Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Litovelské muzeumLitovelské muzeum
Noční gymnáziumNoční gymnázium
Kostel Husův sborKostel Husův sbor
Zimní ránoZimní ráno
Sýkorka na oběděSýkorka na obědě
GJO v ziměGJO v zimě
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
Na kole teď opatrně!Na kole teď opatrně!
Přístup k voděPřístup k vodě
« »

Investiční akce města – rok 2023

Regenerace panelových sídlišť (RPS) Uničovského předměstí v Litovli - IV. etapa, K. Sedláka 

V letošním roce bude dále město pokračovat další etapou revitalizace sídliště. Jedná se konkrétně o IV. etapu regenerace sídliště, která je situována v části sídliště K. Sedláka (v blízkosti mateřské školky a budovy internátu). Součástí návrhu jsou přeložky veřejného osvětlení, městského rozhlasu a sdělovacích kabelů. V blízkosti nového kruhového objezdu vznikne nové velké parkoviště, které nahradí část nerevitalizované plochy před internátem, kde bude nově vybudované víceúčelové sportovní hřiště pro míčové hry. Nově budou řešena parkovací stání, stanoviště na odpady, upraví se zázemí kolem internátu.

Cena díla dle rozpočtu (z roku 2018): 14 mil. Kč bez DPH

Realizace: v termínu 06–09/2023

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení 

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


Litovel, parkoviště Vítězná – Sušilova

V rámci projektu je nově řešena úprava křižovatky ulic Vítězná – Sušilova. Na stávající travnaté ploše, která v dnešní době nemá konkrétní využití jsou navržena parkovací stání. Celkem je navrženo 46 kolmých parkovacích stání, z toho 3 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu. Základní rozměr parkovacích stání je 5 x 2,7 m. Koncepční řešení úprav komunikace a výstavby parkovacích stání jsou navrženy se záměrem zajistit dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky města a obyvatele okolních domů. Ploch parkoviště se dá využít také pro různé kulturní akce. Pěší trasy jsou navrženy tak, aby byl zajištěn přístup k parkovacím stáním a aby byly zachovány stávající pěší trasy. Nutné přeložky kabelů dotčených stavbou jsou řešeny v samostatných objektech SO 402 a SO 403. Součástí je také nové veřejné osvětlení (SO 401).

Cena díla dle rozpočtu: 7 mil. Kč bez DPH

Realizace: v termínu 06–09/2023

Dodavatel stavby: probíhá výběrové řízení 

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


ČOV Litovel Solární sušení surového kalu

Stavba je situována severovýchodně a bude přiléhat k areálu ČOV. Navrhovaná stavba nemá nároky na vynětí pozemků ze Zemědělského půdního fondu. Stavba je členěna na čtyři stavební objekty a na dva provozní soubory: SO 01 Příprava území, SO 02 Ocelové haly sušárny, SO 03 Obslužná cesta, SO 04 Oplocení; PS 01 Technologické vystrojení sušárny a PS 02 Provozní rozvody silnoproudu, MaR a SŘTP. Solární sušárna je navržena v počtu dvou sušících polí – ocelové montované haly o rozměru 120 x 12,95 m, které navazují zpevněnou plochou na obslužnou cestu pro příjezd a odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu. Elektrická energie se bude používat pouze pro běžné účely (osvětlení, slaboproud) a pro provoz strojních zařízení sušárny. Odpady z provozu – vysušený kal bude odvážen k zemědělskému nebo energetickému využití.

Předpokládané množství usušeného kalu: 933,0 t.rok-1

Předpokládané množství odpařené vody: 2 567,0 t.rok-1

Předpokládané množství zpracovaného kalu: 3 500,0 t.rok-1

Cena díla: cca 90 mil. Kč + DPH

Realizace: přesný termín zatím není znám, doba výstavby cca 8 měsíců

Dodavatel stavby:  nebyl zatím vybrán

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)


Prodloužení a oprava chodníku v Myslechovicích podél silnice III/3732

Tato stavba je podmíněna opravou dešťové kanalizace, která proběhla v roce 2022. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 110 – Stavební úpravy chodníku a SO 120 Nový chodník. Stavební úpravy stávajícího chodníku (SO 110) jsou navrhovány v rozsahu stávajících dlážděných ploch kolem silnice III/3732. Nový úsek (SO 120) je prodloužením stávajícího chodníku od parcelní číslo  83 v přidruženém dopravním prostoru směrem ke křižovatce se silnicí III/3835. Chodníky jsou v souběhu nebo kříží inženýrské sítě a to kabely sdělovací a silové, nadzemní vedení NN, vodovod a STL plynovod.

Celková délka nových chodníků je 672,93 m, z toho SO 110 – 536,40 m a SO 120 – 136,53 m. Šířka chodníku je navržena 1,55 m. Dešťové vody budou odváděny k odvodňovacímu proužku silnice, dále pak do vpustí dešťové kanalizace. Přirozenou vodící linií chodníků jsou lemující stavby nebo podezdívky plotů a mimo tyto linie obrubník vysazený 60 mm nad dlažbu. Na trase chodníků je podélný spád do 8,33 %, příčný spád 2,0 %. V trase navrhovaného chodníku budou stávající vjezdy rozebrány a na nových konstrukčních vrstvách bude provedena nová dlažba, podkladní vrstvy budou odstraněny do hloubky nové nivelety pláně chodníku (-240 mm) a nivelety vjezdů (-410 mm).

Cena díla: cca 3,1 mil. Kč + DPH

Realizace: 04–08/2023

Dodavatel stavby: Kareta s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)


Myslechovice – úprava autobusové zastávky

Stavební úpravy se týkají stávající autobusové zastávky, která je situována u silnice III/3732. Stavba obsahuje (SO 101 Komunikace a zpevněné plochy) - vybudování nového autobusového zálivu se zpevněným žulovým povrchem z kostek na cementové desce místo stávajícího asfaltového povrchu, který vykazuje poruchy a nedostatky, nástupní hrana v délce 12m bude osazena kasselským obrubníkem; výstavbu nového chodníku v min. šířce 2m podél upravené zastávky s místem pro přecházení přes silnici III/3732 včetně odbočky směrem k místní vlakové zastávce; (SO 401 Veřejné osvětlení) – pro osvětlení komunikace a prostoru v okolí autobusové zastávky, od křižovatky s komunikací vedoucí k železniční zastávce, budou osazeny nově 2 ks nových osvětlovacích bodů, které budou osazeny ocel. bezpaticovými sadovými stožáry o celkové výšce 8m nad zemí, délka kabeláže celkem 160m a (SO 701 Zastávkový přístřešek) – je řešen jako drobná stavba, která bude z velké části prosklená. Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20 v hloubce cca1m. Svislé konstrukce budou tvořeny ztraceným bedněním z bet. tvárnic tl. 150mm včetně výztuže, stěny budou opatřeny silikonovou omítkou. Vodorovné nosné konstrukce – střechu tvoří dřevěný rošt – krokve 140 x 80mm, vaznice 220 x 160mm, shora zaklopeno OSB deskami o tl. 25mm, spádová vrstva z ESP desek, spád střechy 1,5%, povlaková fólie EPDM, oplechování bude vyhotoveno z lakoplastovaného plechu – RAL7016. Součástí stavby bude stavba nové plochy pro kontejnery na separovaný odpad, nová plakátovací plocha + vitrína a přístřešek na kola.

Cena díla: cca 2,3 mil. Kč + DPH

Realizace: 04–08/2023

Dodavatel stavby: Kareta s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)


Chudobín, chodník u silnice II/373

Navržené stavební objekty řeší nový chodník pro pěší vč. sjezdů k soukromým nemovitostem a nové napojení místních komunikací na silnici II. třídy. Tato stavba přispěje k vyšší bezpečnosti chodců v této lokalitě a zkulturní dopravní situaci v daném místě. Celková délka nového chodníku bude 212 m. Součástí stavby je: SO 101 – Chodník pro pěší, SO 102 – Oprava místní komunikace, SO 301 – Kanalizace dešťová a SO 401 – Přeložka vedení Cetin.

Cena díla: cca 3,7 mil. Kč + DPH

Realizace: přesný termín zatím není znám, doba výstavby cca 70 dní

Dodavatel stavby: nebyl zatím vybrán

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)


III/3732 Nasobůrky – průtah

Stavba začíná u křižovatky silnic III/3733 a III/3732 a končí u křižovatky silnic II/635 a III/3732 (na ul. Svatoplukova). Stavba zahrnuje parkovací stání, vjezdy, chodníky, stání pro kontejnery, komunikace, terénní úpravy, VO + MR. Uprostřed křižovatky silnice III/3772 s místní komunikací (parc. č. 257/1) se nachází kříž. Silnice III/3732 překonává pomocí mostu ev. č. 3732-1 vodní tok Loučka (IDVT: 10189104, správce: Lesy ČR, povodí: PMO). V úseku za kaplí po křižovatku s místní komunikací se podél silnice po obou stranách nachází stromořadí. Za touto křižovatkou se nachází stromořadí pouze po pravé straně ve svahu silnice. Podél stávající silnice III/3732 se nachází pravostranný chodník ve stavebnětechnicky nevyhovujícím stavu. Pravostranný chodník končí před mostem ev. č. 3732-1. Za mostem po asi 40 m pak začíná levostranný chodník ve stavebně-technicky nevyhovujícím stavu, který končí u kapličky. Dál směrem k ulici Svatoplukova (k silnici III/635) se chodníky nenacházejí. Krátký chodník se nachází na počátku stavby v délce asi 50 m. Do silnice III/3732 jsou napojeny dvě stávající místní komunikace (parc. č. 310, parc. č. 257/1), účelová komunikace (parc. č. 268) a stávající vjezdy (k RD).

Charakter území se stavbou výrazně nemění. Obnova silnice je trasována ve stávající trase. Dojde k úpravě místních komunikací a účelové komunikace při napojení na silnici (nakolmení, úprava poloměrů nároží). Vjezdy jsou zachovány ve stávajících polohách. Dojde k uspokojení poptávky pro parkování vlivem výstavby podélných parkovacích míst. Pěší trasy budou nově uceleny, aby došlo k propojení s budovami občanské vybavenosti.

Stavba se nachází na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako silnice, ostatní plocha, zahrada a vodní plocha. Stavba se nachází ve stabilizovaném, zastavěném území, jehož funkční uspořádání nebude zásadně měněno. Celková délka stavební úpravy je 838 m. 

Cena díla: 21,5 mil. Kč + DPH

Realizace: přesný termín zatím není znám

Dodavatel stavby:  nebyl zatím vybrán

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)Investiční akce 2023

Chodník Myslechovice před akcí 1

Chodník Myslechovice před akcí 1

 
Chodník Myslechovice před akcí 2

Chodník Myslechovice před akcí 2

 
Chodník Myslechovice před akcí 3

Chodník Myslechovice před akcí 3

 
 
26.1.2023 13:36:45 | přečteno 165x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load