Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Vánoční náměstíVánoční náměstí
Zimní ránoZimní ráno
Zimní radniceZimní radnice
RybníkRybník
MikulášMikuláš
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
GJO v ziměGJO v zimě
Bílé náměstíBílé náměstí
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Zima a podzimZima a podzim
« »

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru: 

JménoFunkceKontaktE-mail
Ing. Pavel Kurfürstvedoucí odboru životního prostředí+420 585 153 265
+420 724 179 132
kurfurst.pavel@mestolitovel.cz

Budova II, nám. Přemysla Otakara 777

Vodoprávní úřad

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc. Alena Ambrožováagenda vodoprávní+420 585 153 260
+420 602 794 006
ambrozova.alena@mestolitovel.cz
Bc. Michaela Bálkováagenda vodoprávní+420 585 153 264balkova.michaela@mestolitovel.cz
Mgr. Jaromír Egyedagenda vodoprávní+420 585 153 259egyed.jaromir@mestolitovel.cz
JménoFunkceKontaktE-mail

Zajišťuje:

 • dozírá nad dodržováním ustanovení zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích v přenesené působnosti III., u staveb studní a u odběrů podzemních vod pro fyzické osoby a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • dle zákona č. 254/2001 Sb., provádí vodoprávní řízení a zabezpečuje činnosti v rozsahu přenesené působnosti II. a III, vyhotovuje vyjádření, stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vodoprávního úřadu ke stavbám a činnostem obecně a speciálního stavebního úřadu pro vodní stavby
 • podílí se na zabezpečování protipovodňové ochrany na území města Litovel
 • poskytuje obcím odbornou a metodickou pomoc v oblasti státní správy na úseku vodního práva, zejména se zaměřením na vodní toky, povodňové plány, závadné látky, malé vodní elektrárny, čistírny odpadních vod, vodovody a kanalizace
 • podílí se na šetření havarijních stavů na povrchových a podzemních vodách a řízení likvidačních prací
 • vede vodoprávní evidenci a podílí se na zpracování údajů majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší

JménoFunkceKontaktE-mail
Zuzana Šmoldasováodpadové hospodářství, poplatky za odpady+420 585 153 263
+420 601 584 298
smoldasova.zuzana@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

  • vydává rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem právnickým osobám
  • je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska odpadového hospodářství dle zákona  č. 541/2020 Sb.,o odpadech a ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb.
  • přijímá, eviduje a počítačově zpracovává hlášení o produkci odpadů a zařízení za předešlý rok
  • přijímá, eviduje evidenční listy původců odpadů při likvidaci těchto odpadů oprávněnou firmou
  • kontroluje podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., zda právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem
  • kontroluje podle zákona o odpadech, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech
  • v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku MěÚ Litovel a zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, vede poplatkovou agendu za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyz.osob.

Lesy a myslivost

JménoFunkceKontaktE-mail
Ing. Květoslav Ambrožlesy, myslivost a kácení dřevin+420 585 153 261
+420 721 485 879
ambroz.kvetoslav@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • koordinuje a dozírá na dodržování zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění a jeho prováděcích předpisů
 • rozhoduje o uznání honitby, konání chovatelské přehlídky, o přičlenění honebních pozemků, o změně minimálních a normovaných stavů zvěře, o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, o zániku obory, o umístění slanisek, napajedel, nebo zařízení pro přikrmování zvěře
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře a myslivecké stráže
 • vydává a odebírá lovecké lístky
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, v platném znění a jeho prováděcích předpisů a soustavně dozírá, zda jsou řádně plněna vydaná rozhodnutí
 • rozhoduje o pochybnostech a o prohlášení, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, o dělení lesních pozemků, o odnětí lesních pozemků, o dočasném omezení, nebo vyloučení vstupu do lesa, o povolení výjimky z některých činností v lese, o uznání výběrových stromů, o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v porostech mladších než 80 let, o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • ustavuje lesní stráž
 • uděluje licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • vydává potvrzení o původu sadebního materiálu
 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les,  ukládá  náhradní výsadbu s následnou péčí o nově vysázené dřeviny dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Ochrana zemědělského půdního fondu a rybářství

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc. Lucie Wágnerováochrana zemědělského půdního fondu, rybářské lístky+420 585 153 266wagnerova.lucie@mestolitovel.cz

Zajišťuje:

 • zajišťuje ochranu zemědělského půdního fondu a je správním orgánem v této oblasti
 • projednává územně plánovací dokumentace z pohledu ochrany ZPF
 • vypracovává stanoviska pro veškerá řízení na úseku stavebního zákona, týkající se ZPF, např. souhlas k odnětí zem. půdy ze ZPF, rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o součást ZPF, souhlas k trase vedení liniové stavby, přestupkové řízení
 • spolupracuje s Pozemkovým fondem ČR
 • dozírá na chov, ochranu a lov ryb, ochranu jejich života a ochranu životního prostředí
 • vydává rybářské lístky
 • ustanovuje, odvolává, zrušuje rybářskou stráž, vede evidenci rybářských lístků

Ochrana přírody

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Jana Němečkováochrana přírody a krajiny+420 585 153 262nemeckova.jana@mestolitovel.cz


Zajišťuje:

  • je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění,
  • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les,  ukládá  náhradní výsadbu s následnou péčí o nově vysázené dřeviny dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
  • projednává návrhy ÚSES (územní systém ekologické stability),
  • vydává závazná stanoviska k zásahům do významného krajinného prvku,
  • vymezuje a hodnotí systém ekologické stability na místní úrovni,
  • provádí výkon státní správy na úseku ochrany přírody krajiny a ukládá opatření k odstranění neoprávněných zásahů dle zákona č. 114/1992 Sb.,
  • je místně příslušným orgánem ochrany přírody a zajišťuje činnosti v rozsahu kompetencí podle § 10 odst. 1 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění,
  • přestupky a správní delikty dle zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.

OŽP vykonává kompetence obce, pověřené obce a obce s rozšířenou působností formou správních činností zejména podle následujících zákonů:

 • č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
 • č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek
 • č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Žádosti a formuláře


Plán odpadového hospodářství města Litovel

16.1.2018 13:28:40 | přečteno 976x | pavel.zenozicka | Celý článek
 
4.3.2015 8:42:24 - aktualizováno 2.5.2018 7:57:50 | přečteno 2190x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load