Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Hra světelHra světel
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Zimní radniceZimní radnice
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
« »

Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Vydávání matričních dokladů

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika). Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti – správní poplatek se neplatí.

Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho duplikát (druhopis). 


Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.


Rodný list

Vydává matriční úřad v místě narození dítěte.

Úkolem rodičů po narození dítěte je vyzvednutí rodného listu do 30 dnů po porodu na matrice narození. K vyzvednutí rodného listu je potřeba na matrice předložit:

 

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte

 

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

U dítěte narozeného mimo manželství oba rodiče předloží:
 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá

Při určení otcovství k nenarozenému (případně narozenému) dítěti oba rodiče předloží:
 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

 

Úmrtní list

 • vystavení úmrtního listu se provádí na základě Listu o prohlídce zemřelého, který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, pasu, rodného listu, příp. oddacího listu) vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vypraviteli pohřbu zaslán do vlastních rukou.
 • Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 

Vydávání druhopisů

Pokud jste ztratili rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list a potřebujete vydat jeho druhopis: obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí.

 

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny, jeho sourozenců, případně oprávněný právní zájem
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Matriční úřad vydá matriční doklad fyzické osobě:

 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství,
 • uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 30 let u knihy úmrtí.

 

Pouze v případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může být vydán matriční doklad jakékoliv fyzické osobě, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, jíž se zápis týká.

 

Poplatky
Dle položky 3 písm. b) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: Vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 100,- Kč.

 

Osvobození
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

 

Předmětem poplatku není

Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.

 

Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

 

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Sankce
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.


Kde získáte bližší informace?

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, odd. matrik a ověřování, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4. 
  E-mail: ovs@mvcr.czposta@mvcr.cz

7.12.2022 15:29:36 | přečteno 99x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load