Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Zasněžený rybníkZasněžený rybník
Radniční věžRadniční věž
Husova uliceHusova ulice
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Hra světelHra světel
Přišla zimaPřišla zima
Okolo LitovleOkolo Litovle
RybníkRybník
Park pod sněhemPark pod sněhem
« »

Zásady - hospodaření s byty

Zásady Města Litovel o hospodaření s obecními byty

Obsah:
Část I. Základní pojmy
Čl.1 Byt
Čl.2 Způsoby přidělování bytu
Část II. Žádosti o byt
Čl. 3 Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku
Čl. 4 Žádosti o poskytnutí náhradního bytu
Čl. 5 Žádosti o přidělení bytu v obecním zájmu
Čl. 6 Přidělení bytu s podmínkou jeho úpravy vlastním nákladem
Část III. Přidělování bytu
Čl. 7 Evidence žádostí
Čl. 8 Pořadník
Čl. 9 Přidělování bytu dle pořadníku
Čl.10 Přidělování náhradních bytů
Čl. 11 Přidělování bytů v obecním zájmu
Čl. 12 Zapůjčení bytu
Čl. 13 Výměny bytů
Část IV. Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. 14 - 18

Část I.
Základní pojmy

Čl. 1
Byt

1. Za byt se podle těchto zásad považuje soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, které svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním i vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a nachází se ve výlučném vlastnictví Města Litovel.

Čl. 2
Způsoby přidělování bytu

2. Město prostřednictvím RM přiděluje do nájmu ze svého majetku byty:
a) podle pořadníku
b) náhradní byty
c) byty v obecním zájmu
d) byty s podmínkou jejichúpravy vlastním nákladem

Část II.
Žádosti o byt

Čl. 3
Žádosti o byt přidělovaný podle pořadníku

3.1 Žádost o přidělení bytu ve smyslu těchtozásad podle pořadníku může podat žadatel starší 18-ti let, který:
a) neužívá a nevlastní soukromý byt, družstevní byt nebo obytný dům
b) před podáním žádosti uhradí částku 500,-Kč na účet MěÚ. Fotokopie dokladu o úhradě stanovené částky bude přiložena k podané žádosti, v případě vyřazení nebo zpětvzetí žádosti, jak ze strany města, tak ze strany žadatele, nebude uhrazená částka vrácena.
c) neužívá neoprávněně byt v majetku města
d) nemá žádné dluhy vůči obci

3.2 Aby byla žádost vedena v sestaveném pořadníku, musí být ze strany žadatele:
a) každý rok písemně potvrzena na zasílaném dotazníku vždy před sestavováním pořadníku na následující období
b) nejpozději do 10. listopadu probíhajícího roku současně s dotazníkem doloženo dokladem uhrazení administrativního poplatku ve výši 100,- Kč za prodloužení žádosti.
V opačném případě bude žádost vyřazena z evidence a nelze ji znovu zařadit do pořadníku. Pro zařazení do pořadníku musí být podána žádost nová.

Čl. 4
Žádosti o poskytnutí náhradního bytu

4. Žádost o poskytnutí náhradního bytu může podat:
a) pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu jiným osobám uložena povinnost vyklidit byt, nemůže-li náhradní byt zajistit sám, doloží-li právní moc rozhodnutí a skončení běhu výpovědní lhůty. Podmínka nemožnosti zajištění náhradního bytu vlastními silami pronajimatele nebo toho, v jehož prospěch se byt vyklízí, se považuje za splněnou, nezajistí-li náhradní byt oprávněným do 12-ti měsíců po skončení výpovědní lhůty z nájmu ve vyklízeném bytě,
b) pronajímatel, jestliže s bytem nebo domem je třeba naložit na základě rozhodnutí stavebního úřadu tak, že byt nelze nadále užívat (např. demoliční výměr),
c) rozvedený manžel, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost vystěhovat se z bytu,
d) rozvedený manžel v případě, kdy mu zůstalo zachováno právo nájmu v bytě a v jehož prospěch druhý z rozvedených manželů byt vyklízí.

Čl. 5
Žádosti o přidělení bytu v obecním zájmu

5.1 Žádost o přidělení bytu v obecním zájmu podává za žadatele statutární orgán právnické osoby zřízené městem nebo působící na území města, s podrobným zdůvodněním žádosti.

5.2 V žádosti se uvede zejména:
a) název právnické osoby nebo státního orgánu, který v zastoupení nájemce žádá o přidělení bytu v obecním zájmu
b) jméno a příjmení toho, kdo bude nájemcem
c) osobní údaje o nájemci, jeho rodinné a bytové údaje
d) zdůvodnění, v čem je obecní důvod spatřován.

5.3 Předpokladem projednání žádosti v radě je, aby budoucí nájemce splňoval tyto základní kritéria:
a) byl bezúhonný
b) byl starší 18-ti let,
c) byl bez vlastního bytu nebo domu ve městě (ve správním území)
d) neměl žádný dluh vůči obci

Přidělení bytu v obecním zájmu bude vázáno na místo a výkon (dobu) povolání (zák.102/1992 Sb.).

Čl. 6
Přidělení bytu s podmínkou jeho úpravy vlastním nákladem

6.1 Žádost o přidělení bytu s uvedenou podmínkou může podat každý občan, který nemá v obci vlastní byt nebo dům. Nájemní smlouva o přidělení bytu s podmínkou jeho úpravy vlastním nákladem bude se žadatelem sepsána na dobu určitou jednoho roku s tím, že okamžitě začne platit plné nájemné, přičemž termín dokončení úprav bude maximálně jeden rok od data přidělení bytu k úpravě.

6.2 V případě nezájmu žadatelů z pořadníku o získání bytu tímto způsobem bude byt s podmínkou úpravy vlastním nákladem nabídnut formou zveřejnění v místě obvyklou (ve vývěskách MěÚ a v Litovelských novinách).

Část III
Přidělování bytu

Čl. 7
Evidence žádostí

7.1 Bytové oddělení eviduje každou žádost o nájem obecního bytu. Každá žádost musí být projednána v bytové komisi, a pokud nesplňuje podmínky stanovené v těchto zásadách, bude vyřazena z evidence. O této skutečnosti musí být žadatel vyrozuměn, případně vyzván k doplnění, spolu s uvedením důvodu vyřazení, do 30-ti dnů po rozhodnutí bytové komise. Tuto agendu vykonává bytové oddělení Městského úřadu v Litovli.

7.2 Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který mu vydá bytový odbor (příloha č. 1). Žadatel je povinen vyplnit formulář pravdivě a úplně. V případě zjištěníopaku bude jeho žádost vyřazena.

7.3 Pokud je ve formuláři žádosti stanoveno, že některý z uváděných údajů musí být ověřen příslušným orgánem, žadatel je povinen toto ověření zajistit na své náklady.

7.4 O nájmu bytu rozhoduje městská rada.

Čl. 8
Pořadník

8.1 Pořadník je seznam všech žadatelů sestavený na období jednoho roku. V pořadníku jsou žadatelé uspořádáni podle počtu bodů, v rámci bodového hodnocení žádostipodle přílohy č. 3, sestupně. Při rovnosti bodů rozhoduje datum podání žádosti.

8.2 Pořadník předkládá předseda bytové komise ke schválení Radě města vždy do 15. prosince kalendářního roku.

8.3 Pořadník, schválený RM, zveřejní bytové oddělení způsobem ve městě obvyklým na dobu 14-ti dnů k připomínkám. Připomínky lze podávat písemně k rukám vedoucí oddělení bytového hospodářství Města Litovel v Litovli.

8.4 Po skončení lhůty k připomínkám podle předchozího odstavce bytová komise připomínky projedná a předloží k projednání a schválení RM konečný pořadník pro příslušné období. Do takto schváleného pořadníku již nesmí být po celé schválené roční období zasahováno a nesmí být měněn.

Čl. 9
Přidělování bytů podle pořadníku

9.1 Podle schváleného pořadníku a podle čl. 8 navrhuje přidělení bytu bytová komise města žadatelům s nejvyšším bodovým ohodnocením postupně po řadě podle požadovaných velikostí bytů. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou jednoho roku. RM je oprávněna rozhodnout o jiné době trvání nájemní smlouvy. V případě řádného a bezproblémového užívání bytu, včetně plnění podmínky finančního ujednání smlouvy nájemcem a bezdlužnosti nájemce vůči Městu Litovel, bude nájemní smlouva obnovována vždy na stejnou dobu.

9.2 Byty jsou přidělovány, po předchozím prověření bezdlužnosti žadatele vůči Městu Litovel a po prověření správnosti údajů v dotazníku, do nájmu nájemní smlouvou, kterou sepisuje oddělení bytového hospodářství Města Litovel. V případě, že žadatel bude mít dluh vůči městu nebo jeho organizacím, který nebude řádně splácen, bude žadatel z pořadníku vyřazen. Byt nelze přidělit bez projednání v bytové komisi, schválení v RM a nestvrdí-li svým podpisem nájemní smlouvu statutární zástupce města.

9.3 Před podpisem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem bude žadatelem o byt předložen doklad o uhrazení kauce, která je trojnásobkem měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

Kauce bude složena na účet 6015-3620-811/0100, var. symbol ………, (specifickým symbolem bude č. p. vchodu a číslo bytu) a bude použita na zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele či pohledávek nájemcem uznaných, které vzniknou vůči nájemci z titulu poškození pronajatého bytu či jeho zařízení, poškození společných prostor a společného zařízení, poskytovaného pronajímatelem v domě (škody a nadměrné opotřebení), včetně pravomocně uznaných pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu dle platných právních předpisů či nesplnění podmínek smlouvy o úpravách bytů.

V případě skončení nájmu předmětného bytu vyplatí pronajímatel nájemci uvedenou kauci - pokud nedojde k čerpání kauce z důvodů uvedených v předchozím odstavci, nejpozději do 30-ti dnů po vyklizení dotčeného bytu.

9.4 V případě, že žadatel odmítne převzít byt požadované velikosti a do 15-ti dnů ode dne doručení výzvy o přenechání městského bytu do nájmu neuzavře nájemní smlouvu, bude tato skutečnost protokolárně zaznamenána na bytovém oddělení, projednána v bytové komisi a následně předložena RM. Pokud žadatel odmítne 3x bez závažných důvodů převzít nabízený byt, bude žadatel v y ř a z e n ze Seznamu žadatelů o byt Města Litovel.

Bude-li žadatel mít i nadále zájem o přidělení obecního bytu, je možnost si opětovně podat žádost na OBH a uhradit poplatek za podání žádosti.

Po projednání v bytové komisi a následně v radě města, bude žádost znovu zařazena do Seznamu žadatelů o byt Města Litovel.

Čl. 10
Přidělování náhradních bytů

10.1 Bytové oddělení vede žádosti o poskytnutí náhradního bytu ve výše popsaném pořadníku podle počtu získaných bodů.

10.2 Náhradní byty přiděluje RM, návrh na přidělení je předkládán RM po předchozím projednání v BK.

10.3 Návrhy na uzavření nájemní smlouvy jsou předkládány RM předsedou nebo jednatelem BK průběžně.

Čl. 11
Přidělování bytů v obecním zájmu

11.1 O přidělení bytu v obecním zájmu rozhoduje RM výlučně podle svého uvážení.

Čl. 12
Zapůjčení bytu

12.1 RM může zapůjčit byt nájemci, který nemůže dále ve svém dosavadním bytě bydlet pro nutnost provedení rekonstrukčních prací nejdéle na dobu 12 - ti měsíců. Nájemce apronajímatel se musí Městu Litovel zavázat před podpisem dohody o zapůjčení bytu k tomu, že nájemce zapůjčený byt městu včas vrátí a že pronajímatel po rekonstrukci přijme nájemce zpět do původního bytu.

Čl. 13
Výměny bytů

13.1 Výměny bytů projednává bytová komise a k vydání konečného stanoviska je předává předseda BK k projednání v RM.

13.2 RM bude projednávat jak výměny městských bytů, tak i výměny bytů různých majitelů, kde alespoň jedním z bytů bude byt v majetku města.

13.3 Před podáním žádosti o výměnu bytů bude po dohodě žadatelů uhrazen na účet MěÚ poplatek ve výši:
a) 3 000 Kč (v případě výměn bytů u příbuzných - § 116 a § 706 o.z.)
b) 5 000 Kč (v případě výměn bytů ostatních žadatelů)

V případě neschválení požadované výměny RM bude administrativní poplatek vrácen žadateli v plné výši.

Část IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 14

14.1 Není vyloučen souběh žádostí podle čl. 3 - 6, tzn., že žadatel může při splnění podmínek žádat zároveň o všechny způsoby přidělení bytu do nájmu.

Čl. 15

15.1 Součástí těchto zásad je příloha č. 1 - vzor formuláře žádosti, příloha č. 2 - dotazník k žádosti o přidělení bytu, č. 3 - bodové hodnocení žádosti.

Čl. 16

16.1 Žádosti o byty, podané do účinnosti těchto zásad, se považují za žádosti dle těchto zásad, pokud splňují zde uvedené náležitosti. Při bodovém hodnocení žádostí podle těchto zásad bude přihlédnuto i k době, po kterou měl žadatel podanou žádost před účinností zásad.

16.2 Tyto zásady neupravují přidělování služebních bytů jednotlivých organizací, fyzických či právnických osob na území města (§§ 7 a 8 zák. č. 102/1992 Sb.).

Čl. 17

17.1 Výjimky z ustanovení těchto zásad uděluje RM po zvážení všech okolností každého konkrétního případu.

Čl. 18

18.1 K datu účinnosti se ruší Zásady Města Litovel o pronájmu obecních bytů č.j. RM/303/17. 

18.2 Dle těchto Zásad o hospodaření s obecními byty bude postupováno u všech smluv o nájmu bytu, které budou uzavírány po dobu jejich účinnosti.

18.3 Zásady Města Litovel o hospodaření s obecními byty byly schváleny Radou města Litovel na 7. schůzi konané dne 10. 3. 2011 usnesením č. 205/7 nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2011.

Ing. Zdeněk Potužák v.r.
starosta města

Petr Šrůtek v.r.
místostarosta města

23.3.2011 11:25:37 | přečteno 6876x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load