Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
GJO v ziměGJO v zimě
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Okolo LitovleOkolo Litovle
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
« »

Nabídka pracovních míst na MěÚ Litovel

Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel, vyhlašuje „výběrové řízení¨ na tyto pozice:

 • administrativní pracovník Městského úřadu Litovel, zařazeného do odboru místního hospodářství a stavebních investic
 • administrativní pracovník pro mzdovou a personální agendu pro zpracování mezd obcí a školských zařízení
 • administrativního pracovníka Městského úřadu Litovel, finanční odbor, účetní a odborné ekonomické agendy Města Litovel

Tajemník MěÚ Litovel, nám. Přem. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel,

vyhlašuje „výběrové řízení¨ na uzavření pracovní smlouvy na pozici administrativní pracovník Městského úřadu Litovel, zařazeného do odboru místního hospodářství a stavebních investic, agendy investičních akcí, dotační tituly a další dle potřeby odboru MH a SI

Na tomto pracovním zařazení se jedná o  možnost zařazení v 10. tarifní třídě.

Možnost nástupu bude dle dohody, ale pokud možno v co nejkratší době

Požadavky pro výkon práce:

 • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 • vzdělání VŠ magisterské, nebo bakalářské
 • znalost práce s PC a programy Word, Excel
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla nutná
 • znalost administrace projektů a administrace dotací může být výhodou

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

  1. jméno, příjmení a titul uchazeče
  2. datum a místo narození uchazeče
  3. státní příslušnost uchazeče
  4. místo trvalého pobytu uchazeče
  5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
  6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
  7. telefonní spojení
  8. datum a podpis uchazeče

  K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, práce s PC apod.

  2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

  Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

  1. výpis z evidence Rejstříku trestů

  2. osvědčení o zdravotní způsobilosti

  Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 29. března 2016 do 10.00 hodin  na adresu:

  Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.

  Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení MH a SI“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání žádosti.

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

  Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemusí být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazovanou pozici.

  V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 153 122, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

  zveřejněno 11. března 2016  Tajemník MěÚ Litovel, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel,

  vyhlašuje „výběrové řízení“ na uzavření pracovní smlouvy na pozici administrativního pracovníka pro MZDOVOU A PERSONÁLNÍ AGENDU v programu Avensis pro zpracovávání mezd obcí a školských zařízení správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel zařazeného do odboru Školství, kultury a sportu v 9. platové třídě.

  Požadavky pro výkon funkce:

  • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:

  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • znalost práce s PC, programy Office
  • praxe ve mzdové oblasti a personalistice

  Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

   1. jméno, příjmení a titul zájemce
   2. datum a místo narození zájemce
   3. státní příslušnost zájemce
   4. místo trvalého pobytu zájemce
   5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
   6. datum a podpis zájemce.

   K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

   1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, práce s PC  apod.

   2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

   Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

   1. výpis z evidence Rejstříku trestů

   2. osvědčení o zdravotní zplsobilosti

   Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 29. března 2016 do 10.00 hodin  na adrese: Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel.

   Obálky budou označeny značkou „mzdová agenda pro obce“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení termínu k předání žádosti.

   Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

   Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška úplná a nemusí být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazovanou pozici.

   V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení podá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon  585 153 122, mobil 602 705 216 nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

   Zveřejněno 11. března 2016


   Tajemník Městského úřadu, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel,

   vyhlašuje „výběrové řízení¨ na uzavření pracovní smlouvy – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, na pozici administrativního pracovníka Městského úřadu Litovel, finanční odbor, účetní a odborné ekonomické agendy Města Litovel   

   Zařazení v 9. tarifní třídě.

   Nástup ihned po skončení výběrového řízení.

   Požadavky pro výkon práce:

   • Splnění požadavků dle § 4 zákona 312/2002 Sb.:

   Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

   • Vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu s ekonomickým zaměřením
   • Znalost ekonomických a finančních agend ve veřejné správě
   • Znalost daňových zákonů
   • znalost práce na PC včetně ekonomických systémů, programy Word, Excel, schopnost koncepční práce

   Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6, odst. 3 a 4 zákona 312/2002 Sb. Jsou to:

    1. jméno, příjmení a titul uchazeče
    2. datum a místo narození uchazeče
    3. státní příslušnost uchazeče
    4. místo trvalého pobytu uchazeče
    5. doručovací adresa (vyplňte pouze v případě odlišné adresy)
    6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
    7. telefonní spojení
    8. datum a podpis uchazeče

    K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:

    1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se ekonomických agend, práce s PC a další znalosti

    2. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

    Vybraný uchazeč bude následně dokladovat:

    1. výpis z evidence Rejstříku trestů

    2. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

    Pro podání písemné přihlášky se určuje termín do 29. března 2016 do 10.00 hodin  na adresu:

    Městský úřad Litovel, k rukám tajemníka, nám. Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel.

    Obálky budou označeny značkou „výběrové řízení - finanční odbor“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.

    Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

    Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

    V případě potřeby k tomuto výběrovému řízení popdá bližší informace tajemník MěÚ Litovel, telefon: 585 153 122, mobil 602 705 216, nebo elektronicky na adrese vasicek@mestolitovel.cz

    Zveřejněno 11. března 2016
    11.3.2016 12:29:45 | přečteno 3530x | pavel.zenozicka
     
    Geoportal
    Litovel - Hanácké Benátky

    Městský úřad Litovel

    nám. Přemysla Otakara 778
    784 01 Litovel
    Česká republika

    telefon: +420 585 153 111

    podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

    datová schránka: 4rub4s3

    povinné informace

    autorská práva

    Úřední hodiny

    Pondělí, středa
    7:00 - 11:30 hod.
    12:00 - 17:00 hod.

    ostatní dny dle dohody 

    MĚSTO LITOVEL

    IČ: 00299138
    DIČ: CZ00299138

    Novinky na mail

    Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

    Mobilní aplikace města

     
    Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
     
    Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
    load