Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Zimní GJOZimní GJO
GJO v ziměGJO v zimě
Husova uliceHusova ulice
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Podzim a zimaPodzim a zima
Zimní radniceZimní radnice
Zima a podzimZima a podzim
« »

Směrnice Zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel

Vnitřní norma číslo: 2/2019/RML
Schválil: Rada města Litovel, 6. schůze dne 31. 1. 2019, usnesení č. 197/6
Účinnost od: 1. 2. 2019
Ruší: Směrnici č. 7/2017/RML
Zpracoval: Miroslav Skácel
Odpovědnost za aktualizaci: Miroslav Skácel

Obsah
Čl. 1 Úvodní ustanovení………………………………………………………3     
Čl. 2 Profil zadavatele ………………………………………………………..4
Čl. 3 Způsoby zadávání zakázek malého rozsahu…………………………… 4
3.1Zakázky ve finančním objemu do 400.000 Kč……………………………4
3.2 Zakázky ve finančním objemu nad 400.000 Kč do 6 000.000 Kč………...4
Čl. 4 Obecná ustanovení ……………………………………………………..  5
Čl. 5. Zrušovací ustanovení…………………………………………………..  5
Čl. 6 Účinnost………………………………………………………………...  6


Směrnice č. 2/2019/RML
Zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel


Rada města Litovel vydává svým usnesením č. 197/6 ze dne 31. 1. 2019 tuto směrnici: 

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1)Touto směrnicí se upravují zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka) a upřesňují pravidla pro uzavírání smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek.

(2) Město Litovel je podle § 4 zákona  134/2016 Sb. odst. (1) písm. d) o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Veřejným zadavatelem.

(3) Zakázky podlimitní a nadlimitní podléhají postupům, které jsou uvedeny v zákoně č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zakázky jsou z hlediska jejich obtížnosti zpravidla administrovány kvalifikovanými externími administrátory.   

(4) Při zadávání všech typů veřejných zakázek dle § 6 odst. 1 musí být dodrženy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(5) Všechny finanční limity uvedené v této směrnici jsou bez daně z přidané hodnoty.

(6) U zakázek ve finančním objemu do 400.000 Kč činí rozhodnutí o zadání a výběru zakázky vedoucí odboru; U zakázek ve finančním objemu nad 400.000 Kč činí tento úkon rada města.

(7) Veřejné zakázky zadává zpravidla vedoucí odboru, a jím pověřená osoba (dále jen zadavatel). Vedoucí odboru a jím pověřené osoby jsou zodpovědní za celý průběh zakázky.

(8) Písemnou objednávku schvaluje vedoucí odboru. Návrh smlouvy musí být vždy předložen radě města ke schválení.


Článek 2
Profil zadavatele

(1) Profil zadavatele zabezpečuje pro město externí firma, která má zajištěnu certifikaci shody elektronického nástroje. Uveřejnění povinných informací na profilu zadavatele provede zadavatel zajišťující zakázku.

(2) Zadavatel uváží podle charakteru zakázky, zda pro její uveřejnění využije Profil zadavatele.

(3) Profil zadavatele je součástí webových stránek města v sekci Podnikání – veřejné zakázky a e-aukce; https://litovel.profilzadavatele-vz.cz

 

Článek 3
Způsoby zadávání zakázek malého rozsahu
(dodávky a služby do 2.000.000 Kč; stavební práce do 6.000.000 Kč)


3.1 Zakázky ve finančním objemu do 400.000 Kč

O zadání těchto zakázek rozhodne příslušný vedoucí odboru na základě předchozích zkušeností a znalostí aktuálních cen na trhu a ze zkušeností v oboru.
Zakázku zpravidla objednává, pokud zvolí formu smlouvy, musí ji nechat schválit Radou města.


3.2 Zakázky ve finančním objemu nad 400.000 Kč do 2 000.000 Kč
(služby a dodávky)
Zakázky ve finančním objemu nad 400.000 Kč do 6 000.000 Kč
(stavební práce)

(1) Zakázky jsou zadávány zadavatelem, zpravidla na podkladě projektové dokumentace a výkazu výměr.

   a) U těchto zakázek je zadavatel povinen si vyžádat „Výzvou“ nabídky nejméně od 3 zájemců.

   b) Pro otevírání obálek a výběr nabídek sestaví vedoucí odboru min. tříčlennou komisi, která vybere nejvhodnější nabídku, o čemž pořídí zápis. Členem komise musí být min. jeden člen Rady města. Zadavatel, předloží Radě města k odsouhlasení Zápis z hodnocení zakázky s doporučením pro výběr příslušného zhotovitele a návrh smlouvy. 

   c) V případě, že komise nedoporučí Radě města žádného dodavatele, je zadavatel oprávněn jednat přímo s jediným dodavatelem, kterého následně předloží ke schválení Radě města k uzavření smlouvy. Součástí návrhu bude důvodová zpráva.

(2) U stavebních prací typu údržby, opravy a modernizace stávajícího majetku, kde by bylo neefektivní zpracovávat podklady pro zadání, a vhodnější je způsob prací přímo projednat s  jediným dodavatelem, lze zadat zakázku přímo bez dalšího výběru. Odůvodnění tohoto postupu bude přiloženo k návrhu usnesení při schvalování smlouvy Radou města.  

(3) U dodávek a služeb (např. projekční práce) lze zadat VZ přímo na základě jednání s jediným uchazečem v případě, že se jedná o prověřeného dodavatele, nebo se jedná např. o pokračování navazujícího stupně projektové dokumentace, avšak s přihlédnutím k aktuálním cenám na trhu. Odůvodnění zvoleného postupu bude přiloženo k návrhu usnesení při schválení smlouvy radou města.

 

Článek 4
Obecná ustanovení

(1) Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního programu, nebo se financování z dotačního programu byť jen předpokládá, je zadavatel povinen postupovat při výběru dodavatele dle pravidel poskytovatele dotace pro zadávání veřejných zakázek.

(2) Veškeré písemnosti související s výběrem dodavatele musí být archivovány po dobu min. 3 roků u příslušného zadavatele. Je-li předmět veřejné zakázky financován z dotačního programu, musí být dodrženy podmínky a lhůty archivace stanovené poskytovatelem dotace.

(3) Rada města může rozhodnout o výjimce ze směrnice.

(4) Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance města Litovel a organizační složky.

(5) Příspěvkové organizace města Litovel postupují dle této směrnice jen u zadávání stavebních prací. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější zakázky činí ředitel příspěvkové organizace, který schvaluje a podepisuje smlouvu se zhotovitelem.

Článek 5
Zrušovací ustanovení 

Tímto vnitřním předpisem se zrušuje v plném rozsahu vnitřní předpis č. 7/2017/RML Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovle.

Článek 6
Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019.


 

Viktor Kohout, v.r.
starosta města Litovel 

 

Ke stažení: Směrnice č. ikona souboru ikona souboru2/2019/RML Zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Litovel


1.10.2012 20:08:07 - aktualizováno 18.7.2019 8:04:54 | přečteno 10142x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load