Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Radniční věžRadniční věž
Zimní radniceZimní radnice
Žijeme hokejem!Žijeme hokejem!
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
Smírčí křížSmírčí kříž
Zima v parkuZima v parku
Vánoční náměstíVánoční náměstí
GymnáziumGymnázium
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
« »

Ověřování platnosti dokladů pro použití v cizině

Má-li být rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list, (dále jen "matriční doklad") nebo vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/ke vstupu do registrovaného partnerství, (dále jen "vysvědčení") vydaný v České republice předložen k úřednímu jednání v cizině, musí být opatřen náležitým ověřením a úředním překladem do příslušného cizího jazyka.

 • S některými státy uzavřela Česká republika smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, na základě, kterých listiny vydané nebo ověřené příslušným orgánem v České republice mají v cizině důkazní veřejných listin a mohou být použity v řízení před cizími úřady bez dalšího ověření, popř. je v nich přesně stanoveno, jakým orgánem musí být doklad ověřen, aby měl důkazní moc veřejné listiny i na území druhé smluvní strany. Takové listiny se předkládají k úřednímu jednání opatřené pouze úředním překladem do příslušného cizího jazyka. Seznam smluvních států lze nalézt na webové stránce:
  https://www.justice.cz/web/msp/dvoustranne-smlouvy.

 • Česká republika dále přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (sdělení MZV č. 45/1999 Sb.), dále jen "Haagská úmluva". Má-li být český matriční doklad nebo vysvědčení předložen k úřednímu jednání ve státě, který stejně jako Česká republika přistoupil k Haagské úmluvě, musí být opatřen ověřovací doložkou "Apostille" a poté úředně přeložen do příslušného cizího jazyka.Seznam signatářů Haagské úmluvy lze nalézt na webové stránce:


https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41.

 • Má-li být český matriční doklad nebo vysvědčení předložen k úřednímu jednání ve státě, se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Haagské úmluvě, potom matriční doklad nebo vysvědčení musí být opatřen superlegalizační doložkou a poté úředně přeložen do příslušného cizího jazyka.

 • Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen "nařízení"), které bylo vyhlášeno v úředním věstníku EU pod č. 2016/1191 dne 26. 7. 2016 (L 200/1).

 

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad v České republice k matričnímu dokladu nebo k vysvědčení pro použití v jiném členském státě Evropské unie vícejazyčný standardní formulář. Podle uvedeného nařízení musí být stanovené veřejné listiny, které byly vydány orgány jednoho členského státu EU, přijaty orgány jiného členského státu EU jako pravé, aniž by pravost dané listiny musela být ověřena. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Každý formulář obsahuje rovněž vícejazyčný glosář názvů standardních položek i názvů specifických pro danou zemi ve všech úředních jazycích orgánů EU. Vydání formuláře není spojeno s úhradou žádného správního poplatku.
 

Kam se obrátit

Matriční doklad nebo vysvědčení na žádost vydá příslušný matriční úřad (podrobněji viz kapitola Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih a Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/vstupu do registrovaného partnerství). Poté příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka úřadu, který matriční doklad nebo vysvědčení vydal.

 • Ověřovací doložku Apostille připojí na matriční doklad nebo na vysvědčení na žádost fyzické osoby Ministerstvo zahraničních věcí v Praze až poté, co byl vydaný matriční doklad nebo vysvědčení ověřen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem. Např. rodný list vydaný matričním úřadem v Děčíně ověří nejdříve Krajský úřad Ústeckého kraje a teprve poté jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze; nebo oddací list vydaný Úřadem městské části Praha 1 ověří Magistrát hl. města Prahy, následně jej opatří konečnou ověřovací doložkou Apostille Ministerstvo zahraničních věcí v Praze.

 • Superlegalizační doložka - poté co byl vydaný matriční doklad nebo vysvědčení ověřen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem, ověří matriční doklad nebo vysvědčení Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. Následně se žadatel s takto ověřeným matričním dokladem nebo vysvědčením dostaví na zastupitelský úřad toho cizího státu, na jehož území má být matriční doklad nebo vysvědčení použit, který jej opatří superlegalizační doložkou.

 

Bližší informace k ověřování listin na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v Praze lze nalézt na webové stránce:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html.

Poplatky

Za vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině příslušným matričním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem.

Dle položky 5 písm. d) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 100 Kč za každý podpis nebo otisk razítka.

Za opatření matričního dokladu doložkou Apostille Ministerstvem zahraničních věcí.

Dle položky 5 písm. b) sazebníku uvedeného v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Ověření (doložka Apostille) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí ve výši 300 Kč.

Správní poplatek je vybírán ve formě kolkové známky.

 

Lhůty pro vyřízení

Ověření matričního dokladu pro použití v cizině příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným krajským úřadem se provádí zpravidla obratem, nejpozději do 30 dnů.

 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu, nebo příslušném zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21, Praha 4.
  E-mail: ovs@mvcr.czposta@mvcr.cz
7.12.2022 15:29:49 | přečteno 101x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load