou položkou v rozpočtu města jsou i projekty k připravovaným akcím. Některé z nich zde zveřejním: VDP – areál Boženy Němcové, úprava návsi v Myslechovicích, oprava Kulturního domu v Březové, ulice Šmakalova v Litovli, sídliště Novosady, parkování u řadových domů v Rozvadovicích, veřejné WC včetně napojení v Březové, cyklostezky z Litovle do Haňovic a z Unčovic do Březové, řešení uličního prostoru od pošty k ul. Červenská + část ul. Žerotínova – studie.

Neusnuli jsme na vavřínech a myslíme i do budoucna. V současné době soutěžíme akci „Výstavba kanalizace v místní části Nová Ves“ a „Výstavba kanalizace a vodovodu v místní části Savín“. Z projekčních nákladů přes 200 mil. Kč jsme se se soutěží dostali o 35 % níže, tedy na cca 150 mil. Kč. Nyní již budeme hledat vhodný dotační titul, který by se dle informací měl vyhlásit v létě.

I v roce 2023 bude město samozřejmě financovat nebo spolufinancovat kulturu, naše příspěvkové organice jako jsou Technické služby, městská policie, Městský klub, školy a školky, muzea či sport v mnoha odvětvích. Budeme zatím nadále dotovat náklady na likvidaci odpadů. Velice děkujeme těm, kteří třídí odpad. Bude se přispívat na dopravní obslužnost autobusových linek v hodnotě cca 1,8 mil. Kč. V roce 2023 budeme podporovat i nejrůznější vybrané akce jako Bobr Cup, ZUŠ Open, Litovelské slavnosti, Hanácké Benátky, Zahájení turistické sezóny a další.

Město Litovel získalo 2. místo v Indexu kvality života v Olomouckém kraji (projekt společnosti Obce v datech). Přece jenom se říká: „Doma nejsme nikdy prorokem.“, ale v tomto případě to jistě potěší tím, že je důležité jít neustále dál. I když něco delší dobu trvá, vydržet a posouvat město krůček po krůčku k lepšímu. Důležitá je spolupráce s týmem radních, zastupitelů, ředitelů příspěvkových organizací. Neméně důležitá je spolupráce s vedoucími jednotlivých odborů a se zaměstnanci našeho úřadu. Děkuji i podnikům a firmám, kteří nám dávají práci a výrobky z Litovle jsou k mání i na druhé straně polokoule. Ani v této době, navíc komplikované opravou průtahu ul. Dukelská, to nemají jednoduché. Velké díky patří hlavně Vám, občanům, kteří nám věříte, že vše, co se buduje, je pro nás všechny důležité. 

Přeji Vám pevné zdraví a také pevné nervy. 

Viktor Kohout, starosta města

16.2.2023 14:24:36 | přečteno 1637x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load