Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

SokolovnaSokolovna
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Kolářova vilaKolářova vila
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Mikuláš v LitovliMikuláš v Litovli
GymnáziumGymnázium
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
Socha T. G. MasarykaSocha T. G. Masaryka
Zimní muzeumZimní muzeum
Litovelské muzeumLitovelské muzeum
« »

Informace - anketa

LB

Vážení spoluobčané Březové – Rozvadovic - Unčovic

14. listopadu 2015 od 8.00 do 14.00 hodin se koná hlasování anketou mezi občany s odpovědí na zásadní otázku, zda má Zastupitelstvo města Litovel, na základě žádosti LB Minerals, s.r.o., se sídlem  Horní Bříze, které vlastní pozemky v našich katastrech, zadat pořízení změny územního plánu města, aby mohla vzniknout nová těžba štěrkopísku. 

Přijďte v uvedenou dobu vyjádřit svůj názor na anketním lístku do volební místnosti v Rozvadovicích – knihovna.

Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete přijít osobně, s přenosnou volební schránkou vás navštíví členové volební komise ve vašem bydlišti.

Pro tento případ předem kontaktujte předsedu OV na tel. čísle: 606 753 329 

Bližší info:

Anketa pořízení změny Územního plánu Litovel, lokalita Březové, Rozvadovice a Unčovice


Městský úřad Litovel, odbor výstavby obdržel dne 23. 5. 2014 písemnou žádost společnosti LB MINERALS,  s. r. o., se sídlem v Horní Bříze o pořízení další změny Územního plánu Litovel.

Cílem žadatele je převést vymezenou plochu územní rezervy těžby na pozemcích v katastrálním území Unčovice, do návrhu.  V současné době je lokalita zemědělsky využívána a takto je i vymezena v platném Územním plánu Litovel.  

Litovel, včetně místní části Unčovice, je součástí specifické oblasti ST3, ve které se připouští zahájení nové těžby menšího plošného rozsahu s optimálním objemem zásob a s dlouhodobou životností ložiska při naplnění postupu dle „Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého kraje“ (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, 2009).

Z výše uvedené územní studie dále vyplývá, že navrhovaná těžba musí být v územním plánu zapracována jako plocha těžby.

V případě schválení návrhu na pořízení změny Územního plánu Litovel dle požadavku žadatele, bude zpracovávaná změna platné územně plánovací dokumentace s plochou těžby obsahovat mj. i vyhodnocení, jak jsou naplněny úkoly územního plánování stanovené ve stavebním zákonu, zejména:

 1. vyhodnocení plochy těžby z hlediska zachování celkové pohody prostředí vzhledem k bydlení a dalšímu funkčnímu využití území v souladu s § 19 odst. 1 písm. i) stavebního zákona,

 2. zajištění dopravní obslužnosti ploch těžby a ploch souvisejících, nejlépe vedené mimo zastavěná území obcí, a to tak, aby hlukem a exhalacemi nebylo nad míru přiměřenou zatěžováno zastavěné území a území určené k zástavbě stavbami pro bydlení a občanské vybavení,

 3. zajištění prostupnosti krajiny (např. účelové komunikace, inženýrské sítě), aby nedošlo k výraznějšímu omezení nebo zhoršení dostupnosti a obsluhy pozemků v území (např. zemědělské plochy, plochy PUPFL) a byla zachována plná funkčnost a kvalita současného i navrhovaného technického vybavení území,

 4. zda-li případné zásahy do stávající nebo i navržené protipovodňové ochrany nesníží její funkčnost a bude zachována dostatečná kapacita zařízení a objektů protipovodňové ochrany a nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů,

 5. při návrhu na zábory pozemků ZPF nebo PUPFL je nutno postupovat v souladu se zákony na jejich ochranu, přitom musí být prokázáno, že z hlediska ochrany ZPF a ŽP se jedná o řešení nezbytné a nejvýhodnější a to ve srovnání i s jinými možnostmi v rámci celé specifické oblasti (při zohlednění efektivnosti těžby),

 6. doložení stanoviska vodoprávního úřadu, že při záměru těžby na území CHOPAV Kvartéru řeky Moravy je řešeno odpovídající následné vodohospodářské využití území po těžbě, včetně stanovení ochranného pásma a možností jeho využití (vodohospodářské využití bude vycházet z vodního zákona, neboť u všech ploch se jedná o těžbu z vody),

 7. bylo-li postupováno podle ust. § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona u případů, kdy zadání ÚP bude obsahovat i návrh na vymezení plochy pro těžbu – u těchto případů pořizovatel zpravidla uvede v návrhu zadání i požadavek na vyhodnocení udržitelného rozvoje území, jehož součástí je posouzení SEA, případně NATURA 2000 (při vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj se postupuje dle § 48 odst. 6 stavebního zákona),

 8. zda a jak jsou řešeny střety, resp. jsou vytvořeny podmínky pro jejich řešení, mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícího ÚSES, dle dohody ústředních orgánů, v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití území a zákonností, a to jak pro ÚSES, tak pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování plánu otvírky a přípravy dobývání, plánu využívání a plánu sanace a rekultivace území po ukončení těžby. Způsob provedení sanací a rekultivací území po těžbě řešit s ohledem na budoucí využití těžbou dotčeného území v souladu s požadavky na ochranu přírody,

 9. jak jsou v návrhu ÚPD stanoveny požadavky pro následné využití území při respektování zásady krajinného rázu po těžbě ve vztahu na typologii členění krajiny, která je typická pro řešené území (např. velikost a tvar vodních ploch ve vztahu na měřítko krajiny, krajinné úpravy, zalesnění apod.) a zda-li jejich formulování je dostatečné pro zpracování následných podkladů a dokumentací (dokumentace pro územní rozhodnutí, plán rekultivace apod.),

 10. že v řešení ÚPD nedochází k umísťování ploch pro těžbu do míst, kde by došlo nebo by mohlo dojít k narušení předmětu ochrany přírody v lokalitách NATURA 2000 a zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Obdobně bude postupováno i v případech, kdy by mělo dojít k zásahům do významných krajinných prvků (VKP) a kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodních a na vodu vázaných ekosystémů, přičemž bude vycházeno ze stanoviska vydaného dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb.,

 11. že v řešení ÚPD je dostatečně zajištěno, aby při umísťování ploch těžby byla zabezpečena příslušná ochrana vodních zdrojů včetně respektování vyhlášených ochranných pásem. V případě dotčení podmínek obsažených ve správních aktech, kterými byla stanovena ochranná pásma vodních zdrojů 2. a 3. stupně, je požadováno alternativní řešení nebo uplatňování adekvátní náhrady pro splnění těchto podmínek.


Zastupitelstvo města Litovel schválilo, že se k tak závažnému zadání uskuteční anketa mezi občany zmíněných místních částí. Z tohoto důvodu proběhne anketa 14. 11. 2015 v době od 8.00 – 14.00 hodin v každé z dotčených místních částí. Přijďte vyjádřit svůj názor.

8.11.2015 13:03:26 | přečteno 726x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load