Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Zimní ránoZimní ráno
Radniční věžRadniční věž
Gymnázium v ziměGymnázium v zimě
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Schody do NečízuSchody do Nečízu
Hra světelHra světel
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
MikulášMikuláš
« »

Matriční úřad Litovel

Matriční činnost je upravena

 • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
 • zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Matriční úřad Litovel vede matriční knihy pro město Litovel a dále pro obce Bílá Lhota, Měrotín, Červenka, Pňovice, Mladeč, Haňovice (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.)

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Vydávání matričních dokladů

Matriční úřad, který provedl zápis o narození, uzavření manželství, vzniku partnerství nebo úmrtí, vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu, dokladu o registrovaném partnerství nebo úmrtního listu. Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká nebo členové rodiny, její sourozenci, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Za členy rodiny se pro účely zákona o matrikách považuje manžel, manželka, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci. Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad do vlastních rukou na doručenku nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Za vydání prvopisu matričního dokladu se správní poplatek neplatí.

Rodný list (vydává matriční úřad v místě narození dítěte)
Úkolem rodičů po narození dítěte je vyzvednutí rodného listu do 30-ti dnů po porodu na matrice narození, k vyzvednutí rodného listu je potřeba na matrice předložit:

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte

U dítěte narozeného mimo manželství, jehož otec není znám, matka předloží: (rodiče určují otcovství)

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá


U dítěte narozeného mimo manželství oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz


Při určení otcovství k nenarozenému (případně narozenému) dítěti oba rodiče předloží:

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz

Po obdržení rodného listu z matriky je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.
Informace o porodném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Pokud budete chtít zapsat do občanského průkazu údaje vašeho nově narozeného dítěte je potřeba:

 • vypsaná žádost o vydání občanského průkazu
 • stávající občanský průkaz
 • originál rodného listu dítěte
 • 1x fotografie odpovídající vyhlášce (viz občanské průkazy).

Narození Vašeho dítěte není třeba hlásit ohlašovně trvalého pobytu, toto oznámí příslušné evidenci obyvatel matriční úřad. Dítě má v době narození, podle zákona o evidenci obyvatel, trvalý pobyt v místě trvalého pobytu matky.

Úmrtní list
potřebné doklady a postup řízení:

 • vystavení úmrtního listu se provádí na základě "Listu o prohlídce mrtvého", který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Po předložení osobních dokladů zemřelého (občanského průkazu, pasu, rodného listu, příp. oddacího listu) vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán do vlastních rukou, ale to pouze za předpokladu, že vyřizovatelem pohřbu je manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk.

  Správní poplatek se neplatí.
 • vdovský důchod vyřizuje pozůstalý/á manžel/ka u České správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu pozůstalé/ho
  Informace o pohřebném http://portal.mpsv.cz/soc/ssp
  K pozůstalostnímu řízení Vás vyzve notář (dle trvalého pobytu zemřelého).

Vyřízení nového občanského průkazu:

V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (partnerky) ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15-ti pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz
 • fotografii
 • úmrtní list

Vydávání druhopisů
Pokud jste ztratili rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list a potřebujete vydat jeho druhopis: obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu s datem matriční události
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny, jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

  Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč (hradí se v hotovosti)
  Vyřizujete-li žádost poštou - bude vám požadovaný doklad zaslán na doručenku do vlastních rukou.

Nahlížení do matrik nebo sbírek listin
Nahlížet do matriky nebo sbírky listin je možno pouze na zápis svůj nebo nejbližší rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, prarodiče, děti, vnuci a pravnuci). V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
Správní poplatek za každou matriční událost 20,- Kč (hradí se v hotovosti)

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice

Potvrzení se vydá pouze pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině, v jiných případech se vydá pouze tehdy , stanoví-li tak zvláštní zákon. O vystavení takového potvrzení je třeba požádat matriční úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, proveden.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost fyzické osoby

 • platný průkaz totožnosti

 • doklady kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny (manžela, rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, pravnuků nebo sourozenců)
  Správní poplatek (hradí se v hotovosti) 50,- Kč

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin
Matriční úřad vede sbírku listin (podklady pro zápis do matriky) za každý kalendářní rok samostatně. Začátkem následujícího kalendářního roku předává matriční úřad sbírku listin do úschovy Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a.
Pokud tedy potřebujete zjistit nebo potvrdit údaje ze sbírky listin (např. hodina narození, příčina úmrtí apod.), obraťte se s žádostí v aktuálním roce na matriku, v ostatních případech na krajský úřad.
Správní poplatek (hradí se v hotovosti) za potvrzení je 50,- Kč.

Uzavření manželství

fotogalerie

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci a svědkové se před obřadem prokazují průkazem totožnosti, tzn. Občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

občanský sňatek

 • před matričním úřadem

 • před obecním úřadem, který není matričním úřadem, má-li v obci jeden ze snoubenců trvalý pobyt

 • před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen

 • před zastupitelským úřadem ČR v cizině

 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, a je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR

církevní sňatek

 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti

  Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky, byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

 • rodný list

 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)

 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů

 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
seznam tlumočníků www.justice.cz
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.
Informace: informace o uzavření manželství s cizincem, uznávání cizozemských rozhodnutí

Kdy podat žádost
Termín sňatku Vám bude na matrice závazně zadán po předložení všech dokladů potřebných k uzavření manželství a to nejpozději 14 dnů před uzavřením manželství.

Místo a doba uzavírání manželství

Doba
Rada města Litovel stanovila dnem pro uzavírání manželství úterý. V tento den snoubenci s trvalým pobytem na území ČR za uzavření manželství v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek nehradí.
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou města. V praxi to znamená, že se sňatky konají kromě úterý obvykle také v pátek a v sobotu (po dohodě možno i v jiný den v týdnu). Za povolení konání svatby mimo určený den, tj. úterý, hradí snoubenci v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., správní poplatek (uvedeno níže).
Svatební obřady v obřadní síni probíhají v půlhodinových intervalech. Matriční úřad zadává snoubencům časové termíny tak, aby na sebe jednotlivé obřady navazovaly.

Místo
Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň litovelské radnice.
Matriční úřad může povolit, na základě žádosti snoubenců, uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu (např. Arboretum v Bíle Lhotě, či jiné vhodné místo zvolené snoubenci a schválené příslušným matričním úřadem). Matriční úřad odpovídá za průběh obřadu pouze v obřadní síni v budově radnice. U obřadů, konaných mimo tuto určenou místnost, je průběh obřadu věcí snoubenců, včetně hudby a ozvučení. Snoubenci zabezpečí prostor pro oddávajícího a matrikáře a dodrží sjednanou dobu začátku svatebního obřadu. Za povolení konání svatebního obřadu mimo obřadní síň snoubenci hradí v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. správní poplatek (uvedeno níže).

Poplatky za uzavření manželství
(hradí se v hotovosti při podání žádosti)
a/ správní poplatky
vyměřují se v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR ... 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR ... 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ... 1.000 Kč

b/ provozní poplatky
Rada města Litovel stanovila, že za konání svatebních obřadů na jiném vhodném místě budou snoubenci hradit provozní poplatek. Tento poplatek by měl částečně pokrýt zvýšené náklady úřadu při konání obřadů mimo obřadní místnost.
Svatby mimo obřadní síň - 1.000,- Kč
Správní a provozní poplatky se sčítají a hradí se v den odevzdání dotazníku k uzavření manželství a zadání termínu.

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě uzavření manželství dochází u snoubenců ke změně osobního stavu popřípadě i ke změně příjmení a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu.
Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení oddacího listu požádat o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz
 • potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
 • fotografii
 • oddací list

Uzavření církevního sňatku - žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k církevnímu sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 3 měsíce ode dne vydání.
K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek se za vydání osvědčení k církevnímu sňatku neplatí.

R
egistrované partnerství (v kompetenci magistrátů měst)
Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.
Prohlášení o vstupu do partnerství lze učinit před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z osob vstupujících do partnerství příslušný k přijetí prohlášení. Příslušné matriční úřady stanoví vyhláška č. 300/2006 Sb. příloha č. 1, pro Olomoucký kraj je příslušný Magistrát města Olomouce.
Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu vstupu do registrovaného partnerství, prohlášení se bude činit v malém salonku před obřadní síní.
Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina obřadu a předán k vyplnění dotazník.

Co musíte předložit

 • vyplněný dotazník k registrovanému partnerství
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které nesmí být starší 7 pracovních dnů
 • Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat cizinec s trvalým pobytem na území České republiky, občan Evropské unie, občan jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Lichtenštejnsko,Norsko) a Švýcarska.
 • Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. (tlumočníkem,jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz
  Pokud osoba, která chce vstoupit do partnerství nemluví nebo nerozumí česky, nebo je neslyšící nebo němá, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje na vlastní náklady jedna z osob, které chtějí vstoupit do partnerství Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství učinit.
  Vyřízení nového občanského průkazu:
  V případě vzniku partnerství dochází u osob vstupujících do partnerství, ke změně osobního stavu a tím i ke změně povinných údajů, zapisovaných do občanského průkazu.
  Z tohoto důvodu je občan povinen do 15-ti pracovních dnů po obdržení dokladu o registrovaném partnerství požádat o vydání nového občanského průkazu.

K žádosti je třeba doložit:

 • původní občanský průkaz
 • potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
 • fotografii
 • doklad o registrovaném partnerství

Správní poplatky při uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství (hradí se v hotovosti)

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
 • vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem 1.000 Kč

Vysvědčení o právní způsobilosti

 • k uzavření manželství
 • ke vstupu do registrovaného partnerství

Chcete-li uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství v cizině, je třeba si opatřit vysvědčení o právní způsobilosti. O vydání tohoto vysvědčení si musí občan ČR požádat u matričního úřadu podle místa svého trvalého pobytu.
Platnost dokladu je 6 měsíců ode dne vydání.

Co musíte předložit

 • občanský průkaz, nebo cestovní pas rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu.
  (lze prokázat občanským průkazem)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)

O podrobnostech a některých odlišnostech ve věci vydání vysvědčení o právní způsobilosti a o tom, zda je nutné nechat doklad opatřit vyššími ověřeními se informujte u matričního úřadu.
Správní poplatek za vydání vysvědčené o právní způsobilosti 500 Kč

Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Chcete-li užívat dvě jména, můžete si druhé jméno zvolit. Prohlášení učiníte před matričním úřadem podle trvalého pobytu, nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
Pokud jste se narodili do 31.12.1949, mohli jste mít v matriční knize zapsána dvě jména, ale od 1.1.1950 jste mohli užívat pouze jedno jméno. Podle platné úpravy nedojde k "automatickému obnovení" dvou jmen. Jestliže chcete dvě jména užívat, musíte o tom učinit před matričním úřadem prohlášení.

Co připojíte k prohlášení:

 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
 • souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o volbě jména
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde li o

 • cizinku,
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 • občanku, jejíž manžel je cizinec,
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Tiskopisy a další podrobnosti o možnostech zápisu příjmení v mužském tvaru Vám poskytnou pracovníci matriky.

Změna jména a příjmení
Kam se obrátit

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR,
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trvalého pobytu dítěte v ČR,
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1.

  Co potřebujete předložit
 • písemnou žádost se zdůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list ( uzavřel-li žadatel manželství )
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Opravný prostředek:
proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal

Správní poplatek ( hradí se v hotovosti )

 • povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější či rodné příjmení 100,- Kč
 • povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,-Kč
  (bližší informace o správních poplatcích a o možnosti osvobození od správních poplatků Vám poskytnou pracovníci matričního úřadu).

Příjmení po rozvodu
Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Kam se obrátit: na kterýkoli matriční úřad
Co potřebujete předložit:

 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte měsíční lhůtu pro oznámení , že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení, správní poplatek činí 100 Kč.

Upozornění: V případě povolení změny jména a příjmení nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu požádejte o vydání nového občanského průkazu.

Zvláštní matrika Brno
Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí) občanů ČR, ke kterým došlo na území cizího státu.
(zápisy matričních událostí občanů v cizině (www.stred.brno.cz)

Výpisy ze systému CZECH POINT

 • trestní rejstříky, výpisy z katastru nemovitostí, z insolvenčních rejstříků, výpis z bodového hodnocení řidiče, obchodní rejstříky, živnostenské rejstříky, formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Legalizace a vidimace

 • ověřování pravosti podpisu 30,- Kč za jeden podpis
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou30,- Kč za každou započatou stranu

Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství k 1. OP nebo pasu

 • žádosti jsou zasílány k vyřízení na Krajský úřad Olomouckého kraje
 • bezplatně k 1. OP, v případě vydání osvědčení k pasu činí správní poplatek 100,- Kč
 • nutno doložit rodný list dítěte a oddací list rodičů, případně rodný list rodiče
 • v případě žádosti o vydání osvědčení k 1. pasu pro dítě je žadatelem dítě (vyplňuje se v žádosti)m, žádost podepisuje zákonný zástupce dítěte

25.1.2011 7:25:36 | přečteno 10818x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load