Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Památník Vácslava SochyPamátník Vácslava Sochy
Sídliště VítěznáSídliště Vítězná
Zimní radniceZimní radnice
Smírčí křížSmírčí kříž
Okolo LitovleOkolo Litovle
Přístup k voděPřístup k vodě
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Zimní ránoZimní ráno
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
« »

Ohlédnutí za rokem 2012

Vážení spoluobčané,

začátek roku nás většinou vybízí k bilancování úspěšných či neúspěšných dní minulého období. Na prahu nového roku a v polovině volebního období bych rád vyhodnotil první část naší práce a zároveň připomněl to, s čím se nadále budeme potýkat.

Nejčastější požadavky občanů se týkají opravy komunikací. V rozpočtu města zaujímají výdaje na tyto opravy významné místo. Po úspěšném dokončení kanalizací došlo na navazující rekonstrukci povrchu komunikací v místních částech Tři Dvory a Chořelice, město se finančně podílelo i na opravě poslední části komunikace v ulici Žerotínova. V opravě povrchu dalších místních komunikací jsme pokračovali v ulicích Kosmonautů a 1. máje a v Nasobůrkách. V průběhu roku byl vybudován nový chodník v ulici Jungmannově. V současné době se pracuje na prodloužení ulice Zahradní směrem k cukrovaru, s cílem zavést v této lokalitě jednosměrný provoz a omezit přejezdy vozidel přes dráhu.

Mrzí mě, že se nepodařilo realizovat původně schválený záměr vybudovat chodník v lokalitě Pavlínka. Důvodem byly vyšší náklady, než jsme předpokládali a zapracovali do rozpočtu města. Tato akce se musí přehodnotit a po přepracování projektu znovu předložit zastupitelstvu k novému posouzení, protože jde o lokalitu dopravou značně zatíženou a ne zcela bezpečnou pro chodce.

Mezi úspěšné akce, jejichž realizace mi udělala radost, patří v Litovli na příklad vybudování přístavby výtahu v knihovně a rekonstrukce jídelny v ZŠ Jungmannova.

Zmíním se podrobněji o jednotlivých oblastech činnosti města v uplynulém roce. Rád bych zdůraznil, že v každé z jedenácti místních částí průběžně spolupracujeme s osadními výbory, jejichž požadavky jsou zapracovávány do ročních rozpočtů a postupně realizovány, a také samotné vedení města přichází s návrhy na řešení dlouhodobějších problémů, které obyvatele trápí. Alfou a omegou jsou ovšem finanční prostředky a těch je v současné době bohužel stále méně a méně. Realizaci již připravených projektů tak musíme odkládat, protože nemáme dost financí na pokrytí nákladů a protože i pro získání dotačních prostředků je nutná spoluúčast města.

Pojďme si ale nyní shrnout, co se v jednotlivých obcích letos vybudovat podařilo.

V Chořelicích byl vybudován autobusový záliv a provedena rekonstrukce komunikace na návsi. V Nasobůrkách byla opravena místní komunikace v lokalitě u Skopalů. V místní části Tři Dvory bylo opraveno a doplněno dětské hřiště, opravena komunikace na návsi a vysazena lipová alej. V Savíně byla opravena komunikace a ozeleněna náves. Nová komunikace vedoucí k cyklostezce byla vybudována v Rozvadovicích, kde byla rovněž ozeleněna náves. V Chudobíně bylo modernizováno dětské hřiště, které bylo doplněno o nové herní prvky, a totéž se realizovalo Unčovicích, kde je nyní na návsi rovněž vysazena nová zeleň.

V loňském roce byly vypsány nové výzvy k získání dotací na stavbu kanalizací. Město předložilo žádosti a projekty na kanalizace v obcích Unčovice, Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín. Bohužel zatím nevíme, které žádosti ve výzvách uspěly, protože rozhodnutí MŽP nebylo doposud vydáno.

Snad jsem vzpomněl vše, co se odehrálo v místních částech, a tak mohu uvést akce realizované v Litovli. Na podzim byly zahájeny dvě dlouho očekávané a připravované stavby. Začaly práce na rekonstrukci městského koupaliště na Komárově, které má být přestavěno na biotop se solárním ohřevem, v důsledku čehož se snad konečně dočkáme koupání v čisté a teplé vodě. Věřím, že skutečnost, že se koupaliště nachází v atraktivní lokalitě Litovelského Pomoraví, přiláká do našeho města milovníky přírodního koupání ze širokého okolí.

Začalo i budování kanalizace v lokalitě Pavlínka, která je určena k výstavbě rodinných domů. Vybudování dalších potřebných sítí je nezbytným předpokladem pro zahájení prodeje stavebních míst a následnou stavbu prvních šesti domů.

Jednou z nejvýznamnějších událostí loňského roku bylo schválení územního plánu, na který město čekalo desítky let. Schválený územní plán umožňuje pružnější povolování výstavby nových objektů a snížení nákladů na výstavbu o nezanedbatelnou částku odvodů za zábor zemědělského půdního fondu. V letošním roce bude probíhat aktualizace územního plánu, při které bude možné řešit připomínky občanů, firem a další nové záměry.

S potěšením konstatuji, že konečně byla vydána územní rozhodnutí na nultou a první etapu protipovodňových opatření. Vydání stavebního povolení však naráží majetkoprávní problémy spojené s nesouhlasem množství majitelů dotčených pozemků s jejich, byť i částečným, záborem pro tuto stavbu. Vedení státního podniku Povodí Moravy nás nedávno informovalo o tom, že další práce na tomto projektu jsou pozastaveny do doby, než město potřebné pozemky vykoupí. Vzhledem k faktu, že na výkupy potřebných pozemků bude nutno vynaložit nemalé finanční prostředky, rozhodne o dalším postupu zastupitelstvo.

Na žádost vedení města bylo Povodím Moravy provedeno geodetické zaměření břehů toků nacházejících se na našem území. Po odstranění, popřípadě legalizaci zjištěných neoprávněných staveb na březích by měla být přiměřeně zvýšena kapacita koryt řeky Moravy protékajících územím města. Prvním počinem bylo čištění Nečízu.

Možná je Vám známa skutečnost, že v loňském roce se projevila kontaminace spodních vod v místní části Nasobůrky v místech původní skládky komunálních odpadů. Jde o dluh minulých generací, jehož odstranění, tj. dekontaminaci půdy, ovšem zaplatíme my všichni. Nemalým úspěchem je ovšem dotace, kterou se nám na 90 % nákladů podařilo získat od Státního fondu životního prostředí ČR. Výběrové řízení na dodavatele sanačních prací dosud probíhá.

V loňském roce jsme také řešili nastálý nedostatek míst v mateřských školkách, do kterých nastupují ročníky populačně silnější než v minulosti. Nejlepším řešením se ukázalo využít vhodných prostor v prvním poschodí budovy bývalé MŠ na ulici Vítězné za účelem rozšíření Mateřské církevní školky Svatojánek, které bylo městem také finančně podpořeno.

Rovněž na úseku životního prostředí došlo k pozitivnímu vývoji. K tomu přispělo rozšíření sběrného dvora v Litovli a úprava několika stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad. Na podzim byla zahájena také revitalizace zeleně na městském hřbitově.

Výše jsem uvedl, že se nám podařilo získat řadu dotací, které však můžeme využít pouze v případě, že část nákladů uhradíme z vlastních peněz. Mezi takové patří dotace, kterou jsme získali na rozšíření výstavních ploch v podkroví muzea a vybudování depozitáře v sousední nemovitosti, tj. domě č. 800 v ulici 1. máje. Totéž bude platit v případě, že uspějeme se žádostí o dotaci na rekonstrukci lesní cesty na tzv. Lesánkově cyklotrase, což je akce, při jejíž realizaci bychom spolupracovali s Lesy města Olomouce.

Ve svém loňském ohlédnutí jsem uvedl, že obce mají velké daňové výpadky v příjmech. Nyní má vstoupit v platnost nový systém rozdělování sdílených daní, tzv. RUD, který by měl příjmy menších měst zvýšit. V našem případě až o 15 milionů Kč. Pokud se tento předpoklad skutečně splní, pomůže to značně při sestavování nového rozpočtu města.

Je mi líto, že se nepodařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci náměstí Přemysla Otakara, o což se již mnoho let vedení města snaží. Poté, co se z Litovle do Olomouce odstěhovala ZŠ prof. Vejdovského pro zrakově postižené a pobočka Komerční banky se přemístila z budovy Záložny do soukromého objektu, jsou v městských budovách na náměstí uvolněny rozsáhlé nebytové prostory, pro které zatím nemáme využití. Uvítali bychom na radnici investora, který by měl zájem o jejich smysluplné využití. Pokud můžete, informujte o této možnosti v prostředí, kde se pohybujete. Velmi byste nám tím pomohli. Jistě víte, že tyto budovy se musí zabezpečit a temperovat, což je nákladné a nepřináší to žádný efekt

Zatím se nám nepodařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci domu č. 776 v Kostelní ulici, který opravy nutně potřebuje. V podobné situaci je i majitel tzv. Langova domu, který zde chtěl vybudovat rehabilitační a lázeňské zařízení, ale situace ve zdravotnictví mu tento záměr znemožnila a nyní neví, jak dál. Jednáme s ním a snažíme se nalézt východisko z této situace, což se zatím nedaří.

Jistě jste si sami všimli, že je před námi velké množství práce, protože hodně městských domů, komunikací, mostů a dalších veřejných objektů vyžaduje nákladnou údržbu či rekonstrukci a ani v místních částech není vše v pořádku. Značně finančně nákladné je jen samotné zajištění běžného provozu a údržby města i místních částí, natož postupná práce na jejich modernizaci a rozvoji. Náročné je to zvláště nyní, v období útlumu a recese. Musíme uvážlivě promýšlet možnosti a určovat priority, hledat úspory zdrojů, oslovovat investory a snažit se využít dobrých nápadů každého z vás. Přeji si, ať se nám to společně daří co nejlépe, protože to přinese radost a prospěch nám i našim dětem. Zároveň děkuji všem, kteří nám to svou prací a svým přístupem pomáhají realizovat.

V novém roce přeji Vám všem, milí občané, pevné zdraví, rodinnou pohodu a štěstí v osobním i profesním životě.

Ing. Zdeněk Potužák, starosta města

2.1.2013 7:37:34 | přečteno 1648x | katerina.fisrova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load