Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
T. G. MasarykT. G. Masaryk
Předvánoční náměstíPředvánoční náměstí
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Podzim a zimaPodzim a zima
-13 °C-13 °C
Svatojánský mostSvatojánský most
« »

Rok 2013 v Litovli očima starosty

Vážení spoluobčané,

rok 2014 již nastoupil svoji vládu a my se můžeme jen ohlédnout za tím předcházejícím, který zmizel v propadlišti dějin.  

Nutno říci, že tok času je velmi relativní. Jinak posuzují plynutí času mladí lidé, kteří se pořád na něco nového těší a nemohou se dočkat, aby už to bylo
a jinak lidé zralého věku, kteří si váží každého dne a mají pocit, že jim život uniká mezi prsty a nestíhají si jej užívat. Plynutí času ovlivňuje také množství úkolů a pocit, že nestíháme vše, co jsme si předsevzali. To je i můj problém. Množství úkolů, před námi neustále narůstá
a není čas spočinout, podívat se zpět, radovat se z dosažených cílů a vyhodnotit úspěchy. Začátek dalšího roku lze proto využít k  bilancování. Domnívám se, že v minulém roce se toho u nás udělalo hodně. Dovolím si nyní vyjmenovat nejvýznamnější díla realizovaná v loňském roce, abyste to mohli sami posoudit.

Začal bych tím, že po ročním odkladu se konečně podařilo vybudovat autobusové zálivy
s moderními zastávkami v místních částech Unčovice a Rozvadovice, na jejichž financování jsme využili dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V závěru roku přibyl také záliv v Nasobůrkách u Alibony a v místní části Nová Ves. V průběhu roku se podařilo získat finanční prostředky na opravy komunikací, proto byly rekonstruovány povrchy místních komunikací. Jednalo se o ulici Nová v Litovli, komunikace v místních částech Tři Dvory, Chudobín a Nová Ves. Do doby, než začne probíhat revitalizace sídlišť Gemerská a Karla Sedláka v Litovli, jsme vytvořili dočasné odstavné plochy pro parkování jejich obyvatel, které mají pomoci aktuálně řešit množství aut v dané lokalitě.

S radostí konstatuji, že dlouho diskutovaná a s napětím očekávaná revitalizace městského koupaliště na Komárově se zrealizovala a domnívám se, že se opravdu vydařila. V letních měsících se konečně naše děti koupaly v příjemně teplé vodě a my všichni jsme mohli v letních vedrech využít vymoženosti nového areálu přírodního koupacího biotopu k relaxaci a sportování. Jen v průběhu srpna nový areál koupaliště navštívilo více jak 8 000 osob. Jednalo se o naše občany, ale také návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi mě těší, že se nám tento záměr zdařil a obnovili jsme krásnou přírodní lokalitu pro relaxaci
i aktivní odpočinek.

Dalším úspěchem bylo získání dotací na projekty kanalizací v místních částech Unčovice, Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a předpokládáme, že v letech 2014 až 2015 budou tyto akce realizovány. Poprvé jsme byli nuceni přistoupit k budování tlakové kanalizace. Tento typ kanalizace je úsporný co do pořizovacích nákladů, ale při jeho provozu vznikají náklady spojené s pohonem čerpadel v domovních jímkách, což klade jisté finanční nároky na jednotlivé domácnosti. Vybudoval se také nový kanalizační řad v lokalitě Pavlínka, v níž jsou momentálně nabízeny parcely pro výstavbu rodinných domů. Zároveň s kanalizací zde byl uložen i vodovod a čeká nás ještě realizace plynovodního řadu a elektrické sítě.

Bohužel nás dostihly hříchy předků a v lokalitě bývalé skládky komunálních odpadů v Nasobůrkách došlo ke kontaminaci spodních vod. Zdroj této kontaminace zatím není zjištěn a také jeho původce je neznámý. Ať už to způsobil kdokoli, pro nás to znamená nemalé starosti a vydání pro běžného občana nepředstavitelné sumy peněz. Sice jsme na tuto akci získali dotace, ale ty nepokryjí celé předpokládané náklady dekontaminace. V listopadu byly zahájeny první práce směřující k dekontaminaci spodních vod, které budou na jaře pokračovat dalším průzkumem prováděným formou husté sítě hlubinných vrtů. Po upřesnění rozsahu kontaminace bude započato s odvážením půdy a následně proběhne sanace podzemních vod.

Dalším významným úkolem byla realizace protipovodňových opatření. Bohužel se jejich realizaci nepodařilo posunout se do etapy stavebního povolení. Velmi mě zklamal přístup státního podniku Povodí Moravy, který je jejich investorem. Domnívám se, že na tuto akci rezignoval a delší dobu nečiní žádné kroky směřující k získání pozemků od soukromých vlastníků. Je ovšem pravdou, že většina vlastníků pozemků potřebných pro stavbu ochranných hrází odmítla pozemky odprodat. Snad se situace změní po přijetí nových podmínek na další dotační období. Proto jsme navázali spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, které je gestorem celostátní protipovodňové ochrany.

Nyní bych se rád zmínil o činnosti  osadních výborů a dalších akcích, které byly ve spolupráci s nimi realizovány v našich jedenácti místních částech.

 • Začnu v Unčovicích, kde se postupně realizuje obnova místní sokolovny. V letošním roce byla vyměněna všechna okna v této budově, opraveny parkety, renovovány sklepní prostory a zvelebeno zázemí celého areálu.
 • V Chudobíně se nepodařilo zahájit výstavbu nového zázemí hřiště. Původně zamýšlený projekt byl shledán velmi nákladným, proto s osadním výborem hledáme jinou variantu. Na sportovním hřišti tedy prozatím přibyly jen nové branky. Při této příležitosti bych chtěl poněkud nesystémově poděkovat chudobínským za zorganizování Bobříka odvahy, což byla pěkná a hojně navštívená akce pro děti.
 • V kulturním domě v Myslechovicích letos proběhla rekonstrukce kuchyně a při této příležitosti konstatuji, že předností tohoto kulturního stánku je krásné venkovní posezení.
 • Děti z Nové Vsi jistě při jízdě do školy v Haňovicích ocenily, že při cestě přes louky využívají opravený mostek. Také místní kaplička se dočkala další údržby, opravena byla venkovní omítka a sokl.
 • V Rozvadovicích byla pěkně upravena plocha před hřbitovem, kde byl doplněn nový stojan na kola.
 • V Březovém byla dokončena oprava střechy kulturního domu.
 • Kulturní dům ve Vísce zase získal nové vybavení.
 • Chořelice rozšířily počet míst pro společná setkávání o prostory dřevěného přístřešku vybudovaného za hasičskou zbrojnicí.
 • Ve Třech Dvorech byla opravena kaplička na návsi.
 • V Nasobůrkách se opravilo vybavení hřiště.
 • V Savíně bylo zrekonstruováno dětské hřiště, mostky a veřejné osvětlení bylo prodlouženo až k autobusové zastávce na kopci.

Nezapomněli jsme ani na naše školáky a studenty.

Na gymnáziu proběhla první etapa rekonstrukce elektrických rozvodů a nově byla zbudována datová síť. Základní škola Jungmannova má krásně vydlážděný dvůr s pódii určenými k aktivitám dětí o přestávkách. Poprvé byl tento prostor využit k vánočnímu zpívání. Do MŠ Gemerská už se nemusí rodiče brodit kalužemi, protože jsme vybudovali nový chodník
i asfaltové hřiště. Tato školka má rovněž další nová okna a dveře. Výměny oken proběhly také v MŠ Číhadlo a v Sokolovně v Litovli. Zde bylo navíc vybudováno osvětlení petanquového hřiště. Byla provedena oprava střechy na budově SOŠ v ulici Komenského a novou střechu
i vzduchotechniku získala také Školní jídelna Studentů.

Podmínky ve velkém sále Záložny v Litovli se zase zlepšily v důsledku zateplení stropu.

V rámci údržby bytového fondu města byla zahájena významná akce, kterou bylo zateplení fasády domů v Revoluční ulici. Ještě nás čekají její další dvě etapy a celá ulice pak bude zářit teplými barvami.

Na budově radnice jsme se konečně dočkali výměny oken vedoucích na náměstí, což povede k příjemnější atmosféře v místnostech, zvláště za větrného počasí, a k výrazným  úsporám energie. V závěru roku započaly úpravy prostor v přízemí Záložny, uvolněných Komerční bankou, v nichž se připravuje zázemí pro nové městské informační centrum. Došlo zde k výměně oken, což opět zkvalitní a zlevní využívání tohoto prostoru.

Návštěvníky litovelského hřbitova potěší, že byla dokončena rekonstrukce fasády zdejších veřejných WC, což výrazně zlepší celkový dojem z tohoto areálu.

V oblasti péče o životní prostředí byla dokončena revitalizace městského hřbitova. Ve spolupráci se žáky ZŠ Jungmannova byly podél cyklostezky vedoucí na Šargoun osázeny střemchy, které ji v budoucnu krásně zastíní a vyzdobí. Symbolicky byly stromy vysazeny také v areálu mateřských škol Kollárova a Gemerská. Z programu Péče o krajinu získalo navíc město dotaci na obnovu dvou alejí v místní části Myslechovice. Byla také rekonstruována další stanoviště na tříděný odpad, a to v Chudobíně, Myslechovicích
a  Nasobůrkách. Stávající stanoviště byla doplněna o nové kontejnery na kovy a elektroodpad.

Dobrou zprávou je získání dotace z Regionálního operačního programu na rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara v Litovli. Bude to akce velmi náročná a po dobu její realizace bude s jistými obtížemi zajišťován nezbytný provoz v centru města. Bude to jistě nápor na trpělivost místních občanů a podnikatelů, ale doufám, že pro dobrou věc tyto nepříjemnosti rádi vydrží.

Před rokem jsem si zde postěžoval, že město má několik prázdných budov přímo na náměstí Přemysla Otakara, což jistě není dobře. Mezi tyto objekty patří také velká budova hned vedle radnice, která osiřela po odchodu ZŠ pro zrakově postižené. Věnovali jsme velké úsilí hledání jejího nového účelu. Po mnoha jednáních a zvažování různých možností se nám snad nyní podaří uzavřít kontrakt s Policií ČR, která projevila vážný zájem odkoupit od města budovu využívanou jako sídlo MěÚ v ulici Havlíčkova. Za takto získanou částku, kterou ovšem musíme doplnit o vlastní zdroje, dojde k úpravám prostor bývalé školy na náměstí, v důsledku čehož dojde ke spojení roztříštěných agend do jedné lokality a zlepšení řízení úřadu. Každému je jistě zřejmé, že rekonstrukce této velké budovy bude probíhat právě v době, kdy bude probíhat rekonstrukce náměstí, což obě akce poněkud komplikuje.

Rád bych Vám sdělil, že jsem velkých příznivcem a podporovatelem turistického ruchu v našem městě i regionu. Oceňuji proto všechno, co se v této oblasti daří prosadit. V loňském roce byla provedena oprava cesty přes les do místní části Březové, jejímž investorem byly Lesy města Olomouce. V uplynulém roce jsme také poprvé organizovali oficiální formou zahájení turistické sezóny ve městě, což se setkalo s velkým ohlasem. Dalším významným počinem v této oblasti bylo vytvoření sochy Gustava Frištenského, která byla v říjnu slavnostně odhalena před litovelskou Sokolovnou.

Dalším úspěchem je film, který nechal zpracovat Mikroregion Litovelsko. Jedná se o velmi zdařilý propagační materiál o celém našem kraji, se kterým se všichni můžete seznámit na webových stránkách města.

Plánujeme opravu interiéru radniční věže, protože se domníváme, že se jedná o významný počin vedoucí k získání zájmu turistů o naše město, čímž podpoříme rozvoj obchodu a dalších souvisejících služeb, jako je pohostinství a provozování ubytovacích kapacit. K tomuto cíli směřuje i vybudování nového turistického informačního centra v přízemí Záložny, které zahájí provoz začátkem února. V cestovním ruchu vidím další příležitost, jak pomoci zlepšit zaměstnanost našich občanů. Stejný cíl společně sledujeme s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, se kterou spolupracujeme na studii rozvoje cestovního ruchu Litovelska, která bude poskytnuta k připomínkám veřejnosti.

Musím Vás informovat, že mezi městy Olomouckého kraje, se v loňském roce město Litovel umístilo na prvním místě v soutěži Město pro byznys. Kladně byly hodnoceny lokality vytvořené pro podnikatele v průmyslové zóně, spolupráce města s podnikateli, nízké náklady na infrastrukturní služby, počet firem, přístup a ochota vedení města a úředníků.

Dalším úspěchem je fakt, že po mnoha letech byl v Litovli otevřen studijní obor sladovník a pivovarník. Zde město sehrálo roli zprostředkovatele mezi SOŠ Litovel a Pivovarem Litovel.

V posledních dvou letech se nám podařilo uspět s mnoha projekty, na které jsme získali dotační prostředky. Nyní se budou tyto projekty realizovat. To ovšem znamená, že k získaným dotačním prostředkům musí město přidat vlastní finanční podíl. Když jsme všechny naše podíly sečetli, zjistili jsme, že pokud chceme dotace využít, potřebujeme další zdroje. Proto se zastupitelstvo rozhodlo přijmout úvěr. Musím říci, že sestavování rozpočtu na rok 2014 je velmi náročné. Ovšem nevyužít možnosti získat dotační zdroje by bylo chybou, protože stávající dotační období končí a nelze očekávat, že budoucí možnosti jejich získání budou tak výhodné jako doposud.

Vážení spoluobčané,

přeji Vám, abyste žili v našem městě i jeho místních částech spokojeně, aby se Vám tady líbilo a měli jste pocit, že se o Vás dobře staráme. Ovšem nutno přiznat, že každý z nás pro to musí něco udělat. Můžeme přispět jednak každodenní prací ve svém oboru, můžeme přiložit ruku k dílu v místě, kde žijeme nebo si vyjít vstříc při řešení sousedských problémů a pokud nic jiného, tak alespoň se můžeme s úsměvem pozdravit na ulici.

Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a pohodu v rodinách i všude kolem Vás. 

Dobrý vítr do plachet.

Ing. Zdeněk Potužák
starosta města

2.1.2014 14:36:20 | přečteno 1467x | katerina.fisrova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load