Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Omezení provozu MěÚ Litovel

Radniční věžRadniční věž
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Kolářova vilaKolářova vila
-13 °C-13 °C
Husova uliceHusova ulice
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
DSC 5464DSC 5464
RybníkRybník
SokolovnaSokolovna
Pohled z věžePohled z věže
« »

Povinně zveřejňované informace o městě (106/1999 Sb.)

 1. Oficiální název: Město Litovel
  starosta: Viktor KOHOUT (SNK)
 2. Důvod a způsob založení:
  Město Litovel je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Město Litovel vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 3. Organizační struktura.

 4. Adresa:
  Město Litovel
  nám. Př. Otakara 778
  784 01 Litovel
  Adresa úřadoven pro osobní návštěvu:
  nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel - budova I.
  nám. Př. Otakara 777, 784 01 Litovel - budova II.

  E-mail:
  sekretariat@mestolitovel.cz

  Telefon: 585 153 111, 585 153 222
  Fax: 585 342 198

  ID datové schránky:
  4rub4s3

  Úřední hodiny:
  pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 hod.
  středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 hod.
  Rezervace na úřad

  Elektronická podatelna pro elektronicky podepsané žádosti:
  e-podatelna@mestolitovel.cz
  informace

  internetová adresa:
  https://www.litovel.eu/

 5. Bankovní spojení:
  KB a. s., pobočka Litovel
  číslo účtu: 19-3620811/0100

  Bankovní spojení pro mezinárodní platby:
  IBAN  CZ2801000000190003620811
  Swift KOMBCZPPXXX
  Banka: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 047  Praha 1, P.O.Box 839, Česká republika
  Expozitura: Komerční banka a.s.,  1. Máje 750/1a, 784 01  Litovel, Česká republika

 6. IČ: 00299138

 7. DIČ: CZ00299138
  S účinností od 1. května 2009 se Město Litovel stává plátcem daně z přidané hodnoty.
  Osvědčení: ikona souboruPDF (601kB)

 8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky:
  Rozpočet města
  Závěrečný účet

 9. Žádosti o informace:
  Jak a kde žádat o informace
  ikona souboruFormulář žádosti o poskytnutí informace 
  ikona souboruSměrnice Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
  ikona souboruGrafické schéma postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.
  Rozcestník

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky:
  Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádosti
  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Litovel

 12. Formuláře:
  Formuláře ke stažení (dle jednotlivých odborů)

 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (případně další rady na http://www.mvcr.cz/)

 14. Nejdůležitější předpisy (z důvodu obsáhlosti a přehlednosti textu jsou zveřejněny právní předpisy níže).

 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2020
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2019
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2018
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2017
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2016
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2015
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2014
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2013
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2012
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2011 
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2010
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2009
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2008
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2007
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2006
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2005
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2004
  ikona souboruVýroční zpráva města Litovel za rok 2003

 17. Seznam organizací:

  Příspěvkové organizace
  (název; adresa; IČO; přísp. org. od data)
  Městský klub Litovel; Nám. Př. Otakara 753, Litovel; 00849341; 1.1.1993
  Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc; Vítězná 1250, Litovel;00849324; 1.1.1993
  Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc; Jungmannova 655, Litovel; 45238782; 1.1.1993
  Základní škola a mateřská škola Nasobůrky; Nasobůrky 91, Litovel; 61989517; 1.1.1995
  Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace; Gemerská 506, Litovel; 75026317; 1.1.2003
  Mateřská škola G. Frištenského, příspěvková organizace; G. Frištenského 917, Litovel; 75026325; 1.1.2003
  Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace; Studentů 91, Litovel; 75026333; 1.1.2003
  TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace; Cholinská 1008, Litovel; 71240233; 1.4.2005

  Organizační složky (název; adresa; IČO; org. složka od data)
  Městská knihovna Litovel; Náměstí Svobody 675, Litovel; nemá; 1.1.2003
  Muzeum Litovel; Smyčkova 795, Litovel; nemá; 1.7.2004

  Společnosti s podílem města nad 20% (název; adresa; podíl města; IČO; vznik společnosti)
  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.; Cholinská 1020, Litovel; 65,78%; 47150904; 19.11.1992
  Městská teplárenská společnost a.s. Litovel; Boskovicova 780/1, Litovel; 24%; 47673770; 7.10.1993
  FCC Litovel, s.r.o.; Cholinská 1008, Litovel; 51%; 25887858; 13.8.2001

Nejdůležitější předpisy:

Právní předpisy
Město Litovel a Městský úřad Litovel se ve své činnosti řídí několika desítkami právních předpisů (jejich seznam je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí). Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům města Litovel a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích městského úřadu.


Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost města a městského úřadu:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. ob­čanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů
Předpis č. 340/2013 Sb., Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/1999 Sb. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č 587/2004 Sb. o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcích,
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 456/2011 Sb. o finanční správě ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Seznam platných, obecně závazných vyhlášek města a nařízení města.

Seznam veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, jejichž zveřejnění podléhá §10d zákona 250/200 Sb. 

Portál veřejné správy - Vyhledávání v zákonech
http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/


 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load