Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Kolářova vilaKolářova vila
Pohled z věžePohled z věže
Noční gymnáziumNoční gymnázium
První hokejistéPrvní hokejisté
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Hřiště, zase se dočkášHřiště, zase se dočkáš
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Zima v parkuZima v parku
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva města Litovel

Zastupitelstvo Města Litovel se usneslo podle § 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novelizací, na tomto jednacím řádu:

§ 1
Úvodní ustanovení.

Jednací řád Zastupitelstva města Litovel (dále jen ZML) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování ZM Litovel, způsob kontroly plnění usnesení, rozhodnutí a zabezpečování úkolů.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva města:

1. ZML rozhoduje ve všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, dále jen zákon.

2. ZML rozhoduje o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí, mimo působnosti vyhrazené Radě města (dále jen RM) podle § 102, odst. 2 zákona 128/2000 Sb.

§ 3
Příprava zasedání ZM:

1. Zasedání ZML svolává starosta a s radou města a sekretariátem starosty se podílí na jeho přípravě.

2. Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání ZML mají jeho členové, ST, MST, RM, výbory a osadní výbory. Občané, kteří dosáhli 18 let, mají trvalý pobyt v obci, nebo vlastní na území obce nemovitost mohou dle § 16, odst. 2 a § 17 zákona rovněž předkládat návrhy ZML k projednání.

3. Materiály určené k jednání ZML budou předem projednány v radě města (dále jen RM).

a) K projednání jednotlivých bodů programu musí být předložen písemný materiál, který obsahuje:

  1. název materiálu, jméno jeho předkladatele a zpracovatele
  2. důvodovou zprávu včetně případných příloh
  3. v případě materiálů týkajících se investičních akcí nad 100 000 Kč bude doplněn rozpočet
  4. právní stanovisko k dané věci, vyžaduje-li to povaha projednávaného bodu
  5. návrh na usnesení

b) Materiály předložené k projednání rozešle sekretariát starosty všem členům ZML nejméně 7 dní před zasedáním ZML, s výjimkou materiálů z poslední schůze rady města. Materiály předkládané k projednání budou zastupitelům poskytovány v listinné nebo elektronické formě.

c) V odůvodněných případech (termínem nebo mimořádnou důležitostí) může být materiál předložen zastupitelstvu města k přímému projednání a to bez předchozího projednání v radě města. Předložený materiál však musí splňovat požadavky stanovené v bodě 3. a) tohoto jednacího řádu. O tom, zda budou projednávány, rozhodne ZML hlasováním.

d) Podle potřeby, nebo pokud to povaha věci vyžaduje, vyžádá si ZML odbornou expertízu, popř. zorganizuje průzkum veřejného mínění. 

4. Předkladatel, respektive vedoucí odboru, odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu se zákonem, obecně závaznými předpisy a přijatými zásadami ZM a RM.

5. Zasedání ZML se schází podle potřeby, nejméně však 1 krát za 3 měsíce, zpravidla ve čtvrtek od 15.00 hodin v územním obvodu města Litovel.

6. O konání ZML je veřejnost informována nejméně 7 dní před zasedáním zveřejněním na Úřední desce Městského úřadu Litovel, webových stránkách města a vyhlášením městským rozhlasem.

7. Starosta nebo RM stanoví okruh pozvaných hostů.

§4
Účast členů ZM na zasedání

1. Člen ZML je povinen zúčastnit se zasedání ZML, popř. jiných orgánů, jichž je členem, plnit uložené úkoly, hájit zájmy občanů města a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

2. V případě, že se člen ZM nemůže zúčastnit zasedání ZML, popř. jiného orgánu, jehož je členem, je povinen se předem omluvit starostovi, popř. sekretariátu starosty.

3. Člen ZML, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat střet zájmů (§ 83, odst. 2 zákona), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce o této záležitosti. Zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti rozhodne orgán obce.

4. Přítomní členové ZML stvrzují svou účast na jednání podpisem na prezenční listině.

§5
Program jednání

1. Program jednání ZML navrhuje starosta (dále jen předsedající) s tím, že není dotčen § 3, odst. 3 tohoto jednacího řádu.

2. Na jednání ZML může být jednáno pouze o věcech zařazených do programu a dále o návrzích přednesených na začátku zasedání nebo v průběhu zasedání (§94 odst. 2 zákona 128/2000Sb.), o jejichž zařazení do programu ZML rozhodlo.

3. O námitkách proti programu jednání rozhoduje ZML.

4.  Stálé body programu: informace KV a FV, kontrola usnesení ZML.

§6
Průběh zasedání zastupitelstva města:

1. Zasedání ZML jsou veřejná.

2. Zasedání ZML zpravidla řídí starosta, který rovněž řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje a ukončuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

3. V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že jednání ZML bylo řádně svoláno a informace o konání ZML byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Litovel. Konstatuje počet přítomných členů ZML, vyzve přítomné členy ZML, zda chtějí předložit návrh, který by měl být zařazen na pořad jednání ZML a poté nechá schválit předložený program jednání. Dále předsedající navrhne dva členy zastupitelstva, kteří plní funkci návrhové komise a současně budou ověřovateli zápisu (dále jen ověřovatelé) a nechá o nich hlasovat. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání ZML, zda bylo umožněno do něj nahlédnout a jaké námitky byly proti němu podány.

4. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání ZML pomocí elektronického hlasovacího systému v průběhu zasedání. Po udělení slova lze připomínky pronášet z místa. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

5. Doba diskusního vystoupení se omezuje na 5 minut, k téže věci nejvíce dvakrát. Návrh na ukončení diskuse může podat kterýkoliv člen ZML. O tomto návrhu se hlasuje bez diskuse pomocí elektronického hlasovacího systému. Po ukončení diskuse se přistoupí k hlasování o návrhu usnesení pomocí elektronického hlasovacího systému.

6. Pozvaní hosté mají právo se přihlásit do diskuse zvednutím ruky k otázce, která se jich dotýká i bez toho, že by o tom muselo být hlasováno ZML.

7. K právě projednávané problematice se mohou do diskuse přihlásit i přítomní občané, slovo jim uděluje předsedající.

§7
Příprava usnesení zastupitelstva města

1. Návrh usnesení předkládaný ZML vychází z přednesených zpráv a z diskuse členů zastupitelstva města, popřípadě občanů.

2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry a opatření musí být formulovány jasně, stručně a adresně s termíny plnění a odpovědností za splnění uložených úkolů. Návrh usnesení předkládá návrhová komise.

§8 
Hlasování

1. ZML je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže v průběhu jednání klesne počet přítomných členů a není tak zajištěna nadpoloviční většina všech jeho členů, předsedající ukončí zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

2. Hlasování se provádí prostřednictvím elektronického hlasovacího systému. Výsledek hlasování oznamuje řídící zasedání. V případě nefunkčnosti hlasovacího zařízení se hlasuje zvednutím ruky (aklamací). Na návrh kteréhokoli zastupitele může ZML rozhodnout o veřejném nebo tajném způsobu hlasování. Veřejným se rozumí slovní vyjádření jednotlivých zastupitelů k návrhu.  V případě tajného hlasování se ZML řídí schváleným volebním řádem.

3. K přijetí platného usnesení je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů ZML.

4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby bylo hlasováno o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení, či předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících návrzích, a to počínaje posledním a poté o ostatních částech návrhu.

6. V případě, že je návrh na usnesení předložený v několika variantách, hlasuje ZML postupně o všech variantách, v pořadí jak byly podány. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

7. Je-li návrh na úpravu usnesení, zformuluje návrhová komise nový návrh usnesení, do kterého zapracuje přednesené návrhy a připomínky.

8. Jestliže názory k předloženému návrhu jsou natolik různorodé, může se ZML na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve jednotlivé volební strany, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá většinu, předsedající obnoví zasedání, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.

9. Přijatá usnesení ZML podepisuje ST spolu s MST, nebo jiným členem RM. Zveřejnění se provádí na úřední desce Městského úřadu Litovel. Usnesení nesmí obsahovat údaje, které jsou chráněny zákonem na ochranu osobních dat. Tyto údaje jsou obsaženy pouze v zápise ze ZML.

10.  V případě návrhu usnesení o otázkách strategických zájmů města, kdy by zveřejnění podrobností ohrozilo možnou realizaci záměru města, nebo na žádost druhé smluvní strany, může být rozhodováno a hlasováno o určitých otázkách ve zcela obecné rovině (jen např. s uvedením ceny bez uvedení identifikace smluvního partnera nebo nemovitostí).

11.  Na zasedání ZML se pořizuje záznam o hlasování jednotlivých zastupitelů, který je přílohou zápisu a zveřejňuje se na internetových stránkách města ve formátu pdf a xml. Hlasování u bodů
v obecné rovině nebude zaznamenáváno.

§9
Právo vznášet dotazy, připomínky a podněty

1. Členové ZMLmají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město zřídilo, nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které město založilo. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně a není-li to možné, tak písemně do 30 dnů a to v případě, že poskytnutí odpovědi nebrání zákony upravující povinnost mlčenlivosti nebo zakazující zveřejnění chráněných informací.

2. Dále mohou členové ZML požadovat od zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Litovel, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo, nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, pokud není osoba přítomna na jednání, musí být informace poskytnuta písemně nejpozději do 30 dnů.

3. Dotazy členů zastupitelstva přednesené nebo písemně předané na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise. S uvedením, jak bylo s připomínkou naloženo, zda na dotaz bylo zodpovězeno na místě a tazatel s odpovědí souhlasí. Popřípadě bude odpovězeno písemně a v tomto případě bude uveden i nositel úkolu.

4.  Na návrh kteréhokoli zastupitele může být zasedání zastupitelstva na předem schválenou dobu přerušeno za účelem neveřejné porady a projednání problematiky mezi zastupiteli.

§10
Péče o nerušený průběh jednání zastupitelstva města

1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZML, předsedající může rušitele vykázat ze zasedací místnosti.

2. Nemluví-li řečník k věci, nebo je-li jeho projev nepřiměřeně dlouhý či opakující stejný problém, může mu předsedající slovo po předchozím upozornění odejmout. V případě, že je projev urážlivý či jinak nevhodný, je mu slovo okamžitě odejmuto.

§11
Ukončení zasedání zastupitelstva města

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, nebo již diskuse byla ukončena.

Rovněž prohlásí zasedání ZML za ukončené, klesl-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů. V těchto případech, pokud nebyl vyčerpán schválený program jednání, svolá ZML do 15 dnů znovu k neprojednaným bodům jednání.

§ 12
Organizačně technické záležitosti zasedání

Z průběhu zasedání ZML se pořizuje zápis, zapisovatelku určí předsedající. Asistentka starosty vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění. Zápis podepisuje ST, nebo MST a určení ověřovatelé zápisu. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZM, schválený program jednání, průběh rozpravy, výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a musí být uložen na MěÚ k nahlédnutí. Průběh jednání ZML je nahráván, tedy je pořizován audiozáznam. Z tohoto důvodu musí všichni řečníci hovořit do mikrofonů. Záznam je uchováván do doby přespříštího jednání ZML. Audiozáznam záznam nemusí být pořizován, pokud se koná ZML v místě, kde nebude použito hlasovací zařízení, a nebo jde o krátké ZML svolané např. k rychlému projednání (tzv. mimořádné, ale řádně svolané). O námitkách člena ZML proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZML. I občané mohou své námitky uplatnit a to prostřednictvím kteréhokoli člena zastupitelstva. Námitka musí být podána písemně nejpozději 10 dnů před zasedáním ZML prostřednictvím MěÚ.

§ 13
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

Kontrolu plnění usnesení ZML provádí starosta města a informuje ZML na příštím zasedání. Kontrolu plnění usnesení ZML  a RM provádí kontrolní výbor jako orgán ZML, který ZML podává informaci o plnění usnesení za uplynulé pololetí.

§ 14
Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl schválen Zastupitelstvem města Litovel dne 14. 12. 2017 a tímto dnem nabývá účinnosti. Tímto jednacím řádem se ruší Jednací řád zastupitelstva schválený dne
26. listopadu 2015.

Ing. Zdeněk Potužák v.r.
starosta města 

Viktor Kohout v.r.
místostarosta města         

28.2.2011 15:17:55 - aktualizováno 19.12.2017 7:42:27 | přečteno 3855x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load