Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

RybníkRybník
Hra světelHra světel
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Přístup k voděPřístup k vodě
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
T. G. MasarykT. G. Masaryk
« »

Vydávání doslovných výpisů z matričních knih

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, a lze jej pořídit i kopií matričního zápisu.

 

Matriční doklad a doslovný výpis z matriční knihy vedené v jiném než českém jazyces výjimkou kopie matričního zápisu, se vydává v českém jazyce.


Jak a kam se obrátit

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak na Úřad městské části Brno-střed (zvláštní matriku).

 

Co musíte předložit

Žadatel předloží:

 • žádost

 • průkaz totožnosti,

 • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,

 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

 • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

 

Poplatky
Dle položky 3 písm. a) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, … - za první stránku 15 Kč a 5 Kč za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače.

 

Osvobození
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

 

Zápis do zvláštní matriky

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině – zvláštní matrika v Brně. Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR (dále jen "občan"), ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

 

Do zvláštní matriky se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu,

 • zastupitelském úřadu České republiky,

 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území České republiky,

 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

 

Do zvláštní matriky se zapisují i registrovaná partnerství občana vzniklá na území cizího státu.

 

Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před:

 • velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky,

 • velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo

 • velitelem vojenské jednotky České republiky v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem.

Kdo a za jakých podmínek

O zápis narození občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo

 • členové její rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci nebo zmocněnci těchto osob.

O zápis uzavření manželství občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo

 • členové rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci a zmocněnci těchto osob (v předložené plné moci musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství).

O zápis registrovaného partnerství občana do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká nebo

 • zmocněnci těchto osob.


O zápis úmrtí občana do zvláštní matriky mohou požádat:

 • členové rodiny (tj. manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), sourozenci
  a zmocněnci těchto osob,
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené viz níže.

 

Jak a kam se obrátit

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, v cizině u zastupitelského úřadu České republiky. Žádost lze podat i přímo na zvláštní matrice.


Co musíte předložit

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (tj. narození, nebo uzavření manželství, registrovaného partnerství anebo úmrtí občana), jež má být zapsána do zvláštní matriky. Cizozemská veřejná listina má důkazní moc veřejné listiny také v České republice, jestliže je opatřena předepsaným vyšším ověřením, nejde-li o listiny vydané ve státě, se kterým má Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu o právní pomoci, anebo o listiny, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin.  

 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká (např. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden).

 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v cizině).

Matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky vyhotoví písemné oznámení, v němž uvede skutečnosti zapisované do matričních knih a zašle je spolu s předloženými doklady zvláštní matrice.

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu nebo dokladu totožnosti anebo v potvrzení cizího státu.

 

Formuláře

Tiskopisy žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u kteréhokoliv matričního úřadu, v cizině u zastupitelského úřadu České republiky.

 

Poplatky

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu, nebo dokladu o partnerství) se správní poplatek neplatí.

 

Lhůty

Matriční zápisy se provádějí nejpozději do 30 dnů po obdržení podkladů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. 

 
Další činnosti

Došlo-li k narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí občana v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan povinen předložit matriční doklad, je občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství nebo partnerství s občanem v cizině, je povinen předložit při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami oddací list nebo doklad o partnerství vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak. 

 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu, nebo příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí,

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4. 
  E-mail: ovs@mvcr.czposta@mvcr.cz

7.12.2022 15:29:42 | přečteno 104x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load