Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
MikulášMikuláš
Zafúkané, zafúkanéZafúkané, zafúkané
Přišla zimaPřišla zima
Zimní muzeumZimní muzeum
Okolo LitovleOkolo Litovle
Park pod sněhemPark pod sněhem
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Pohled z věžePohled z věže
SokolovnaSokolovna
« »

Jednací řád rady města

Rada města Litovel se usnesla podle § 101, odst. 4, zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších novelizací, na tomto jednacím řádu (dále jen JŘ):

§ 1
Úvodní ustanovení:

Rada města Litovel se schází ke svým schůzím zpravidla jednou za 3 týdny ve čtvrtek od 8 hodin ráno; schůze jsou neveřejné.

JŘ Rady města Litovel (dále jen RM) upravuje přípravu, svolání, průběh jednání schůze, způsob usnášení a náležitosti rozhodování RM, způsob kontroly plnění usnesení, rozhodnutí a zabezpečování úkolů, zejména pro schůze RM v třítýdenním režimu.

§ 2
Pravomoci RM:

RM rozhoduje ve všech otázkách uvedených v § 99, 101 a 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novelizací.

§ 3
Příprava schůze RM:

 1. Schůzi RM svolává starosta města (dále předsedající) a zpravidla ji řídí.
 2. Právo předkládat návrhy k projednání na schůzi RM mají její členové, tajemník, odbory MěÚ, výbory, komise, osadní výbory a občané obce dle § 16 a § 17 zákona o obcích.
 3. Materiály na schůzi RM budou vloženy do systému IntraDoc pro členy rady v pátek do 13:00 hodin před plánovaným termínem konání RM. Dle charakteru předkládaných materiálů musí být předem projednány ve vedení města, dále na úrovni odborů MěÚ, kterých se daná problematika týká a bude k nim připojeno jejich písemné vyjádření s doporučením řešení v důvodové zprávě. Vedoucí odborů odpovídají za věcnou správnost podkladových materiálů a za skutečnost, že tyto předložené materiály jsou v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Součástí podkladového materiálu je důvodová zpráva, která obsahuje popis odborné problematiky včetně případných odkazů na právní předpisy, vyjádření dotčených odborů MěÚ a návrh usnesení. Export ze systému IntraDoc předložených materiálů zajišťuje útvar tajemníka.
 4. V případě, že před plánovanou RM, po již odeslaných materiálech z IntraDocu bude nutné dodatečně zařadit materiál k projednání, bude dodatečně zařazen do systému IntraDoc. Členům RM bude odeslán e-mail s informací o doplnění materiálu tzv. po termínu. Na začátku RM předsedající informuje o doplnění dodatečných materiálů a nechá o tomto doplnění hlasovat.
 5. Může nastat i situace, že materiál bude přímo na RM předložen v papírové podobě z důvodu naléhavosti projednání. V tomto případě RM hlasuje o přijetí materiálu. Tento materiál je následně do systému IntraDoc doplněn elektronicky. 
 6. Schůze RM se koná v kanceláři místostarosty, není-li předem z provozních důvodů určen termín a jiné místo. V době svátků a prázdnin jsou z důvodu čerpání dovolených termíny schůze RM upraveny podle potřeby.
 7. Budou-li projednávané materiály svojí problematikou vyžadovat účast jiných osob, stanoví je vedení města, nebo RM pro příští schůzi.
§ 4
Účast členů RM na schůzi:
 1. Člen RM je povinen zúčastnit se schůze RM, plnit uložené úkoly, hájit zájmy občanů města a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 2. V případě, že se člen RM nemůže zúčastnit schůze RM, je povinen se předem omluvit starostovi, případně sekretariátu starosty.
 3. Člen RM, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v RM mohl znamenat střet zájmů (§ 83, odst. 2) zákona), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání konkrétního bodu v RM. Oznámení střetu zájmů nevylučuje možnost člena RM hlasovat.
 4. Přítomní členové RM stvrzují účast na schůzi svým podpisem na prezenční listině.
§ 5
Program jednání:
Program schůze RM je ve schématu:
 • kontrola plnění usnesení, termínů a úkolů
 • program schůze probíhá dle jednotlivých bodů, jak jsou přednastaveny v systému IntraDoc
 • informace členům RM
 • dotazy, připomínky a návrhy členů RM
§ 6
Průběh schůze rady města:
 1. Schůze RM jsou neveřejné.
 2. Schůze RM řídí starosta, který rovněž řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, přerušuje a ukončuje schůzi a dbá na to, aby měla pracovní charakter a věcný průběh.
 3. V zahajovací části schůze předsedající přivítá členy RM a prohlásí, zda je schůze RM schopná se usnášet. Přednese návrh programu schůze, informuje o doplnění matriálů po termínu a nechá ho schválit.
 4. Dále probíhá pořad schůze podle § 5.
 5. Do rozpravy se členové RM přihlašují zvednutím ruky, slovo dostanou podle pořadí, v jakém se k diskusi přihlásili. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout.
 6. Pozvané jiné osoby se mají právo přihlásit do diskuse a předsedající jim udělí slovo.

§ 7
Hlasování:

 1. RM je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Jestliže by v průběhu schůze došlo k poklesu počtu přítomných členů a nebyla tak zajištěna nadpoloviční většina všech členů, předsedající ukončí schůzi.
 2. Hlasuje se zvednutím ruky. RM může předem rozhodnout, že o některé otázce bude hlasovat tajným hlasováním. V případě rozdílného hlasování bude uvedeno jmenovitě, kdo byl pro a kdo proti a kdo se zdržel hlasování.
 3. K přijetí platného usnesení je potřeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů RM.
 4. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby bylo hlasováno o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 5. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 6. V případě, že je návrh na usnesení předložen v několika variantách, hlasuje RM nejprve o první navržené variantě doporučené vedením města nebo odbory MěÚ. V případě uplatnění protinávrhu hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
 7. Nepřijme-li RM navržené usnesení, přijme se usnesení se zapracovanými připomínkami a návrhy.
 8. Zápis ze schůze RM podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Přijatá usnesení ze schůze RM se zveřejňují v samostatném dokumentu Usnesení RM, které je zveřejněno na Úřední desce Městského úřadu Litovel, umístěné před budovou radnice na náměstí Přemysla Otakara a na internetové adrese města www.litovel.eu. Usnesení nesmí obsahovat takové údaje, které jsou chráněny zákonem na ochranu osobních údajů. Tyto údaje jsou obsaženy pouze v podkladech ze schůze RM.
 9. Usnesení o otázkách strategických zájmů města, kdy by zveřejnění podrobností ohrozilo možnou realizaci záměru města, nebo na žádost druhé smluvní strany, nebo by mohlo dojít k vyzrazení podnikatelského záměru, může být rozhodováno a hlasováno o určitých otázkách ve zcela obecné rovině (jen např. s uvedením ceny bez uvedení identifikace smluvního partnera nebo nemovitostí).
§ 8
Ukončení schůze rady města:

Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou, pokud byl pořad jednání vyčerpán.

Rovněž prohlásí schůzi RM za ukončenou, klesl-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů.

§ 9
Organizačně technické záležitosti schůze:

Z průběhu schůze RM se pořizuje zápis, který zpravidla vyhotovuje asistentka starosty města, popř. jiný pověřený pracovník MěÚ.

V zápise se vždy uvede počet přítomných členů RM, schválený pořad schůze RM, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být pořízen v souladu s § 101 do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen na MěÚ k nahlédnutí. O námitkách člena RM proti zápisu rozhodne nejbližší schůze RM. Zápis ze schůze RM je uložen na sekretariátu k nahlédnutí členům zastupitelstva města. S ohledem na zveřejňování Usnesení z RM na Úřední desce MěÚ a webových stránkách města Litovel, není členům RM a ZM již toto usnesení zasíláno jinou cestou. Členům RM a ZM je Zápis z RM ukládán do aplikace Předlohy.

§ 10
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení:

Kontrolu plnění usnesení provádí průběžně útvar tajemníka. V případě svolání schůze RM z důvodu naléhavosti projednání materiálů mimo pravidelné schůze, dle § 101, odst. 1) podle potřeby, kontrola plnění usnesení se neprovádí a bude odložena na další pravidelnou schůzi RM. Materiály k jednotlivým usnesením o jejich splnění předkládají jednotlivé odpovědné osoby sekretariátu tajemníka, který dokument odesílá vždy v úterý nejpozději do 15:00 hodin před schůzí RM e-mailem členům RM.

§ 11
Závěrečná ustanovení:

Tento jednací řád platí od jeho schválení na 54. schůzi RM dne 20. 5. 2021 pod usnesením č. 1886/54.

 

Viktor Kohout v. r. 
starosta města 


Mgr. Lubomír Broza v. r.
místostarosta města

28.2.2011 15:18:44 - aktualizováno 11.6.2021 8:05:10 | přečteno 4081x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load