Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Zimní radovánky na rybníce

Kačenkám se zmenšil rybníkKačenkám se zmenšil rybník
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
Zimní muzeumZimní muzeum
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Vánoční náměstíVánoční náměstí
Okolo LitovleOkolo Litovle
Gymnázium Jana OpletalaGymnázium Jana Opletala
RybníkRybník
ParaplíčkoParaplíčko
Zima v parkuZima v parku
« »

Investiční akce města - rok 2021

REKONSTRUKCE STŘECHY VE DVORNÍM TRAKTU RADNICE

Předmětem této investiční akce je provedení celkové rekonstrukce střechy přístavku ve dvorním traktu budovy na nám. Přemysla Otakara 778 v Litovli, včetně nových věnců zděných částí a nosného roštu půdy.

Cena díla: 2.133.785,- Kč s DPH

Realizace: 11/2021 – 3/2022

Dodavatel stavby: Tegart s.r.o., Brno

Podrobnější informace: Mgr. Miroslav Havran (havran@mestolitovel.cz)ROZŠÍŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. PAVLÍNKA, LITOVEL


Investice řeší rozšíření místní komunikace v úseku od ul. Sadové po ul. Kosmonautů. Tuto stavbu je nutno provést v návaznosti na stavbu Olomouckého kraje před plánovanou uzavírkou silnice II. tř. ulice Dukelská a Kysucká.

Rozšíření místní komunikace je navrženo v délce 175,9 m a je navržena nově o šířce 5,5 m. Úprava spočívá v položení nových asfaltobetonových vrstev tl. 10 cm na celé šířce vozovky, v místě rozšíření budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Komunikace je řešena ve stávajícím směrovém a výškovém řešení. Součástí stavby bude napojení na stávající vjezdy k přilehlým nemovitostem a přeloženy budou 2 stožáry VO. Rozšířením komunikace bude zvýšena bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu.

Cena díla: 1.867.649,94 Kč bez DPH

Realizace: v termínu 04 – 06/2021 (samotná stavba potrvá cca 6 týdnů)

Dodavatel stavby: PORR a.s.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)

 

REVITALIZACE HISTORICKÉHO CENTRA V. ETAPA


Smyslem stavby je provedení nových povrchů komunikace a stavby chodníku s napojením na stávající vjezdy v Litovli od křižovatky ulic Jungmannova, Havlíčkova, Švédská po ulici Čihadlo. Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, budou odtěženy vrstvy pod komunikací, chodníkem a vjezdy, budou provedeny konstrukční vrstvy pod komunikací a chodníkem, stávající betonové obruby budou nahrazeny žulovými a povrch bude zadlážděn žulovými kostkami v komunikaci a žulovou mozaikou v chodníku. Součástí stavby bude pokládka kabelu a 2 ks stožáru VO a položení kabelu a reproduktoru městského rozhlasu.

Cena díla: 2.080.171,80 Kč bez DPH

Realizace: 06 – 09/2021 (odhad)

Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)

 

LITOVEL, PARK MÍRU – CHODNÍK


Investice řeší nový chodník přes park, který je navržen v šířce 3,0 m v trase stávajícího již nevyhovujícího povrchu z litého asfaltu a stavbu nového chodníku v šířce 1,5 m od křižovatky ulic 1. máje a Čihadlo do ul Švédská. Nové konstrukce chodníků jsou navrženy ve skladbě 20 cm vrstva štěrkodrti a 20 cm vibrovaného betonu s ocel. výztuží, krátký úsek napojení chodníku do ul. Švédská je navržen z žulové dlažební kostky 6/6 (mozaika). Celková délka nově zbudovaných chodníků bude cca 175 m. Nový povrch chodníku z litého betonu bude ohraničen ocelovými obrubníky, které budou zároveň příčně rozdělovat chodníky kvůli dilataci. Součástí stavby bude umístění 5 ks nových laviček.

Cena díla: 1.765.035,22 Kč bez DPH

Realizace: 06 – 09/2021 (odhad)

Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

Podrobnější informace: David Elgner (investiční technik)

 

SBĚRNÝ DVŮR – LITOVEL, K.Ú. NASOBŮRKY


Jedná se nový stavební záměr města Litovel vybudovat na svých pozemcích sběrný dvůr odpadů, který bude sloužit občanům. Tato investiční akce byla zahájena v roce 2020. Účelem sběrného svora je sběr, shromažďování a skladování odpadů jak kategorie ostatní (O), tak kategorie nebezpečný (N) od obyvatel města Litovel. Dále v zařízení bude probíhat zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadů, zpětný odběr použitých výrobků. Sběrný dvůr odpadů je tedy místem zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.

Provozní budova, přístřešek pro kontejnery SO 01:

Provozní budova bude sloužit především pro zajištění provozního chodu sběrného dvoru. V provozní budově je umístěna kancelář provozovny, sociální zázemí zaměstnanců a přístřešky pro manipulační techniku SD. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní zděnou budovu založenou na obdélníkovém půdorysu zastřešenou pultovou střechou. Stavba bude napojena na elektrickou energii, vodovod, který bude zásobován z nádrže na pitnou vodu, která bude dle potřeby doplňována, splaškovou kanalizaci, která bude zaůstěna do jímky na vyvážení. V areálu bude vybudována dešťová kanalizace se vsakem a venkovní osvětlení. Ohřev TUV a vytápění v provozní pobytové části budovy bude pomocí elektřiny.
 • Zastavěná plocha provozní budovy: 167 m2
 • Obestavěný prostor provozní budovy: 670 m3
 • Celková užitná plocha provozní budovy: 145 m2
 • Maximální počet pracovníků SD: 4, předpokládaný 2
 • Zastavěná plocha přístřešku pro kontejnery: 330,5 m2
 • Obestavěný prostor přístřešku pro kontejnery:1880 m3
 • Funkční jednotky: provozní budova, plochy SD pro nakládání s odpady
 • Plochy SD pro nakládání s odpady:
 • Železobetonové plochy: 750 m2
 • Pojízdné plochy z betonové dlažby: 1330 m2
 • Plocha mostové váhy. 57,7 m2
 • Zatravněná plocha:580 m2
Oplocení- SO 03:

Plot výšky 2m- ocelové sloupky opatřené antikorozním nátěrem, mezi nimiž bude výplň z trapézových poplastovaných plechů- celková délka 110 m.
Plot na ŽB stěnou plochy pro kontejnery výšky 750 mm-ocelové sloupky opatřené antikorozním nátěrem, mezi nimiž bude výplň z trapézových poplastovaných plechů- celková délka 71 m.
Vjezdová posuvná ocelová PZN brána s elektrickým pohonem.


Cena díla: 18.138.000,55 Kč bez DPH

Realizace: 07/2020 – 05/2021

Dodavatel stavby: První KEY-STAV, a.s.

Podrobnější informace: Ing. Pavel Kurfürst (vedoucí odboru životního prostředí), David Elgner (investiční technik)


REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI – 1. ETAPA 

Předmětem této investiční akce oprava šaten a sociálního zázemí v 1. NP budovy Sokolovny s přípravou na napojení nové sportovní haly, která bude stát v těsné blízkosti Sokolovny.

Cena díla: 9.405.940 Kč bez DPH

Realizace: 01 – 06/2021

Dodavatel stavby: Stavební firma Vymětal, s. r. o.

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (vedoucí odboru školství, kultury, sportu)


MUZEUM HARMONIK – STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU

Předmětem díla je realizace stavebních úprav objektu č.p. 762 včetně vnitřního mobiliáře pro expozici Muzea harmonik Litovel, podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří INOVACE STAVEB, Ing. Tomáš Janáček.

Cena díla: 3.750.000 Kč bez DPH

Realizace: v termínu 04 – 09/2021 

Dodavatel stavby: Remont Quality s.r.o., Svatoplukova 46, Červenka

Podrobnější informace: Martin Kopečný (investiční akce, památky)


LITOVEL, RYBNÍČEK – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Předmětem této VZ je rekonstrukce komunikace v lokalitě Rybníček v Litovli.
Příjezdová účelová komunikace k čerpačce je provedena částečně ze živice a z penetračního makadamu podle toho, který správce sítě použil metodu opravy po pokládce případně opravy příslušného energovodu. Je předpoklad, že tato činnost je po dosednutí a neměly by dále dosedat výkopy. Stávající živičný povrch bude zachován. Proběhne pouze jeho očištění od nečistot, aplikace spojovacího postřiku a pokládka vyrovnávací a obrusné vrstvy. Před pokládkou asfaltového souvrství bude provedeno stržení travního drnu v místě nezpevněných krajnic. Po pokládce asfaltových vrstev bude provedena krajnice z asfaltového recyklátu.
Účelová komunikace k bytovým a rodinným domům je provedena z betonové směsi, která v dnešní době vlivem opotřebení a hlavně působením vnějších vlivů značně vykazuje degradaci a projev ukončení doby životnosti betonového povrchu. Projektant původně uvažoval se zachováním betonové desky a následně pouze v pokládce asfaltového souvrství, ale po konzultaci se zkušební laboratoří bylo dohodnuto, že betonový povrch bude odstraněn a nahrazen novým včetně konstrukčních vrstev. Je totiž vysoké riziko vzniku trhlin v místech dilatace betonového povrchu, ač se zdá být únosný.  Proběhne současně výměna dešťových vpustí a nahrazeny novými typizovanými 50/50 cm, s kalovou jímkou a košem, napojené na stávající přípojky. Budou provedeny nové konstrukční vrstvy komunikace. V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně je nutno vyměnit nevhodný materiál v navržené tloušťce. Současně bude provedena výměna silniční obruby. Komunikace bude lemována nájezdovým silničním obrubníkem 15/15/100 cm s nadvýšením 5 cm.
Odstavná plocha je provedena ve stejném duchu jako účelová komunikace. Je navrženo odstranění stávajícího povrchu i konstrukčních vrstev, výměna obrubníků za silniční 15/25/100 cm a bude použita drenážní betonová dlažba z důvodu absorpce dešťové vody do podloží a snížit množství vody tekoucí do kanalizace s tím, že je potřeba zachovat dešťovou vodu v místě spadu, kde je to možné. 
Vjezdy k nemovitostem a ke garážím budou nově vydlážděny ze zámkové dlažby a lemovány chodníkovými obrubníky 10/20/100 cm včetně nových konstrukčních vrstev.

Cena díla: 2.050.000,- Kč bez DPH

Realizace: 03 – 06/2021 

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Podrobnější informace: Martin Kopečný (investiční akce, památky)


TENISOVÝ AREÁL, LITOVEL – KOMÁROV - ZÁZEMÍ SPORTOVCŮ

Předmětem této veřejné zakázky je vybudování zázemí sportovců (objekt šaten se sprchami, WC a skladem) včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch parkoviště a chodníků a oplocení v tenisovém areálu Litovel – Komárov.

Cena díla: 4.320.000 bez DPH

Realizace: 08/2020 – 12/2021 

Dodavatel stavby: Pavel Hönig, Červenka

Podrobnější informace: Martin Kopečný (investiční akce, památky)


REVITALIZACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ UNIČOVSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V LITOVLI - V. ETAPA, GEMERSKÁ 

V letošním roce bude dále pokračovat další etapou revitalizace sídliště. Jedná se konkrétně o V. etapu regenerace sídliště, která je situována v ulici Gemerská. Součástí návrhu jsou přeložky veřejného osvětlení, městského rozhlasu a sdělovacích kabelů. V současnosti je využití území různorodé. Část ploch slouží jako přístupové komunikace pro motorovou, případně pěší dopravu a odstavné plochy. Další část je určena pro odpočinek.

Cena díla dle rozpočtu: 11,1 mil. Kč s DPH

Realizace: v termínu 05-08/2021

Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


CYKLISTICKÁ STEZKA TŘI DVORY – LITOVEL V SOUBĚHU S II/447

Předmětem zakázky je novostavba cyklistické komunikace umístěné podél silnice II/447 spojující město Litovel a jeho místní část Tři Dvory. Celková délka stezky dosahuje 1,654 km. Řešena je autobusová zastávka s přístupovým chodníkem a zřízení sedmi parkovacích stání. Součástí záměru je dále novostavba lávky přes drobný vodní tok, návrh přeložky vodovodního řadu DN 150 mimo těleso autobusové zastávky, zřízení veřejného osvětlení a další vyvolané přeložky inženýrských sítí (plynovod GasNet) povolené územním rozhodnutím. Stezka začíná ve městě Litovli v místě křížení s místní komunikací ul. Žerotínova a ul. Rybníček. V intravilánu města Litovel je stezka vedená v trase stávajícího chodníku. Stezka se zde navrhuje v režimu jako dělená stezka z důvodu blízkosti vstupů a vjezdů do nemovitostí, aby byl dodržen odstup cyklistického provozu vůči vyjíždějícím vozidlům. Od staničení km 0,115 se stezka navrhuje v režimu jako společná, kde se již nenachází souvislá zástavba a pohyb pěších bude z pohledu intenzit cyklistů výrazně nižší. V extravilánu podél silnice II/447 je stezka pro cyklisty umístěná za silničním příkopem. Stezka končí na začátku Tří Dvorů v místě napojení na stávající chodník, který bude označen jako chodník s povoleným vjezdem cyklistů. 

Cena díla: 15,95 mil. Kč bez DPH

Realizace: 03-10/2021 

Dodavatel stavby: IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


BŘEZOVÉ – NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO, MR, OK 

V celé obci Březové budou provedeny nové kabelové rozvody veřejného osvětlení vč. osazení osvětlovacích stožárů, rozvody místního rozhlasu a páteřní trasa trubkování pro optické kabely. Následně pak budou stávající rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu demontovány. Po provedení výkopových prací bude povrch výkopu upraven do původního stavu. Trubkování OK – HDPE 40 v chráničce PE DN 90 s min. odstupem 10 cm od ostatních kabelů.

Cena díla:  4,44 mil. Kč s DPH

Realizace: 04-11/2021 

Dodavatel stavby: Elektro Jarmar s.r.o.

Podrobnější informace: Petr Navrátil (investiční akce, památky)


Investiční akce 2021

Rybníček 1

Rybníček 1

 
Rybníček 2

Rybníček 2

 
Rybníček 3

Rybníček 3

 
Rybníček 4

Rybníček 4

 
Rybníček 5

Rybníček 5

 
Cyklostezka Tři Dvory 1

Cyklostezka Tři Dvory 1

 
Cyklostezka Tři Dvory 6

Cyklostezka Tři Dvory 6

 
Cyklostezka Tři Dvory 5

Cyklostezka Tři Dvory 5

 
Cyklostezka Tři Dvory 2

Cyklostezka Tři Dvory 2

 
Cyklostezka Tři Dvory 3

Cyklostezka Tři Dvory 3

 
Cyklostezka Tři Dvory 4

Cyklostezka Tři Dvory 4

 
Cyklostezka Tři Dvory 7

Cyklostezka Tři Dvory 7

 
kurty Komárov 2

kurty Komárov 2

 
kurty Komárov 1

kurty Komárov 1

 
Místnost technického zázemí Sokolovny

Místnost technického zázemí Sokolovny

 
Chodba ze šaten Sokolovny do budoucí haly

Chodba ze šaten Sokolovny do budoucí haly

 
Na této zdi bude nová horolezecká stěna (Sokolovna)

Na této zdi bude nová horolezecká stěna (Sokolovna)

 
Sprchy v šatně pro ženy (Sokolovna)

Sprchy v šatně pro ženy (Sokolovna)

 
Cyklostezka Tři Dvory

Cyklostezka Tři Dvory

 
Cyklostezka Tři Dvory

Cyklostezka Tři Dvory

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (1)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (1)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (2)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (2)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (7)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (7)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (3)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (3)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (5)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (5)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (6)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (6)

 
Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (4)

Cyklostezka na Tři Dvory je hotova (4)

 
Gemerská (1)

Gemerská (1)

 
Gemerská (2)

Gemerská (2)

 
Gemerská (3)

Gemerská (3)

 
Gemerská (6)

Gemerská (6)

 
Gemerská (4)

Gemerská (4)

 
Gemerská (5)

Gemerská (5)

 
Gemerská (7)

Gemerská (7)

 
Gemerská (9)

Gemerská (9)

 
Gemerská (8)

Gemerská (8)

 
Gemerská (10)

Gemerská (10)

 
Gemerská (11)

Gemerská (11)

 
Gemerská (15)

Gemerská (15)

 
Gemerská (14)

Gemerská (14)

 
Gemerská (12)

Gemerská (12)

 
Gemerská (13)

Gemerská (13)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (4)

Sběrný dvůr Nasobůrky (4)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (8)

Sběrný dvůr Nasobůrky (8)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (11)

Sběrný dvůr Nasobůrky (11)

 
Sběrný dvůr Nasobůrky (10)

Sběrný dvůr Nasobůrky (10)

 
Muzeum harmonik na Záložně (3)

Muzeum harmonik na Záložně (3)

 
Muzeum harmonik na Záložně (2)

Muzeum harmonik na Záložně (2)

 
Muzeum harmonik na Záložně

Muzeum harmonik na Záložně

 
Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo 2

Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo 2

 
Práce ČEZ v místní části Březové 2

Práce ČEZ v místní části Březové 2

 
Práce ČEZ v místní části Březové

Práce ČEZ v místní části Březové

 
Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo 3

Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo 3

 
Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo

Oprava chodníku v parku Míru a ul Čihadlo

 
Park Míru 5

Park Míru 5

 
Park Míru 6

Park Míru 6

 
Park Míru 3

Park Míru 3

 
Park Míru 1

Park Míru 1

 
Park Míru 2

Park Míru 2

 
Park Míru 4

Park Míru 4

 
Park Míru 7

Park Míru 7

 
Park Míru 12

Park Míru 12

 
Park Míru 10

Park Míru 10

 
 
17.2.2021 13:28:48 - aktualizováno 25.2.2021 9:48:52 | přečteno 1010x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load