Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Zima v parkuZima v parku
Lávka přes NečízLávka přes Nečíz
ParaplíčkoParaplíčko
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Přišla zimaPřišla zima
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Kačeny na rybníkuKačeny na rybníku
« »

Odbor sociální a správní

Budova II, nám. Přemysla Otakara 777

V oblasti sociální odpovídá odbor za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti.
Uvedenou oblast zabezpečují pracovníci, kteří zpracovávají agendy: Sociálně právní ochrana dětí, kurátor, náhradní rodinná péče, veřejný opatrovník, sociální pracovník, sociální kurátor, parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany, komunitní plánování sociálních služeb Litovelska, Seniortaxi, zvláštní příjemce důchodu.

Dále odbor zajišťuje agendy evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady.


Vedoucí odboru:

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Pavel Procházkavedoucí sociálního a správního odboru+420 585 153 231
+420 721 619 094
prochazka.pavel@mestolitovel.cz

 • plnění úkolů vedení města,
 • sestavování návrhu rozpočtu odboru a sledování čerpání příjmových a výdajových položek,
 • zpracování zpráv a podkladů do jednání Rady města Litovel a Zastupitelstva města Litovel,
 • zpracování podkladů k žádostem na dotace a příspěvky od státu na činnost odboru,
 • předkládání návrhů na provedení rozpočtových změn finančnímu odboru
 • vedení statistických údajů o činnosti odboru,
 • spolupráci na komunitním plánování sociálních služeb ve městě Litovel
 • příspěvky do Litovelských novin,
 • podávání základních informací občanům a organizacím v rámci činnosti a působnosti odboru,
 • inventarizaci majetku a likvidační komise,
 • prevenci sociálního vyloučení osob, poskytování základního sociálního poradenství,
 • plní úkoly v oblasti veřejného opatrovnictví,
 • kontroluje naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany dětí,
 • zpracovává podklady do Krajského informačního systému-Kissos,
 • zajišťuje přidělování spisů, jejich vedení, archivaci a skartaci,
 • vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek dle zvláštního zákona,
 • plní úkoly v rámci plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje,
 • spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, policií ČR, nemocnicemi, soudy, školami, a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti,
 • poskytuje základní sociální poradenství osobám zdravotně postiženým,
 • podepisuje dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími,
 • provádí depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob,
 • připravuje a koordinuje sociálně-preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, týraných a zanedbávaných seniorů nebo osob se zdravotním postižením,
 • zajišťuje usměrňování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, posuzování a řešení zvláště složitých a výjimečně obtížných případů ohrožených dětí.



Sociálně právní ochrana dětí:

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc. Monika Krylovásociálně právní ochrana dětí+420 585 153 232
+420 725 075 311
krylova.monika@mestolitovel.cz
Bc. Marcela Spurníkovásociálně právní ochrana dětí+420 585 153 226spurnikova.marcela@mestolitovel.cz

 • vykonává intenzivní sociálně výchovnou činnost v rodinách s cílem odstranit nedostatky ve výchově a péči o děti
 • provádí potřebná šetření v rodinách a organizacích ve věcech zjišťování výchovy a péče o děti, chování dětí a pod.,
 • podává zprávy a návrhy soudu, policii a státnímu zastupitelství popř. jiným orgánům
 • ve spolupráci s ostatními obecními úřady vykonává dohled stanovený nad výchovou dětí soudem, zpracovává návrhy na nařízení ústavní nebo ochranné výchovy a zprostředkovává umístění dětí do ústavní nebo ochranné výchovy,
 • sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zjišťuje stanovisko dítěte při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají
 • zúčastňuje se jednání u okresního soudu nebo soudu krajského a obhajují zájmy dětí
 • sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nejméně 1 x za 3 měsíce
 • nejméně 1 x za 3 měsíce navštěvuje rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova
 • vydává souhlas s pobytem dětí, u nichž byla nařízena ústavní výchova, mimo zařízení pro její výkon
 • vyjadřuje se, zda je ve prospěch dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici,
 • podává návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, popřípadě pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • podává návrhy na svěření dítěte do péče jednomu z rodičů a stanovení výživného druhému z rodičů
 • navrhuje soudu vydání předběžného opatření o umístění dítěte do náhradní výchovy a účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí
 • v případě zjištěné trestné činnosti rodičů podává podněty a návrhy příslušným orgánům k zahájení trestního stíhání rodičů
 • připravuje podklady pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • plní úkoly vyplývající ze zařazení do systému vyrozumění na úseku předběžných opatření
 • provádí vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, a využívání nástrojů sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte
 • provádí a koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracování stanovisek a návrhů řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem
 • poskytuje pomoc dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, poskytují krizové intervence, uplatňování a koordinace opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.

Náhradní rodinná péče

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc. Radim Sléha, DiS.náhradní rodinná péče+420 585 153 229sleha.radim@mestolitovel.cz
 • přijímá a zpracovává žádosti o náhradní rodinnou péči
 • vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péče, včetně pěstounské péče na přechodnou dobu 
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • poskytuje poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
 • podává návrhy soudu na pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu, osvojení
 • sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče, do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
 • zajišťuje uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími
 • sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče
 • zprostředkovává psychologickou, terapeutickou a jinou odbornou pomoc dětem a pěstounům
 • vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožení dítěte, a využívá nástroje sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte,
 • provádí a koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem
 • posuzuje a zpracovává stanoviska k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sleduje vývoj dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny
 • vyhodnocuje situace dítěte v pěstounské péči, vytváří a koordinuje plán průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči, provádí dohled nad pěstounskou péčí, poskytuje poradenství a zprostředkuje odbornou pomoc dítěti, osobám pečujícím a osobám v evidenci.
FORMY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE:
 • osvojení – dítě získává v osvojitelích nové rodiče,
 • pěstounská péče-dítě je dočasně umístěno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí soudu, když se lidé nemohou ze závažných důvodů o své dítě postarat. Pěstouni plní povinnosti a uplatňují práva daná zákonem, jejich péče je financovaná státem prostřednictvím konkrétních dávek pěstounské péče stanovených zákonem,
 • poručnická péče-dítě je umístěno do péče jiné osoby(poručníka) na základě rozhodnutí soudu, neboť rodiče byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, svéprávnosti nebo zemřeli. Poručník je zákonným zástupcem dítěte a má práva rodiče. Poručník plní práva a povinnosti dané zákonem a při výkonu osobní péče o dítě je jeho péče financovaná státem prostřednictvím konkrétních dávek pěstounské péče stanovených zákonem,
 • pěstounská péče na přechodnou dobu-dítě je dočasně (max. na 1 rok) svěřeno do péče profesionálního pěstouna, a to po dobu, než se vyřeší jeho situace vrácením zpět do jeho biologické rodiny nebo umístěním do náhradní rodinné péče.


Kurátor pro děti a mládež:

JménoFunkceKontaktE-mail
Mgr. Veronika Častulíkovákurátor pro děti a mládež+420 585 153 234
+420 606 042 608
castulikova.veronika@mestolitovel.cz

 • vede administrativu, která se týká dětí a mladistvých, se kterými pracuje,
 • zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení, zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva dána zákonem, včetně opravných prostředků,
 • poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičů při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a aktuálních krizových situací,
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení,
 • podává návrhy a podněty k soudu na uložení výchovného opatření, ústavní a ochranné výchovy a sleduje jejich účinnost
 • podává návrhy na vydání předběžného opatření podle § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních
 • spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny,
 • pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích,
 • spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu a odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, diagnostickými ústavy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd.,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovu, navštěvuje mladistvé ve výkonu trestu, navštěvuje rovněž rodiče těchto dětí,
 • na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, k tomu v souladu se z. č. 359/1999 Sb. využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele apod.
 • provádí sociální šetření, kontrolní činnost
 • navrhuje preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů
 • vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny z hlediska posouzení, zda se jedná o ohrožené dítě, využívá nástroje sociální práce ke koordinaci řešení situace ohroženého dítěte,
 • provádí koordinaci a opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem,
 • poskytuje pomoc dětem vystaveným tělesnému nebo duševnímu násilí a dětem, na kterých byl spáchán trestný čin, uplatňuje a koordinuje opatření na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí ve spolupráci se subjekty zapojenými do řešení situace dítěte.


Veřejný opatrovník, Komunitní plánování sociálních služeb Litovelska

JménoFunkceKontaktE-mail
Zuzana Rozehnalováopatrovník, komunitní plánování služeb+420 585 153 228rozehnalova.zuzana@mestolitovel.cz

 • provádí výkon práv a povinností veřejného opatrovníka na základě usnesení soudu a pověření starostou města Litovel osobám omezeným ve svéprávnosti v rozsahu stanoveném soudem a s přihlédnutím k individuálním potřebám občana s omezenou svéprávností,
 • zastupuje osoby omezené ve svéprávnosti u různých institucí,
 • uskutečňuje pravidelný osobní kontakt s opatrovancem,
 • vede jednoduché účetnictví v rámci hospodaření s finančními prostředky opatrovance,
 • zpracovává a předkládá zprávy na soud o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance,
 • spoluprauje s orgány obcí, zdravotnickými zařízeními, úřady práce, státními orgány, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi,
 • zajišťuje koordinaci a administrativní zázemí procesu – Komunitní plánování sociálních služeb na Litovelsku,


Sociální pracovník

JménoFunkceKontaktE-mail
Bc. Eva Vyroubalovásociální práce, park.průkazy pro zdrav.postižené+420 585 153 227vyroubalova.eva@mestolitovel.cz

 • zajišťuje výkon sociální práce pro osoby v nepříznivé sociální situaci a ohrožené sociálním vyloučením,
 • poskytuje základní a odborné sociálního poradenství pro zdravotně postižené, rodiny s dětmi, seniory a cizince,
 • zajišťuje realizaci činností vedoucích ke zlepšení životní situace klienta,
 • vykonává sociální šetření a vypracování analýzy sociální situace klienta a jeho nejbližšího sociálního okolí za účelem poskytnutí odborné pomoci,
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta,
 • zajišťuje finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodové dávky, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na péči),
 • spolupracuje s neziskovými organizacemi, státními organizacemi, orgány veřejné správy, zdravotnickými zařízeními, soudy a odborníky (lékaři, psychology, speciálními pedagogy) na řešení životní situace klientů,
 • vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany,
 • vydává euroklíče,
 • vyplácí finanční příspěvky dárcům krve – zlatá Jánského plaketa,
 • vydává rozhodnutí pro zvláštního příjemce důchodu,
 • vykonává činnost sociálního kurátora – pomoc osobám ve výkonu trestu a jich návrat do společnosti,
 • plní úkoly dle ustanovení § 6 odst.8, zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává přestupky dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb.,


Komise sociálně právní ochrany dětí

předseda: Mgr. Mirko SPURNÍK 
zapisovatelka: Bc. Marcela Spurníková, tel: +420 585 153 226
členové: MUDr. Alena Šromová, Mgr. Milena Jindrová, Ing. Helena Najmanová PhD., Hana Šubertová

Úkoly komise:

 • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení výchovně rekreačního tábora pro děti,
 • koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu obec s rozšířenou působností,
 • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,
 • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a připravuje programy péče o problémové děti,
 • na žádost tajemníka Města Litovel posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska.
 • činnost komise je upravena v § 38, zákona č. 359/1999 Sb.



Formuláře a další potřebné informace k jednotlivým příspěvkům, dávkám, občanským průkazům, cestovním dokladům, lze získat na těchto webových stránkách:

Evidence obyvatel

JménoFunkceKontaktE-mail
Vladimíra Čiklováevidence obyvatel+420 585 153 236ciklova.vladimira@mestolitovel.cz
Věra Zedníčkováevidence obyvatel+420 585 153 235zednickova.vera@mestolitovel.cz

zajišťuje dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • přihlašování občanů města Litovle a integrovaných obcí k trvalému pobytu;
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve správním řízení; 
 • výdej údajů z informačního systému ministerstva vnitra občanovi; 
 • zadávání nových indexů domů, nových ulic, změny týkající se adres; 
 • vydávání potvrzení o žití; 
 • zpracování volebních seznamů;
 • vydávání hlasovacích nebo volebních průkazů.
 • Jako pracoviště CZECHPOINTU vydává ověřené výpisy z evidencí a dále zřizování datových schránek na žádost, zneplatnění přístupových údajů do datových schránek a konverze dokumentů.

Občanské průkazy, cestovní pasy 

JménoFunkceKontaktE-mail
Helena Němcováobčanské průkazy, cestovní pasy+420 585 153 233nemcova.helena@mestolitovel.cz

 • zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů (OP), příjem žádostí, vydávání dokladů,
 • zajišťují výkon státní správy na úseku cestovních dokladů (CD), příjem žádostí, vydávání dokladů,
 • zpracovávají nahlášené ztráty, odcizení, znehodnocení OP a CD.

Více informací v dokumentech na konci článku.



Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, všechny zákony ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona,
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech


Žádosti a formuláře


Úsek občanské průkazy


Úsek cestovních pasů

16.1.2011 21:55:51 - aktualizováno 11.2.2020 13:31:22 | přečteno 18033x | tana
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load