Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Bílé náměstíBílé náměstí
Altánek v parkuAltánek v parku
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Okolo LitovleOkolo Litovle
Zimní ránoZimní ráno
Sokolovna a náš GustavSokolovna a náš Gustav
T. G. MasarykT. G. Masaryk
« »

Zásady - zápůjčky FRB

Město Litovel poskytuje výhodné půjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) 

 • Půjčky jsou poskytovány na zvelebení vnějšího vzhledu budov na území města Litovel (oprava fasády, zateplení, oplechování, oprava střechy, nová střecha, výměna oken a vchodových dveří) a na napojení na kanalizaci. 
 • Jednotný úrok 1%.
 • ikona souboru ikona souboruŽádost o zápůjčku z FRB lze podat kdykoliv v průběhu roku k rukám asistentky tajemníka, která také poskytne případné další informace k půjčkám.
 • Tel. 585 153 126, email: asistentka@mestolitovel.cz
 • Bližší informace v níže uvedených zásadách schválených Zastupitelstvem města Litovel


Platnost od 1.1.2018.

Článek 1
Základní ustanovení

Město Litovel v zájmu rozvoje bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení na území města Litovel (dále jen „fond“), který slouží k poskytování zápůjček na opravy domů a bytů na území města podle dále stanovených pravidel a podmínek.


Článek 2
Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:

a) příjmy ze splátek zápůjček poskytnutých z fondu
b) jednorázové dotace z rozpočtu města Litovel dle rozhodnutí zastupitelstva města
c) úroky z běžného účtu fondu
d) zůstatek fondu z posledního dne předchozího kalendářního roku.

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem města Litovel a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

Článek 3
Výdaje fondu

1. Prostředky fondu je možno používat k poskytování zápůjček při úroku 1% p.a. a stanovené lhůtě splatnosti a podle pravidel dále uvedených.

2. Výdaje fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu podle článku 6.

3. Žadatelem o zápůjčku z fondu podle odst. 1 může být fyzická nebo právnická osoba (včetně společenství vlastníků jednotek vzniklé dle § 1200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů), která vlastní obytnou budovu na území města a která přijme závazek poskytnutou zápůjčku použít podle pravidel stanovených v těchto zásadách a smlouvě o zápůjčce ve prospěch dále definovaných obytných budov.

4. Zápůjčky z fondu budou poskytovány pouze na stavby určené k bydlení (rodinné a bytové domy), tak jak jsou specifikovány v § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

5. Z fondu se poskytují tyto druhy zápůjček:

číslo

Název/účel (dále jen titul)

Horní hranice zápůjčky (Kč)

Úrok %

Splatnost (roky)

1.

Oprava fasády, zateplení, oplechování

200 000,- na 1 RD nebo 1 BD

1

5

2.

Napojení na kanalizaci

30 000,- na 1 RD nebo 1 BD

1

3

3.

Oprava střechy, nová střecha

200 000,- na 1 RD nebo 1 BD

1

5

4.

výměna oken a vchodových dveří

100 000,- na 1 BJ

1

5

Vysvětlivky: BJ – bytová jednotka, RD – rodinný dům, BD – bytový dům

6. Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat.

7. Zapůjčenou částku se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, a to počínaje prvním měsícem následujícím po vyčerpání zapůjčené částky z účtu fondu, popřípadě na základě přání vydlužitele až po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání zápůjčky. Měsíční splátka se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků. Zapůjčená částka je úročena dnem jejího odeslání z účtu fondu na účet vydlužitele.

8. Vydlužitel je oprávněn zápůjčku splácet mimořádnými splátkami, případně jednorázově splatit zápůjčku před uplynutím lhůty splatnosti s tím, že výše úroků bude přepočtena dle skutečné doby zápůjčky a výše zapůjčené částky.

Článek 4
Podávání a vyřizování žádostí o zápůjčku

1. Žádosti o zápůjčku lze podávat kdykoliv v průběhu celého roku. Žádosti o zápůjčku jsou směrované komisi Fondu rozvoje bydlení (dále jen „komise fondu“). O přidělení zápůjčky a její výši rozhoduje Zastupitelstvo města Litovel.   

2. Podmínky poskytování zápůjček z fondu musí být trvale zveřejněny na webových stránkách města www.litovel.eu a na elektronické úřední desce. Nedílnou součástí podmínek je vzorový formulář žádosti o zápůjčku s uvedením příloh, které je potřeba k žádosti o zápůjčku přiložit.

3. Zápůjčku z fondu může získat pouze ten žadatel, který splňuje stanovené podmínky a nemá vůči městu Litovel dluh z jiného důvodu.

4. Žádosti, u nichž pověřený pracovník Městského úřadu Litovel zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné či nedoložené požadovanými doklady, vrátí žadateli k doplnění, případně ho vyzve k doložení chybějících podkladů ve stanovené lhůtě. Úplné a správně doložené žádosti o zápůjčku předloží pověřený úředník Městského úřadu Litovel komisi fondu.

5. Komise fondu žádosti o zápůjčku neprodleně zpracuje, vyhodnotí a spolu se svým stanoviskem předloží k projednání na nejbližší schůzi Radě města Litovel. Rada svým usnesením doporučí zastupitelstvu, komu a v jaké výši zápůjčku poskytnout. Zastupitelstvo města Litovel na svém nejbližším zasedání rozhodne usnesením, komu a v jaké výši bude zápůjčka poskytnuta. 

6. Po schválení poskytnutí zápůjčky zastupitelstvem budou úspěšní žadatelé neprodleně informováni o možnosti uzavřít smlouvu o zápůjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku rozhodnutí Zastupitelstva města Litovel. Žadatel, jemuž byla zápůjčka schválena, může požádat o posun termínu skutečného čerpání zápůjčky na dobu, kdy finanční prostředky skutečně vynaloží. Odložení je možné maximálně po dobu šesti měsíců od schválení zápůjčky.

Článek 5
Smlouva o zápůjčce

1. S žadateli, kterým Zastupitelstvo města Litovel schválí poskytnutí zápůjčky, uzavře město Litovel smlouvu o zápůjčce, a to bez zbytečných průtahů.

Smlouva musí obsahovat tyto údaje:

 • označení smluvních stran
 • identifikaci typu (účelu) zápůjčky podle článku 3
 • celkovou částku zápůjčky, v případě více titulů i skladbu
 • lhůtu splatnosti zápůjčky
 • režim splácení (úroky, jistina) včetně dne v příslušném měsíci
 • způsob splácení inkasem
 • závazek vydlužitele k užití zápůjčky k dohodnutému účelu
 • smluvní pokutu za porušení účelovosti
 • záruku za zápůjčku (pouze směnkou)
 • dohodu o otevření účtu u ČSOB nebo Poštovní spořitelny

2. Žadatel o zápůjčku, tzn. vydlužitel neprodleně po podpisu smlouvy o zápůjčce předá jedno vyhotovení podepsané smlouvy určenému peněžnímu ústavu a uzavře s ním smlouvu o inkasu měsíční splátky zápůjčky ze svého účtu vedeného u této banky.

Článek 6
Režim čerpání prostředků fondu

Způsob a lhůty převodů prostředků mezi fondem a účty žadatelů – vydlužitelů – řeší samostatná smlouva s vybraným peněžním ústavem, a to včetně správy pohledávek fondu dle dispozic města Litovel.

  Článek 7
Ustanovení společná, přechodná, závěrečná a zrušovací

1. Systém poskytování zápůjček upravených těmito zásadami podléhá kontrole města Litovel. Členové komise fondu jsou oprávněni kontrolovat naplnění účelu poskytnuté zápůjčky. V případě, že nedojde k naplnění účelu zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce, právo zápůjčky propadá a vydlužitel je povinen do 60 dnů od doručení výzvy vrátit zápůjčku ve výši odpovídající nesplacenému zůstatku zápůjčky na účet města.

2. Tato ustanovení se nevztahují na zápůjčky schválené před účinností těchto Zásad.

3. Komise fondu je povinna jednou ročně předat Radě města Litovel vyhodnocení hospodaření fondu za předchozí kalendářní rok. Pověřený člen Rady města Litovel pak podá o hospodaření fondu zprávu Zastupitelstvu města Litovel.

4. Tyto Zásady byly schváleny dne 14. 12. 2017 na 25. zasedání Zastupitelstva města Litovel usnesením č. 15 a nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.

5. Zrušují se Zásady č. 1/2014 Města Litovel o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území Města Litovel, ze dne 10. dubna 2014. Ing. Zdeněk Potužák v.r.
starosta města Litovel

Příloha č. 1– Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Litovel

Žádost  o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Litovel dle Zásad 9/2017/ZML o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Litovel schválených Zastupitelstvem města Litovel usnesením č. 15 dne 14. 12. 2017, dále jen „Zásad“

A) Údaje o žadateli

Jméno a příjmení žadatele:……………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo: ……………………………………….. č. OP :………………………………………………………...…….

Manžel/ka: ……………………………………………………………………………………………………………..….…..

Rodné číslo: ……………………………………….. č. OP :……………………………………………………..………..

Bydliště a kontakt:

Obec:…………………………………..……ulice:………………………………………………………………….…………

Č.p.………………………………PSČ………………….…telefon…………….…………………………………....……..

Email……………………………………………………………………………………………………………….………………

B) Adresa opravovaného objektu:

Obec:…………………………………..……ulice:………………………………………………………………………..……

č..parc.: ………………………….., jejíž součástí je/není objekt č.p. ………………………………….…….... v  katastrálním

území………………………………………………………………………………………………………….

C) Účel zápůjčky

Účel zápůjčky specifikovaný dle „Zásad“, článek 3., odstavec 5.

Číslo

Název/účel

Požadovaná částka

                                                                                                                       
                                         
                             
                               

celkem                 

Přesný popis účelu, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů je třeba odděleně rozepsat práce, které budou  prováděny v rámci jednotlivých titulů.

Předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce:…………………………………….

Datum: ……………

Podpisy žadatelů: ……………………………… ……………………………………..


Přílohy, které je potřeba dodat spolu s žádostí o zápůjčku:

 • Nabývací listina (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.). Žadatel musí předložit originál nabývací listiny nebo její ověřenou kopii (bude mu po pořízení kopie do spisu vrácena).
 • Stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti stavebních prací na akci, na niž je žádána zápůjčka.
 • Rozpočet akce doložený např. předběžnou dohodou s dodavatelem s orientační cenou prací, na něž je zápůjčka žádána nebo při provádění akce svépomocí - stavebníkem zpracovaný rozpočet předpokládaných vlastních nákladů.
 • Doklad o příjmu žadatele
 • Příslušná projektová dokumentace – zapůjčí na požádání
 • Fotodokumentace současného stavu před opravou s výjimkou titulu č. 2 (napojení na kanalizaci)


Příloha k žádosti o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Litovel

Potvrzení  o  příjmu

Pan(í):

Příjmení a jméno …………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Je zaměstnanec naší organizace:

Název: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

a v uplynulém čtvrtletí měl průměrný čistý měsíční příjem Kč..….…………………………...................

slovy: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………

Datum: ………………….

Vyřizuje/ telefon: ……..…………………………………………….razítko a podpis:…………………………………..ikona souboru ikona souboruŽádost o poskytnutí zápůjčky z FRB

ikona souboru ikona souboruZásady FRB ke stažení

3.1.2018 11:31:01 | přečteno 5567x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load