Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Soutok za školou VítěznáSoutok za školou Vítězná
Zimní radniceZimní radnice
Gymnázium J  OpletalaGymnázium J Opletala
T.  G. MasarykT. G. Masaryk
Nečíz se prodírá na světloNečíz se prodírá na světlo
Husova uliceHusova ulice
Zima v parkuZima v parku
RybníkRybník
Pomník prvního českého starostyPomník prvního českého starosty
« »

Investiční akce města - rok 2022

SKATEPARK LITOVEL

Předmětem díla je realizace novostavby celobetonového skateparku a asfaltového pumptracku, což jsou nízké povrchové sportovní překážky ve volném prostoru. Skatepark má celkovou zpevněnou betonovou plochu 1 103 m2, pumptrack má celkovou zpevněnou asfaltovou plochu 210 m2. Park bude doplněn štěrkovou zpevněnou plochou o ploše 404 m2 a mobiliářem – 9 laviček, 4 koše a jeden stojan na 10 kol. V rámci řešení areálu je rovněž navržen odhlučňovací val v cca 2,75 m a délky cca 78 bm a dále vsakovací objekt pro odvodnění překážky Bowl. Areál nebude oplocen. 

Skatepark je určen zejména pro uživatele skateboardů. Pumptrack pak zejména pro uživatele BMX kol a koloběžek

Cena díla: 9.660.000 Kč bez DPH

Realizace: v termínu 03/2023 – 07/2023 (předpoklad termínu akce byl v roce 2022)

Dodavatel stavby: Hydro Gas Manufacture, s.r.o.

Podrobnější informace: Martin Kopečný (investiční akce, památky)


PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP – NOVÉ BROUZDALIŠTĚ

Předmětem díla je realizace nového brouzdaliště ve stávajícím areálu přírodního koupacího biotopu včetně nového objektu zázemí, zpevněných ploch a areálové technické infrastruktury.

Cena díla: 2.160.000 Kč bez DPH

Realizace: v termínu 09/2022 – 04/2023

Dodavatel stavby: Bioaqua s.r.o.

Podrobnější informace: Martin Kopečný (investiční akce, památky)


LITOVEL UL. NOVOSADY – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU

V letošním roce bude město Litovel revitalizovat ulici Novosady. Největší změnou, které si hned všimnou nejen řidiči, bude úprava komunikace a řešení parkovacích stání v celé ulici Novosady od křižovatky ulice Žerotínova až k ulici Severní. Vybudují se nové chodníky, upraví vjezdy k nemovitostem a nové veřejné osvětlení s městským rozhlasem.

S ohledem na vynucenou rekonstrukci plynovodu v kolizi se stavbou (polovina ulice Novosady) zhotovitel v uvedené části nemohl provádět práce, a to od 09.08.2022 do 26.09.2022, a s ohledem na prodloužení stavebních prací na okružní křižovatce Uničovská – Loštická – K. Sedláka, kde z důvodu výstavby této křižovatky byla část stavby úsek „B“ (křižovatka Severní / Novosady) používán jako objízdná trasa do 14.10.2022, se termín celkového dokončení prodlužuje do 09.12.2022.  

Cena díla: vysoutěžená cena je 17.660.000 Kč bez DPH (zahrnující novou komunikaci, parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení aj.).

Realizace: 06/2022 – 11/2022 

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS MORAVA

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)OPRAVA UBYTOVACÍCH PROSTOR V OBJEKTU ZÁLOŽNY

Soupis prací: vystěhování stávajícího ucházejícího nábytku do půdních prostor, oškrabání omítek, vyspravení stávajících omítek v rozsahu cca 10% plochy ve 2NP a do cca 30% rozsahu ploch v 1NP, penetrace a nová výmalba všech stěn a stropů. Dojde k vyspravení všech stávajících oken, opálení stávajícího nátěrů, velkou část oken je potřeba znovu zasklít a nechat provést nové nátěry. Dojde k rekonstrukci - opravě sociálního zařízení – výměna sanity, osekání obkladů a provedení nových obkladů a dlažeb. Na sociální zařízení budou instalovány nové rozvody teplé a studené vody a nové potrubí vnitřní kanalizace. Budou provedeny 2 nové el. okruhy pro nově zřizované kuchyně. Budou dodány 2 nové kuchyňské linky se dřezem, el. sporákem, mikrovlnou troubou a ledničkou. Dojde k výměně stávajících světel za světla LED. Bude nově osazeno nouzové osvětlení a osvětlení chodeb v 1NP a 2NP. Bude provedeno nové napojení na stávající rozvody teplé vody, studené vody a topné vody. Budou dodány nové zásobníky na ohřev vody elektřinou a s napojením na předávací stanici teplovodu. Předpokládá se využití stávajících rozvodů – bude prověřeno tlakovou zkouškou před zahájením prací. Dojde k úpravě bočního vstupu a k opravě zasklení světlíku. Počítá se s částečnou opravou PVC podlahových krytin.

Cena: 2.885.000 Kč bez DPH (předpoklad)

Realizace: 04/2022 – 05/2022

Dodavatel stavby: Tegart s.r.o.   

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)MYSLECHOVICE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODÉL SILNICE III/3732

Předmětem stavby je oprava stávající dešťové kanalizace z betonu DN 300 a DN 400 a doplnění dešťové kanalizace. Účelem užívání stavby je odvedení dešťových vod z přilehlých zpevněných ploch – chodník, komunikace. Celková délka opravovaných kanalizací a nově budované je 611,25 m včetně PVC odboček.

Cena: 5.453.000 Kč bez DPH

Realizace: 06/2022 – 08/2022

Dodavatel stavby: IDS Olomouc, a.s.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)PRODLOUŽENÍ A OPRAVA CHODNÍKU V MÍSTNÍ ČÁSTI MYSLECHOVICE PODÉL SILNICE III/3732

Tato stavba je podmíněna opravou dešťové kanalizace, která je situována v celé délce v chodníku. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: SO 110 - Stavební úpravy chodníku a SO 120 Nový chodník. Stavební úpravy stávajícího chodníku (SO 110) jsou navrhovány v rozsahu stávajících dlážděných ploch kolem silnice III/3732. Nový úsek (SO 120) je prodloužením stávajícího chodníku od parc. č. 83 v přidruženém dopravním prostoru směrem ke křižovatce se silnicí III/3835. Chodníky jsou v souběhu nebo kříží inženýrské sítě a to kabely sdělovací a silové, nadzemní vedení NN, vodovod a STL plynovod.

Cena: cca 2,67 mil. Kč bez DPH (rozpočtová cena)

Realizace: přesný termín není znám

Dodavatel stavby: nebyl vybrán

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)ÚPRAVA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V MÍSTNÍ ČÁSTI MYSLECHOVICE 

Stavební úpravy se týkají stávající autobusové zastávky, která je situována u silnice III/3732. Stavba obsahuje (SO 101 Komunikace a zpevněné plochy) - vybudování nového autobusového zálivu se zpevněným žulovým povrchem z kostek na cementové desce místo stávajícího asfaltového povrchu, který vykazuje poruchy a nedostatky, nástupní hrana v délce 12m bude osazena kasselským obrubníkem; výstavbu nového chodníku v min. šířce 2m podél upravené zastávky s místem pro přecházení přes silnici III/3732 včetně odbočky směrem k místní vlakové zastávce; (SO 401 Veřejné osvětlení) – pro osvětlení komunikace a prostoru v okolí autobusové zastávky, od křižovatky s komunikací vedoucí k železniční zastávce, budou osazeny nově 2 ks nových osvětlovacích bodů, které budou osazeny ocel. bezpaticovými sadovými stožáry o celkové výšce 8m nad zemí, délka kabeláže celkem 160m a (SO 701 Zastávkový přístřešek) – je řešen jako drobná stavba, která bude z velké části prosklená. 
Součástí stavby bude stavba nové plochy pro kontejnery na separovaný odpad, nová plakátovací plocha + vitrína a přístřešek na kola.

Cena:  odhad plánovaných nákladů dle platné cenové úrovni 2022 je 2,8 mil. Kč vč. DPH

Realizace: přesný termín není znám

Dodavatel stavby: nebyl vybrán

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)


Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle

Jedná se o realizaci obnovy místních komunikací, chodníků, smíšené stezky, parkovacích stání, vjezdů, nástupiště autobusové zastávky a autobusový záliv. Účelem vybudování stavby je zajištění bezpečného a pohodlného přístupu k nemovitostem v dané lokalitě. Zajištěna bude bezbariérová pěší trasa, v rámci projektu je vyřešena statická doprava a bezpečnější průjezd cyklistům ze směru ulic Olomoucká, Svatoplukova, Palackého a Dukelská. Současně dojde k zlepšení způsobu parkování vozidel na ulici Palackého, přístup k soukromým nemovitostem a pohodlnější odbavení cestujících linkovou dopravou v podobě nového autobusového zálivu s nástupištěm.

Bude podána žádost o dotaci v rámci nejbližší vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Cena: vysoutěžená bez DPH: 30 421 279,98 Kč

Realizace:  stavba by měla být zrealizována do konce října 2023

Dodavatel: KARETA s.r.o. 

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


ZATEPLENÍ FASÁDY A REKONSTRUKCE STŘÍŠEK V OBJEKTU Č. P. 73 V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘI DVORY – RESTAURACE U TŘÍ ZLATÝCH TROJEK

Při realizaci díla došlo k zateplení obvodového pláště objektu, provedení nové fasádní omítky, k výměně parapetů, oplechování atiky a drobným stavebním pracím. Rovněž byla provedena rekonstrukce dvou stříšek nad vstupy do objektu.

Cena: 869 769,17 Kč s DPH

Realizace: 09/2021 – 05/2022

Dodavatel: KEMOstav s.r.o., Brno

Podrobnější informace: Irena Hrubá (vedoucí odd. bytového hospodářství)


DODÁVKA A MONTÁŽ VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTU Č. P. 73 V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘI DVORY – RESTAURACE U TŘÍ ZLATÝCH TROJEK

Při realizaci díla došlo ke kompletní dodávce a montáži vzduchotechniky v kuchyni restaurace. Stávající VZT zařízení již neodpovídalo energetickým trendům a výkonově nekorespondovalo s nainstalovanou technologií v kuchyni. Pokud by nebyla vzduchotechnika opravena, je velmi pravděpodobné, že by docházelo ke znečištění nové fasády mastnotou. 

Cena: 728 787,84 Kč s DPH 

Realizace: 09 – 10/2022

Dodavatel: FAKSA – STRAKA s.r.o., Příkazy

Podrobnější informace: Irena Hrubá (vedoucí odd. bytového hospodářství)


HAŇOVICE – ODTĚŽBA KONTAMINOVANÝCH ZEMIN A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Mezi obcemi Haňovice a Nasobůrky se nachází bývalý dobývací prostor cihlářských hlín, v minulosti využívaný v blízké cihelné, která již dnes není v provozu. Do tohoto prostoru bylo v r. 2008 nelegálně navezeno přes 12 000 t odpadu, který pocházel z hrubých terénních úprav prováděných v místě bývalé skládky. Na základě provedeného průzkumu v lokalitě byla část odpadu klasifikována jako „nebezpečný odpad“. Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel bylo vhodné odstranit zdroje znečištění a tím zamezit dalšímu průniku kontaminace do podzemních vod a kontaminace zemědělské půdy.  

Cílem projektu „Haňovice – dobývací prostor, odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních odpadů“ bylo odstranit starou ekologickou zátěž. Na počátku projektu byl proveden počáteční monitoring, kdy byly provedeny odběry vzorků vody a zemin, které byly následně vyhodnoceny. Následovala úprava terénu a výkopové práce a odvoz materiálu. Na konec byl proveden závěrečný monitoring a zpětný zásyp.

V rámci projektu bylo odstraněno celkem 2 105 t nebezpečného odpadu. Část odpadu s vysokými koncentracemi PCB (580 t) byla odvezena do spalovny nebezpečného odpadu, zbylá část odpadu (1 525 t) byla stabilizována a odvezena na skládku nebezpečného odpadu.

Město Litovel již nyní pracuje na II. etapě projektu, jejímž cílem bude revitalizovat předmětnou lokalitu a vytvořit zde přírodní biotop.

Tento projekt byl spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Na pokrytí finanční spoluúčasti města Litovel byla poskytnuta SFŽP ČR bezúročná půjčka na dobu 10 let.


Cena: 32.067.000,00 Kč

Realizace: 05 – 12/2022 

Podrobnější informace: Ing. Pavel Kurfürst (vedoucí odboru životního prostředí)


Investiční akce 2022

Ulice Novosady před rekonstrukcí

Ulice Novosady před rekonstrukcí

 
Ulice Novosady před rekonstrukcí

Ulice Novosady před rekonstrukcí

 
Ulice Novosady před rekonstrukcí

Ulice Novosady před rekonstrukcí

 
Ulice Novosady před rekonstrukcí

Ulice Novosady před rekonstrukcí

 
Rekonstrukce ul. Novosady  (3)

Rekonstrukce ul. Novosady (3)

 
Rekonstrukce ul. Novosady  (5)

Rekonstrukce ul. Novosady (5)

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Oprava ubytovacích prostor Záložny

Oprava ubytovacích prostor Záložny

 
Restaurace v místní části tři Dvory – vzduchotechnika

Restaurace v místní části tři Dvory – vzduchotechnika

 
Restaurace v místní části tři Dvory – vzduchotechnika

Restaurace v místní části tři Dvory – vzduchotechnika

 
Zateplení fasády v restauraci v místní části Tři Dvory

Zateplení fasády v restauraci v místní části Tři Dvory

 
Zateplení fasády v restauraci v místní části Tři Dvory

Zateplení fasády v restauraci v místní části Tři Dvory

 
 
8.6.2022 21:42:29 - aktualizováno 24.10.2022 15:19:55 | přečteno 458x | eva.kratochvilova
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load