Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Okolo LitovleOkolo Litovle
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Smírčí křížSmírčí kříž
Vánoce 2015Vánoce 2015
Bílé náměstíBílé náměstí
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Svatojánský mostSvatojánský most
Gymnázium J  OpletalaGymnázium J Opletala
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Nedotknutý rybníkNedotknutý rybník
« »

Slovo starosty o uplynulém i nadcházejícím roce

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás na prahu nového roku, abych zrekapituloval, co se podařilo, ale i nepovedlo v minulém roce a co zastupitelé schválili v rozpočtu na období další. 

Rozvoj Litovle i jejích místních částí je ovlivněn výdaji, které na ně plynou z rozpočtu města. I vy se na něm podílíte – prostřednictvím zastupitelů, které jste pro rozhodování o investicích a prioritách zvolili.

Současná koalice chce veřejnosti umožnit snadnější přístup k informacím. Proto je letos poprvé připraven tzv. rozklikávací rozpočet, který si na internetu může prostudovat každý občan. Naleznete ho na adrese http://rozpocet.litovel.eu. Kromě základních údajů je rozpočet na webu rozšířen o některé detailní pohledy. V roce 2016 tak bude možné u konkrétních akcí sledovat např. i dodavatele/doklad aj.

V průběhu roku 2016 chceme zavést i portál pro zveřejňování smluv města.

Rada města jmenovala dvě nové komise – investiční a dopravní. Investiční komise se zabývá problematikou výstavby, rekonstrukcí a oprav, ale i všech dalších investičních akcí ve městě a navrhuje jejich zařazení do plánu investic. Ve spolupráci s příslušným odborem městského úřadu také posuzuje přípravu a zpracování projektových dokumentací včetně výběrových řízení a dalších územně plánovacích podkladů města. Komise dopravy se zabývá řešením koncepce dopravy, rozvojem cyklodopravy a doporučuje, nebo naopak nedoporučuje osazování nového dopravního značení.

Od podzimu již zastupitelstvo používá elektronický hlasovací systém. Díky němu si můžete v zápisu z jednání přečíst, jak kdo hlasoval. Usnesení zastupitelstva včetně hlasování zastupitelů najdete na webových stránkách Litovle v rubrice Město.

V letošním roce bude také proveden procesní a personální audit ke zlepšení práce úřadu.

Za rokem 2015

Zákon o veřejných zakázkách nutí obce ve výběrových řízeních akceptovat dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou bez toho, že by byla známa jejich skutečná kvalita. Budování kanalizace v pěti našich místních částech, které proběhlo v loňském roce, ukázalo, že pro předcházení potížím s dodavateli i jejich následnému řešení potřebujeme více odborných sil. Rada města proto schválila přijetí odborníka na částečný úvazek na pozici asistenta starosty pro investice. Díky jemu, odboru místního hospodářství a stavebních investic, osadním výborům a Vodohospodářské společnosti Čerlinka se nakonec podařilo celou akci zdárně dokončit.

Velké finanční prostředky byly směrovány do rekonstrukcí městských domů. V domě č. 800 v ulici 1. máje, který nyní září novou fasádou, byl zřízen depozitář městského muzea. V podkroví muzea byly vybudovány výstavní prostory pro dvě nové expozice. Jedna bude věnována Gustavu Frištenskému, druhá gramofonům. Je to jedna z dalších akcí, která má vést k posílení turistického ruchu v Litovli. Také městský dům na Masarykově ulici se dočkal nové fasády, a zlepšuje tak vzhled historického centra.

Investujeme i v oblasti školství. V MŠ Gemerská byla během prázdnin provedena rekonstrukce jednoho z pěti sociálních zařízení, začátkem roku jsme tamtéž provedli rekonstrukci prádelny a koncem roku dokončili opravu plotu.
V Mateřské škole Unčovice byla opravena střecha a zrekonstruována terasa. Na ZŠ Jungmannova byl dokončen projekt dvorního traktu, konkrétně byl postaven altán, který slouží pro výuku. Během prázdnin byly opraveny chodby v severní části budovy a zrekonstruováno sociální zařízení. Na gymnáziu se podařilo opravit prostory šatny a za podpory firmy Papcel je vybavit novými šatními skříněmi. Budova Střední odborné školy na Komenského ulici má novou fasádu a získá ji i protilehlá tělocvična. V budově školy v Nasobůrkách byla dokončena výměna všech oken – letos to byla okna v přízemí ve školce a na chodbách, v kuchyňce i sociálním zařízení.

Od podzimu probíhá revitalizace Nečízu ve Smetanových sadech. Další etapy čištění tohoto ramene Moravy, v části vedoucí Husovou ulicí a kolem sídla Policie ČR, jsou naplánovány na další roky.

Pro možnost realizace protipovodňových opatření se nyní prověřují tzv. pozemkové úpravy, které by umožnily směnit soukromé pozemky s městskými.

Finančně nejnáročnější akcí byla dekontaminace skládky v Nasobůrkách. Skončila v prosinci loňského roku splněním cílových limitů – snížením koncentrace nebezpečných látek. Dalších deset let se bude stav podzemních vod monitorovat odebíráním vzorků z vrtů ve vnitřní i vnější linii. Tím, že byly nebezpečné látky v ohnisku vytěženy, se postupně bude snižovat i kontaminační zatížení ve studnách v obci. Spolu s úpravou terénu byla v zadní části areálu vybudována kompostárna, jejímž provozovatelem jsou Technické služby Litovel.

Opraveny či nově vybudovány byly i komunikace. Zrekonstruován byl chodník přes Savín či v Litovli na Rybníčku i chodník pro pěší mezi Chudobínem a autobusovou zastávkou u sobáčovské restaurace Stop. Nový chodník vznikl v Nasobůrkách a v Litovli na Pavlínce, vydlážděna byla Švédská ulice i ulička, u chodníků na ulici Palackého byly vyměněny rozpadající se obrubníky.

Po revitalizaci litovelského náměstí a nedávné opravě Masarykovy ulice je zrekonstruován celý hlavní průjezd centrem města.

V nové stavební lokalitě na Pavlínce jsou již prodány čtyři pozemky pro výstavbu rodinných domů.

V Chudobíně na hřišti byl vybudován nový montovaný domek, který slouží jako zázemí pro společenské akce.

Pro podporu činnosti seniorklubu byly vyčleněny a dovybaveny prostory bývalé jídelny v DPS u kostela.

Rok 2015 byl poznamenán horkým létem, což prospělo návštěvnosti koupaliště. Ukázalo se tak, že jeho obnova byla pro občany potřebná. Na tomto místě děkuji Technickým službám Litovel za udržení provozu v tak náročných podmínkách.

Do roku 2016

Pro přípravu rozpočtu na rok 2016 jsme zvolili nový postup, a to účast všech zástupců stran a sdružení na jeho tvorbě. Po společném dvoudenním soustředění byl vytvořen návrh tohoto významného dokumentu města.

Jak jsem uváděl v minulých letech, město čerpalo úvěry tak, aby s pomocí dotací mohlo rychleji zlepšit stav našich sídel. To se, myslím, povedlo. V dalším období již s čerpáním nových dlouhodobých úvěrů nepočítáme, úvěrová zadluženost se bude naopak snižovat. Z tohoto záměru vychází i seznam schválených výdajů v rozpočtu města. Je jimi zajištěn provoz města, škol, Technických služeb a dalších příspěvkových organizací.

Mezi významné výdaje patří následující položky.

Budou zahájeny práce na projektové dokumentaci smíšené stezky pro chodce a cyklisty, která by měla propojit s Litovlí obce Červenku a Střelice podél frekventované krajské silnice II. třídy. Ne všechno jde však podle našich představ. Zatím se nedaří vyjednat s CHKO Litovelské Pomoraví trasu cyklostezky podél silnice mezi Litovlí a Třemi Dvory, na kterou naši občané jezdící do zaměstnání čekají.

Město se bude podílet i na krajské přípravě rekonstrukce silničního průtahu Litovlí.

Bude se pracovat na projektovém řešení mostu, který spojuje centrum města s rozvíjející se lokalitou na Pavlínce.

Další akce budou v roce 2016 již přímo realizovány. Naplánována je údržba několika mostů. Můstek u malé vodní elektrárny blízko autobusového nádraží je v havarijním stavu stejně jako opěrné zdi, proto bude vyměněna celá konstrukce. V ulici Komenského bude opraven klenbový most přes rameno Nečíz. A na silničním mostu v ulici Palackého budou opraveny rozpadající se betonové římsy.

První etapa revitalizace sídlišť na Uničovském předměstí bude zahájena na Gemerské ulici. Důležitým úkolem je rekonstrukce budovy po ZŠ Vejdovského na náměstí vedle radnice. Proběhne oprava odtokového kanálu
z Uničovského rybníka i oprava fasád domů č. 359 a 360 v Kysucké ulici. Bude se pokračovat v úpravě sportovně-kulturního areálu v Nasobůrkách, kde dojde k rekonstrukci dětského hřiště a navazujících sportovišť.

V 1. čtvrtletí roku 2016 ještě zastupitelstvo rozhodne o možném zařazení dalších akcí dle skutečného stavu finančních prostředků na účtech z roku 2015.

Při loučení s rokem 2015 chci ještě připomenout odchod našeho dlouholetého starosty MVDr. Vojtěcha Grézla a tragické ukončení životní pouti naší kolegyně JUDr. Marty Dědkové. Děkuji jim za jejich mnohaletou práci pro naše město.

Vážení občané,

dovolte mi popřát Vám, aby nastupující rok byl pro Vás rokem dobrým – a to ve všech ohledech. Přeji všem lidem, aby se vyřešilo nenadálé zhoršení mezinárodní situace. Mnohem více nyní vnímáme slova válka – mír. Bez základních atributů lidského života – svobody a míru – by naše práce neměla smysl. Chovejme se a pracujme tak, abychom udrželi to, co nám odkázaly předešlé generace.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta

15.1.2016 8:04:13 | přečteno 926x | katerina.fisrova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load