Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Smírčí křížSmírčí kříž
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Hra světelHra světel
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Přišla zimaPřišla zima
-13 °C-13 °C
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
« »

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. 

občanský sňatek

 • před matričním úřadem
 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt
 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

 

Co musíte předložit:

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo zemřelého partnera)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) seznam tlumočníků www.justice.cz. Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Informace: informace o uzavření manželství s cizincem, uznávání cizozemských rozhodnutí

Kdy podat žádost

Termín sňatku po předchozí elektronické rezervaci Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství, a to nejpozději 30 dnů před uzavřením manželství.


Místo a doba uzavírání manželství

Doba
Rada města Litovel stanovila dnem pro uzavírání manželství úterý. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v obřadní síni v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek nehradí.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města. V praxi to znamená, že se sňatky konají kromě úterý obvykle také v pátek a v sobotu (po dohodě možno i v jiný pracovní den v týdnu – v neděli a ve státní svátky se neoddává). Za povolení konání svatby mimo určený den, tj. úterý, hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., správní poplatek (uvedeno níže).

Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.


Místo
Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň litovelské radnice.
Matriční úřad může povolit, na základě žádosti snoubenců, uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu (jiné vhodné místo zvolené snoubenci a schválené příslušným matričním úřadem). Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a důsledně dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

 

Správní poplatky při uzavření manželství (hradí se v hotovosti nebo platební kartou)

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR je zpoplatněno částkou 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je zpoplatněno částkou 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč

 

Uzavření církevního sňatku – žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců. S písemnou žádostí o vydání tohoto osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny.


Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad). 

Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

 

Další účastníci

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství. Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.

 

Vyřízení nového občanského průkazu

V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu, popřípadě i ke změně příjmení, a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Ten jim po znehodnocení matričním úřadem platí ode dne uzavření manželství pouze 45 dní. Z tohoto důvodu je občan povinen cca do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

 

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz
 • potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
 • fotografii
 • oddací list

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence/ců o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec"). Předkládá se při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

 

Kdo a za jakých podmínek 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost

 • státního občana České republiky nebo

 • bezdomovce, nebo

 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

 

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.


Požádat lze na:
 • matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo

 • matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo

 • Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.

 

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,

 • rodný list,

 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,

 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna
  z předložených matričních dokladů.

Státní občan České republiky není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 

Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Lhůty
Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

 

Další činnosti

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Registrované partnerství (v kompetenci magistrátů měst)

Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1 - pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.

 

Změna jména nebo příjmení

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení může podat:

 • fyzická osoba – občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého dítěte,

 • fyzická osoba, která není občanem České republiky, jen má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

 

Povolení změny jména

 • změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem,

 • změna jména se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte.

 

Povolení změny příjmení

 • změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod,

 • změna příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého dítěte,

 • za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů,

 • mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí,

 • mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého,

 • mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.

 

O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti:

 • matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte,

 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě, není na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky,

 • pokud žadatel, popřípadě nezletilé dítě nikdy trvalý pobyt na území České republiky neměli, příslušný k projednání žádosti je Úřad městské části Praha 1,

 • jsou-li pro to vážné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno, které má být změněno, zapsáno.


Co musí žádost o povolení změny jména, nebo příjmení obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele,

 • rodné číslo,

 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,

 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,

 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,

 • odůvodnění.


Co musíte předložit k žádosti o povolení změny jména, nebo příjmení

 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,

 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,

 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

 • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,

 • doklad o státním občanství (lze prokázat např. platným občanským průkazem České republiky, cestovním dokladem, osvědčením nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku),

 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení,

 • k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Tento souhlas druhého rodiče není třeba předkládat, pokud

 • druhý rodič zemřel (v tom případě se k žádosti přiloží jeho úmrtní list),

 • pokud byl druhý rodič rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (v tom případě se k žádosti přiloží pravomocný rozsudek), nebo

 • pokud není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče,

 • pokud občan České republiky žije v manželství s cizincem, k žádosti o povolení změny příjmení přiloží doklad o tom, že podle právního řádu jeho domovského státu tento stát uzná změnu příjmení, jestliže se má změna příjmení vztahovat i na tohoto cizince. Doklad se nepředkládá, pokud má cizinec povolen trvalý pobyt podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo jí byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona o azylu.

 

Povolení změny jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví

Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení,

 • na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví, nebo

 • na jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení, byla-li léčba pro změnu pohlaví dokončena.

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu k žádosti o povolení změny jména nebo příjmení se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.


Poplatky

Vydání povolení změny

 • příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení). Dále za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. – 100 Kč

 • jména nebo příjmení v ostatních případech – 1.000 Kč

 

Osvobození

 • Od poplatku je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 • Od poplatku je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

 • Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Poznámky

 • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

 • Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Lhůty pro vyřízení

Příslušný matriční úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.


Další činnosti

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení a na základě nově vydaného matričního dokladu po povolené změně je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

 

Opravné prostředky

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.

Prohlášení o volbě druhého jména

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem v místě svého trvalého pobytu nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat dvě jména. Do matriční knihy lze na pozici druhého jména zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá
a domácká. Zapsaná dvě jména nesmí být stejná. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan České republiky povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Je-li při zápisu narození občana České republiky do zvláštní matriky (zvláštní matrika tj. Úřad městské části Brno-střed, který je příslušný k zápisu státního občana České republiky narozeného v cizině) na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může prohlásit (za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci), které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat.

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.

Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Podrobné informace poskytne kterýkoli matriční úřad.

Fyzická osoba je povinna užívat v úředním styku dvě jména, jsou-li zapsána v matriční knize vedené matričním úřadem.


Kdo činí prohlášení

Fyzická osoba, popřípadě zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká. U nezletilého staršího 15 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít.


Jak a kam se obrátit
 • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu fyzické osoby

 • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

 

Co musíte předložit

K prohlášení se připojí:

 • rodný list fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká,

 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě druhého jména,

 • a další matriční doklady, které jsou volbou druhého jména dotčeny. Bližší informace vždy pro konkrétní případ v této věci získáte na kterémkoliv matričním úřadě.

 

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.


Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno, vydá žadateli nový rodný list nejpozději do 30 dnů od obdržení prohlášení.

Opravné prostředky

Pokud se fyzické osobě ve věci jejího prohlášení o volbě druhého jména nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí, proti kterému je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.


Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.

 

Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Kdo a za jakých podmínek oznámení podává:
 • rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela

 • rozvedený/á manžel/ka, který/á přijal příjmení druhého manžela s tím, že ke společnému příjmení připojil své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení

Jak a kam se obrátit

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu u kteréhokoli matričního úřadu.

O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s oddacím listem a dokladem o rozvodu manželství s údajem o právní moci matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství.

Bylo-li manželství občana České republiky uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo přímo u zvláštní matriky.

 

Co musíte předložit

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož je uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti, a

 • není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Rozvedený manžel matričnímu úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, předloží:

 • průkaz totožnosti, a

 • oddací list, a

 • doklad o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Předkládá-li rozvedený manžel pravomocný cizozemský rozsudek o rozvodu manželství, je třeba, aby měl náležitosti veřejné listiny, tj. musí být případně opatřen potřebným vyšším ověřením, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, jinak a úředně přeložen do českého jazyka.

 

Podrobné informace v konkrétní záležitosti ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství, v případě, že jedním z účastníků řízení je státní občan České republiky, sdělí kterýkoli matriční úřad České republiky. 

Doklad, který je jinak třeba předložit matričnímu úřadu, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

 

Poplatky

Oznámení o užívání příjmení po rozvodu manželství v zákonné lhůtě je osvobozeno od poplatku.

 

Lhůty pro vyřízení

Oznámení musí být učiněno do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Matriční úřad, u kterého je uzavření manželství zapsáno, provede na základě oznámení dodatečný záznam do příslušné matriční knihy manželství a vydá nový oddací list nejpozději do 30 dnů od ústního oznámení nebo obdržení podkladů.

Pokud dojde ke zmeškání uvedené lhůty po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, lze požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení. Tento postup je však již zpoplatněn (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Manžel, který přijal dřívější příjmení, je povinen užívat toto příjmení ode dne, kdy bylo vydáno potvrzení o této skutečnosti matričním úřadem, který oznámení přijal.


Další činnosti

Po přijetí dřívějšího příjmení nebo upuštění od užívání společného příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu, příp. cestovního dokladu.

 

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.


Kde získáte bližší informace
 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

 

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (nejčastěji se jedná o přidání přípony – ová).  Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.


Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po předchozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení (viz kapitola Změna jména a příjmení).


Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.

 

Kdo podává žádost

Žena nebo rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte ženského pohlaví.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.


Jak a kam se obrátit

Žádost lze podat na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo vstupu do partnerství při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství; při zápisu narození na základě žádosti rodičů na matriční úřad v místě narození dítěte.

Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že příjmení ženy je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice a na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice.

Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že žena užívá své příjmení v mužském tvaru a nadále chce užívat své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.


Co musíte předložit
 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,

 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),

 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,

 • jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem.

 • příp. písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let.

 

Lhůty pro vyřízení

Zápisy matričních událostí, nebo změny, popřípadě zápisy dodatečných záznamů, se provádějí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů.

 

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.


Kde získáte bližší informace
 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
Obřadní síň

Obřadní síň

 
 
7.12.2022 15:30:09 | přečteno 101x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load