Město Litovel

Oficiální internetové stránky

Navigace

Vyhledávání

Morový sloup

Smírčí křížSmírčí kříž
Zimní ránoZimní ráno
Zimní radniceZimní radnice
SokolovnaSokolovna
GymnáziumGymnázium
Kačení koupalištěKačení koupaliště
Na sáňkování to ještě neníNa sáňkování to ještě není
Podzimní Litovel 6Podzimní Litovel 6
Rekonstrukce náměstí 2014Rekonstrukce náměstí 2014
Noční gymnáziumNoční gymnázium
« »

Investiční akce města - rok 2019

Litovel – kanalizace Uničovská-bytovky

Předmětem této VZ je jednotná kanalizační stoka B14 z plastového potrubí s hrdly. Na této stoce je navržené napojení dvou kanalizačních přípojek z plastového potrubí DN 200. Trasa je částečně vedena podél stávajícího vodovodu na ulici Uničovská a na ulici Severní se napojuje do stávající kanalizační šachty Š38.

Cena díla: 881.295,93 Kč s DPH

Realizace: 04-06/2019

Dodavatel stavby: RISTAV Tři Dvory

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)


Myslechovice – doplnění splaškové kanalizace

Předmětem této VZ jsou jednotlivé části dostavby kanalizace: SO-01: Myslechovice – doplnění splaškové kanalizace Stoka MIg, délka 113 m. Součástí jsou 3ks betonových prefabrikovaných šachet a 3 ks odboček v profilu DN 250/150. SO-02: Kanalizace Myslechovice – doplnění stokové sítě v lokalitě Hliník Stoka MII, délka 75 m. Součástí jsou 2 ks betonových prefabrikovaných šachet a 2 ks odboček v profilu DN 200. SO-03 Kanalizace Myslechovice – doplnění stokové sítě Stoka MIe, délka 89 m. Součástí jsou 3 ks betonových prefabrikovaných šachet a 2 ks odboček v profilu DN 250/150/87 Stavba navazuje na právě probíhající stavební akci: „Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel-místní části Myslechovice a obci Haňovice“.

Cena díla: 2.303.673,67 Kč

Realizace: 07-09/2019

Dodavatel stavby: MYFA Olomouc

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)

ikona souboru ikona souboru
Doplnění splaškové kanalizace Myslechovice situace


Litovel – Dukelská odkanalizování rodinných domů

Předmětem této veřejné zakázky je řešení nové stoky AK-2.1.2 splaškové kanalizace, která má svou gravitační část a výtlačný řád od čerpací stanice (ČS). Stoka gravitační splaškové kanalizace vede podél silnice II/449 v zatravněném pruhu. Vyústění gravitační stoky bude do jímky ČS, která je umístěna rovněž v zatravněném pruhu u silnice. Z ČS je pak výtlačné potrubí stoky trasováno napříč silnicí II/449, dále pak v chodníku ulice Příčné až ke koncové šachtě gravitační stoky jednotné kanalizace. Délka stoky je 109,0 m. Průměrná hloubka stoky je cca 2,20 m. Součástí zakázky je vybudování elektrické přípojky NN.

Cena díla: 2.150.291,93 Kč s DPH

Realizace: 05-06/2019

Dodavatel stavby: Presskan system a.s., Prostějov

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice

Předmětem této veřejné zakázky byla rekonstrukce dešťové kanalizace u objektu sokolovny Unčovice jako náhrada za původní vedení z betonových tvarovek, jenž dosloužilo a prosakuje. Rekonstrukce spočívala ve výměně materiálu vedení dešťové kanalizace po stejné trase. Původní betonové tvarovky budou nahrazeny za vedení PVC KG DN 150,

Cena díla: 546.823,91 Kč s DPH

Realizace: 03-04/2019

Dodavatel stavby: LB 2000 s.r.o., Olomouc

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)Cyklistická stezka podél II/449 v k. ú. Litovel

Předmětem veřejné zakázky je stavba cyklistické stezky podél silnice II/449 ve městě Litovel. Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku a stavbu stezky pro chodce a cyklisty v návaznosti na plánovanou stezku pro chodce a cyklisty na k. ú. Červenka. Celková délka stezky pro chodce a cyklisty bude 830 m, režim se navrhuje jako dělená stezka (v úseku blíže k centru města) a jako společná (okraj zastavěného území v návaznosti na shodné řešení jako na k. ú. Červenka).

Cena díla: 6.400.723,34 Kč s DPH

Realizace: 07/2019 – 08/2020 (vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Dodavatel stavby: PORR a.s., Olomouc

Podrobnější informace: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)Litovel, místní komunikace Čihadlo – rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci místní komunikace Čihadlo v délce cca 0,325 km. Nově je navržena úprava nároží křižovatky ulic Čihadlo a Palackého. V rámci stavby je řešena bezbariérová trasa (chodník) podél ulice Čihadlo. Prostor před garážemi bude upraven tak, aby bylo zajištěno odvedení dešťové vody rigolem do přilehlého vodního toku. Veškeré vjezdy a vstupy k okolní zástavbě budou zachovány.

Cena díla: 11.895.754,62 Kč

Realizace: 07/2019 – 12/2020 (vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Dodavatel stavby: STRABAG a.s., Olomouc

Podrobnější informace: David Elgner (elgner@mestolitovel.cz)Litovel – odstavné plochy u kostela + výstavba chodníku v Rozvadovicích

Předmětem této veřejné zakázky byla výstavba nového chodníku a zpevněných odstavných ploch v zastavěné části obce, navazující na stávající dopravní infrastrukturu. Výstavba chodníku je řešena podél silnice III/03545 a II/449. Řeší propojení přilehlých nemovitostí s ostatní dopravní infrastrukturou a občanskou vybaveností v obci. Výstavbou zpevněných ploch u kostela dojde ke zvýšení komfortu odstavení vozidel pro farníky a místní obyvatele, kteří budou odstavné plochy využívat. Chodník je ukončen vstupem na místní komunikaci. Chodník navazuje na zpevněnou plochu před restaurací, prochází kolem parku a přilehlých silnic.

Cena díla: 1.263.935,70 Kč s DPH

Realizace: 03-04/2019

Dodavatel stavby: STRABAG a.s., Olomouc

Podrobnější informace Vám poskytne: Petr Navrátil (navratilp@mestolitovel.cz)Tenisový areál Litovel - Komárov - Zázemí sportovců

Předmětem této VZ je výstavba zázemí sportovců v tenisovém areálu Litovel - Komárov. Jedná se o zděný objekt obdélníkového půdorysu 17,5 x 11,0 m založený na základových pasech, zastřešený valbovou střechou s nosnou konstrukcí z dřevěných sbíjených vazníků. Ve směru ke kurtům je navrhována venkovní zastřešená terasa pro umístění letního posezení, zastřešení je řešeno jako dřevěná konstrukce z tesařsky spojovaných prvků. Střešní krytinu hlavního objektu tvoří plechová krytina TiZn, u terasy bude použito průsvitných polykarbonátových desek. Vnější výplně otvorů jsou řešeny dřevěnými okny a dveřmi se zasklením izolačním dvojsklem, vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí s roznášecí deskou z vyztuženého betonu, nášlapné vrstvy tvoří keramické dlažby a PVC. Vnější omítky budou hladké opatřené fasádním nátěrem v barvě bílé, dřevěné prvky budou opatřeny transparentním ochranným nátěrem. Podkladem pro provádění stavebních prací je projektová dokumentace, kterou zpracovalo ASET studio s.r.o., Tovární 41, Olomouc.

V roce 2018 byly vybudovány 3 tenisové kurty. V roce 2019 je v přípravě zázemí pro sportovce u těchto kurtů. Cena a rozsah díla a období realizace jsou nyní v řešení, informace bude doplněna.

Podrobnější informace Vám poskytne: Martin Kopečný (kopecny@mestolitovel.cz)Výměna rozvodů plynu a vytápění, nám. Př. Otakara, 754, Litovel

V rámci projektu je změna plynofikace celého objektu řešena dle ČSN ENB 1775 a TPG 704 01. Stávající přípojka plynu uvnitř objektu zůstane zachována až do plynoměrné skříně. Rozvody v plynoměrné skříni budou rekonstruovány a budou vyměněny všechny plynoměrné sestavy stávajících odběratelů plynu. Napojení nových nízkotlakých rozvodů plynu šesti jednotlivých bytů a provozovny se provede ve stávající plynoměrné skříni, za příslušnou plynoměrnou sestavou odběratele. V každém bytě bude napojený závěsný plynový kondenzační kotel v provedení C a v kuchyňském prostoru plynový sporák s elektrickou troubou. Všechny komíny se opatří komínovou vložkou pro kondenzační kotle dle návodu výrobce.

Termín realizace červen 2019

Podrobnější informace poskytne: Jana Polívková (polivkova@mestolitovel.cz)

           

Stavební úpravy bytového domu Vítězná 105/12, Litovel

Stavební úpravy budou realizovány dle zpracované projektové dokumentace. Půjde o kompletní zateplení fasády, provedení injektáže obvodových stěn, zaizolování základu i zdiva pod terénem do hloubky 0,5 m na straně ze dvora a 0,38 m na straně do ulice a 0,7 m nad úrovní upraveného terénu na obou fasádách.  Sanace zdiva beztlakou injektáží do připravených vrtů bude prováděna v obvodovém zdivu objektu šířky 700 mm, jedná se o stěny ze strany od dvora a do ulice.  Sanace sušící mikroporézní omítkou bude aplikována u obvodové zdi v interiéru.  Vchodové dveře budou vyměněny za plastové. Zateplovací systém ETICS na všech konstrukcích bude v kvalitativní třídě A. Jedna část fasády se bude zateplovat izolantem z minerálních vláken s podélnými vlákny v tl. 140 mm, druhá část bude zateplená izolantem tl. 120 mm.  Zateplení fasády objektu v tloušťce 120 mm bude zasahovat půdorysně nad pozemek a objekt rodinného domu. Budou provedeny dílčí opravy říms. Na horním líci římsy, která se nachází mezi 2.NP a 3. NP směrem do ulice, budou vyměněny poškozené keramické bobrovky. V půdním prostoru bytového domu dojde k částečným opravám původní střechy v místech, které jsou poškozeny, oprava prvků krovu, části bednění na krokvích, některé části krokví, části pozednice a části plných vazeb. Půjde o opravy, kde by mělo dojít k sanaci vlhkého dřeva. Vybudování pochůzní dřevěné lávky a zateplení podlahy půdy pomocí izolace z minerálních vláken v rolích. Dojde k výměně nástřešních a dešťových svodů. Venkovní parapety budou demontovány a nahrazeny novými z titanzinkového materiálu. Svody bleskosvodů budou demontovány a nahrazeny novými. Nově budou oplechována komínová tělesa a oplechovány lokální poruchy ve hřebeni střechy. 

Termín realizace červen – září 2019

Podrobnější informace poskytne: Jana Polívková (polivkova@mestolitovel.cz)Výměna výtahu, Kollárova 664, Poliklinika

V budově polikliniky bude provedena demontáž starého a instalace nového výtahu. Odstávka výtahu je 5 – 6 týdnů včetně stavebních prací. Jako nejvhodnější termín pro odstávku výtahu jsou měsíce červenec a srpen, kdy je nižší návštěvnost ordinací v budově polikliniky.

Podrobnější informace poskytne: Jana Polívková (polivkova@mestolitovel.cz)


Rekonstrukce  elektroinstalace objektů 778, 779 v Litovli


Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů  u  objektů č. 778 a 779 v Litovli na nám. Př. Otakara. Součástí  rekonstrukce je také v cca  80% podlahové plochy  výměna podlahových  krytin a drobné  stavební zednické práce včetně vymalování.

Realizace: 09/2019 – 06/2020

Podrobnější informace poskytne: Mgr. Miroslav Havran (havran@mestolitovel.cz)


REKONSTRUKCE BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY NA UL. STUDENTŮ

Předmětem této veřejné zakázky byla kompletní oprava budovy školní jídelny na ulici Studentů. Jed­nalo se o kompletní demontáž původního opláštění budovy, statické zpevnění konstrukce, vyzdění, osazení oken, zateplení a dále práce ve vnitřních prostorech. Byl opraven malý sklad před budovou, zhotovena nová rampa, nový je chodník za budovou a zídka vedoucí od jídelny směrem k trafostanici.

Cena díla: 10.589.000 Kč

Realizace: 7 – 8 /2019

Dodavatel stavby: Stavební firma Vymětal, barevné řešení je dílem Ing. arch. Braunera

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V MŠ GEMERSKÁ

V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce sociálek pro děti mateřské školy Gemerská. Jednalo se o poslední, již pátou etapu prací, kterou byla dokončena přeměna více než 50 let starého interiéru budovy, a vzniklo nové dispoziční a barevné uspořádání prostředí.

Cena díla: 272.160 Kč

Realizace: 7 – 8 /2019

Dodavatel stavby: Stavební firma Josef Šon

Podrobnější informace: Ing. Vlastimil Habermann (habermann@mestolitovel.cz)


REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ JUNGMANNOVA

V roce 2019 proběhla rekonstrukce 4 odborných učeben (dílny, učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie a učebna informatiky) na ZŠ Jungmannova. Učebny dostaly nové podlahy, elektroinstalaci a osvětlení, byl dodán nový nábytek a technické vybavení. Podle podmínek dotace, která byla k financování akce využita, bylo na škole vybudováno bezbariérové WC, škola byla vybavena schodolezem a ve dvoře ZŠ byla vysázena nová zeleň.

Cena díla: 8.526.000 Kč

Realizace: 1 – 6 /2019

Dodavatel stavby: Stavební firma Tegart s. r. o. + další dodavatelé vybavení

Podrobnější informace: Mgr. Eva Hrachovcová


 
Investiční akce 2019

Rozvadovice 03 2019

Rozvadovice 03 2019

 
Rozvadovice 02 2019

Rozvadovice 02 2019

 
Rozvadovice 06 2019

Rozvadovice 06 2019

 
Rozvadovice 04 2019

Rozvadovice 04 2019

 
Rozvadovice 01 2019

Rozvadovice 01 2019

 
Rozvadovice 05 2019

Rozvadovice 05 2019

 
Poliklinika výtah 4

Poliklinika výtah 4

 
Poliklinika výtah 3

Poliklinika výtah 3

 
Dům na Vítězné   opravený

Dům na Vítězné opravený

 
Poliklinika výtah 2

Poliklinika výtah 2

 
Poliklinika výtah 1

Poliklinika výtah 1

 
Oprava domu na Vítězné

Oprava domu na Vítězné

 
Poliklinika výtah 5

Poliklinika výtah 5

 
Jungmanka 1

Jungmanka 1

 
Jungmanka 2

Jungmanka 2

 
Jungmanka 3

Jungmanka 3

 
Jungmanka 4

Jungmanka 4

 
ŠJ 1

ŠJ 1

 
ŠJ 2

ŠJ 2

 
ŠJ 3

ŠJ 3

 
ŠJ 4

ŠJ 4

 
ŠJ 5

ŠJ 5

 
ŠJ 6

ŠJ 6

 
MŠ Gemerská 1

MŠ Gemerská 1

 
MŠ Gemerská 2

MŠ Gemerská 2

 
MŠ Gemerská 3

MŠ Gemerská 3

 
MŠ Gemerská 4

MŠ Gemerská 4

 
 
3.6.2019 8:33:50 | přečteno 993x | pavel.zenozicka
 
Geoportal
Litovel - Hanácké Benátky

Městský úřad Litovel

nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel
Česká republika

telefon: +420 585 153 111

podatelna: e-podatelna@mestolitovel.cz

datová schránka: 4rub4s3

povinné informace

autorská práva

Úřední hodiny

Pondělí, středa
7:00 - 11:30 hod.
12:00 - 17:00 hod.

ostatní dny dle dohody 

MĚSTO LITOVEL

IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138

Novinky na mail

Facebook page LitovelAktuální počasíTuristické informační centrumyoutubeKde se najíst?Webkamera

Mobilní aplikace města

 
Mikroregion Litovelsko Olomoucký kraj Městský klub Litovel Muzeum Litovel Městská knihovna Litovel Technické služby Litovel logo
 
Prohlášení o přístupnosti   |   Webmaster   |   Mapa webu   |   RSS   |     |   Public4u © 2000-2023
load