Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Nové osvětleníNové osvětlení
Svatojánský mostSvatojánský most
Zima a podzimZima a podzim
Hra světelHra světel
Elektrárenský náhonElektrárenský náhon
-13 °C-13 °C
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Stopy ve sněhuStopy ve sněhu
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Cesta k ŠargounuCesta k Šargounu
« »

Investiční akce města - rok 2020

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruInvestiční akce 2020.pdf487.08 KB .pdf
ikona souboruPříspěvky 2020.pdf152.32 KB .pdf

OPRAVA LÁVKY PRO PĚŠÍ K ZŠ VÍTĚZNÁ

Investice řešila opravu stávající lávky, která vykazovala tyto nedostatky: izolace mostovky neplnila celoplošně svou funkci a mostním tělesem prosakovaly dešťové vody, což mělo negativní vliv na částečnou korozi ocel. chráničky VO a obal izolace splaškové kanalizace. Dále byla nefunkční polymerová ložiska, stávající povrch – dlažba vykazovala závažné nedostatky. Oprava lávky řešila přeložku VO a kanalizace, otryskání celého povrchu, opravy dílčích míst sanační maltou, nátěry lávky, provedení kamenné rovnaniny na sucho pod lávkou dle pokynů zástupce z PM, provedené nového izolačního pochůzného povrchu lávky. S vybraným dodavatelem během stavby se řešilo mnoho problémů, zejména jejich nedodržení termínu a jejich pracovní nasazení s ohledem na omezení s covid-19.

Cena díla:

1.790.697,93 Kč bez DPH (smluvní)
1.719.443,40 Kč bez DPH (skutečná)

Realizace: 15.6. – 11.11.2020

Dodavatel stavby: PONVIA CINSTRUCT s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)


KANALIZACE LITOVEL, STOKA B7 a B7-2

Investice řeší doplnění jednotné kanalizace v části ul. Vítězná, ul. Hrnčířská a část ul. Sušilova. Stoka B7 – PVC DN 300 SN8 má délku 81,98 m a PVC DN 250 SN8  má délku 95,34 m a stoka B7-2 – PVC DN 250 SN8 byla vybudována v délce 72,38 m. Na stoky je celkem napojeno 17 ks kanalizačních přípojek PVC DN 150 SN8, 7 uličních vpustí a dešťové svody přilehlých nemovitostí. Součástí projektu byla stavba nového chodníku včetně odvodnění v části ul. Vítězná. Zámková dlažba 350,71 m2, dlažební kostka 51,86 m2

Cena díla: 

5.883.744,75 Kč bez DPH (smluvní)
5.854.474,14 Kč bez DPH (skutečná)

Realizace: 27.7. – 10.11.2020 (stavbu se podařilo ukončit o 2,5 měsíce dříve)

Dodavatel stavby: LB 2000, s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)

 

OPRAVA STAVIDLA NA VODNÍM TOKU LOUČKA V NASOBŮRKÁCH

Smyslem stavby bylo provést udržovací práce – opravu stávajícího objektu, který vykazoval dlouhodobě nejen stavební, ale i funkční nedostatky. Udržovací práce obsahovaly: odbahnění prostoru zdrže nad stavidlem, opravu pobřežních zdí nad stavidlem, vybudování nových pobřežních zdí mezi stavidlem a silničním mostem, dlažba z lomového kamene na březích mezi stavidlem a silničním mostem, rekonstrukce schodiště ke stavidlu, oprava betonové rampy na levém břehu, rekonstrukce opěrné zdi u betonové rampy, oprava betonových srubů stavidla, výměna stavidlové desky, ošetření ocel. rámu stavidla, údržba a oprava ovládacího mechanismu a výměna zábradlí na levém břehu.

Cena díla: 

853.093,17 Kč bez DPH (smluvní)
853.093,17 Kč bez DPH (skutečná)

Realizace: 1.8. – 29.10.2020

Dodavatel stavby: Stavební firma Vymětal, s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)

 

ROZŠÍŘENÍ URNOVÉ ZDI LITOVEL

Realizace: 1.6. – 27.8.2020

Dodavatel:

Svatopluk Grulich, Unčovice 83
Zdeněk Šperlich, Haňovice 110
Lachnit – Lerz s.r.o.

Cena díla:

199.448,00 Kč bez DPH
9.427,00 Kč bez DPH
46.799,00 Kč bez DPH

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz


REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Tento rok bude provedena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti v MŠ Kollárova.

Cena díla: 321 810 Kč

Realizace: 07 – 08/2020, dokončeno

Dodavatel stavby: Josef Šon

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


FASÁDA V MŠ UNČOVICE

Předmětem této investiční akce bude dokončení zateplení fasády na objektu MŠ v Unčovicích.

Cena díla: bude upřesněna

Realizace: bude upřesněna

Dodavatel stavby: Pavel Hemelka 

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


VENKOVNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V MŠ FRIŠTENSKÉHO

Cena: bude upřesněna

Realizace: dokončeno

Dodavatel stavby: Pavel Hemelka

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


SOKOLOVNA LITOVEL

Předmětem investiční akce bude oprava osvětlení tělocvičny.

Cena: 237 009 Kč

Realizace: do 18. 11. 2020

Dodavatel stavby: Elektro Jarmar s.r.o.

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH PROSTOR NA POLIKLINICE V LITOVLI

Předmětem akce je celková rekonstrukce hygienických prostor, jak pro pacienty, tak rovněž i pro personál ve všech třech nadzemních podlažích. Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu všech zdravotně technických instalací, rozvodů vytápění a elektroinstalací, kompletní výměnu všech dlažeb, keramických obkladů, dveří se zárubněmi, provedení nových omítek, dozdění příček a osazení nových zařizovacích předmětů. 

Cena: předpokládaná cena je 2 761 737 Kč

Realizace: 1. 7.–15. 9. 2020 (Dodatkem č. 1 byl termín dokončení díla prodloužen do 15. 10. 2020)

Dodavatel stavby: JAMASTAV MORAVIA a.s.

Podrobnější informace: Irena Hrubá (hruba@mestolitovel.cz)


ZATEPLENÍ FASÁDY Č. P. 73 V MÍSTNÍ ČÁSTI TŘI DVORY

Akce byla pro potřebu finančních prostředků pro město zrušena (COVID-19).


OPRAVA SPOLEČNÉHO HROBU NA HŘBITOVĚ V CHOŘELICÍCH

Předmětem akce je oprava společného hrobu – oprava základu, výměna obrub a krycí desky.

Cena díla: 120 000 Kč

Realizace: 09–10/2020           

Dodavatel: Kamenictví Litovel, Svatoplukova 127

Podrobnější informace: Irena Hrubá (hruba@mestolitovel.cz)


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI SOCHOVY HROBKY

Předmětem akce je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Sochovy hrobky.

Cena díla: bude upřesněna po výběru dodavatele

Realizace: 10–12/2020     

Dodavatel: nebyl prozatím vybrán

Podrobnější informace: Irena Hrubá (hruba@mestolitovel.cz)


OPRAVA FASÁDY SOKOLOVNY V MÍSTNÍ ČÁSTI UNČOVICE

Předmětem této veřejné zakázky je oprava fasády objektu Sokolovny v Unčovicích včetně zateplení dle projektové dokumentace. Práce měly být rozděleny s ohledem na finanční možnosti města na dvě etapy, kdy v roce 2020 měly být provedeny práce v objemu 2,5 milionu vč. DPH. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly doplněny finanční prostředky na pokrytí celé akce v roce 2020 a po dohodě s dodavatelem a v závislosti na povětrnostní podmínky by měla být oprava fasády provedena komplet v roce 2020.

Cena: vysoutěžená cena díla dle výběrového řízení 3.375.900 Kč vč. DPH

Realizace: 05/2020–09/2021 (původní předpoklad)

Dodavatel stavby: ADAR ING s.r.o. Kobylá nad Vidnavkou

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)


CYKLISTICKÁ STEZKA PODÉL II/449 V K. Ú. LITOVEL

Předmětem veřejné zakázky je stavba cyklistické stezky podél silnice II/449 ve městě Litovel. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a stavbu stezky pro chodce a cyklisty v návaznosti na plánovanou stezku pro chodce a cyklisty na k.ú. Červenka. Celková délka stezky pro chodce a cyklisty bude 830 m, režim se navrhuje jako dělená stezka (v úseku blíže k centru města) a jako společná (okraj zastavěného území v návaznosti na shodné řešení jako na k.ú. Červenka).

Cena díla: vysoutěžená cena díla dle výběrového řízení 6.050.000 Kč vč. DPH

Realizace: 05–09/2020 (dokončeno)   

Dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)


REKONSTRUKCE LESNÍ CESTY ZA LESNÍ ŠKOLKOU V LITOVLI 

Předmětem projektu je řešení rekonstrukce stávající lesní cesty Litovelská za lesní školkou v Litovli. Komunikace slouží jako páteřní lesní cesta, na kterou jsou napojeny ostatní lesní cesty. Úsek začíná od parkoviště u fotbalového hřiště, pokračuje dál podél skládky dřeva, lesní školky dále do lesa, kde je úsek ukončen točnou. Celková délka opravované komunikace je 1 768 m.

Výsledkem projektu bude rekonstruovaná lesní asfaltová komunikace, kategorie 1L 4,0/30 v délce 1768 m vč. odvodnění a souvisejících objektů. Realizací projektu se docílí požadavku na celoroční, bezpečnou sjízdnost zájmové komunikace, což je rozhodujícím faktorem pro efektivní a hospodárné využití předmětné cesty, zejména při odvozu dřevní hmoty z okolních lesních porostů ve vlastnictví žadatele.

Cena díla: vysoutěžená cena díla dle výběrového řízení 5.456.382 Kč vč. DPH

Realizace: 08–11/2020

Dodavatel stavby: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)


OPRAVA CHODNÍKU, SÍDLIŠTĚ VÍTĚZNÁ V LITOVLI

Investice řešila stavbu nového chodníku místo stávajícího z litého asfaltu, který byl již za hranou své životnosti. Součástí nového povrchu ze zámkové dlažby bylo osazení 12 ks nových stojanů na kola, 10 ks kanalizačních poklopů, které dodal provozovatel; a odpočinková zóna (3 ks laviček a 1 ks odpad. koš), která se na základě žádosti většiny místních občanů neprováděla.

Fin. prostředky se mj. podařilo ušetřit i tím, že dlažba se přesunula z jiné stavby, kde byla použitá cca 5 let.

Cena díla: 766.921,36 Kč bez DPH (smluvní)

712.650,90 Kč bez DPH (skutečná)

Realizace: 7.8. – 30.11.2020

Dodavatel stavby: SUEZ Technický servis s.r.o.

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)Investiční akce 2020

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 2

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 2

 
Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 1

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 1

 
Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 5

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 5

 
Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 6

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 6

 
Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 4

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 4

 
Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 3

Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná 3

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 1

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 1

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 2

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 2

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 4

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 4

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 5

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 5

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 6

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 6

 
Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2  (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 3

Kanalizace Litovel, stoka B7 a B7 2 (Vítězná, Hrnčířská a část Sušilové) 3

 
Stavidlo v Nasobůrkách 2

Stavidlo v Nasobůrkách 2

 
Stavidlo v Nasobůrkách 3

Stavidlo v Nasobůrkách 3

 
Stavidlo v Nasobůrkách 1

Stavidlo v Nasobůrkách 1

 
MŠ Kollárova 1

MŠ Kollárova 1

 
MŠ Kollárova 2

MŠ Kollárova 2

 
MŠ Kollárova 3

MŠ Kollárova 3

 
MŠ Kollárova 4

MŠ Kollárova 4

 
Urnový háj 1

Urnový háj 1

 
Urnový háj 2

Urnový háj 2

 
Urnový háj 3

Urnový háj 3

 
Urnový háj 4

Urnový háj 4

 
Rekonstrukce hygienických prostor na Poliklinice 1

Rekonstrukce hygienických prostor na Poliklinice 1

 
Rekonstrukce hygienických prostor na Poliklinice 2

Rekonstrukce hygienických prostor na Poliklinice 2

 
fasáda Unčovice 1

fasáda Unčovice 1

 
fasáda Unčovice 2

fasáda Unčovice 2

 
fasáda Unčovice 3

fasáda Unčovice 3

 
lesní cesta 1

lesní cesta 1

 
lesní cesta 2

lesní cesta 2

 
lesní cesta 3

lesní cesta 3

 
cyklostezka 1

cyklostezka 1

 
cyklostezka 2

cyklostezka 2

 
cyklostezka 3

cyklostezka 3

 
cyklostezka 4

cyklostezka 4

 
cyklostezka 5

cyklostezka 5

 
cyklostezka 6

cyklostezka 6

 
lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 6

lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 6

 
lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 2

lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 2

 
lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 4

lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 4

 
lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 1

lávka pro pěší k ZŠ Vítězná 1

 
 
3.2.2020 13:37:43 - aktualizováno 7.2.2020 11:49:46 | přečteno 708x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111
fax: +420 585 342 198

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2022
load